Luokanopettajien kokemuksia maahanmuuttajaoppilaan integroinnista ja inkluusiosta yleisopetuksen ryhmään

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071018
Title: Luokanopettajien kokemuksia maahanmuuttajaoppilaan integroinnista ja inkluusiosta yleisopetuksen ryhmään
Author: Lahti, Anna-Henriikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071018
http://hdl.handle.net/10138/309385
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, tulkita ja analysoida luokanopettajien käsityksiä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden inkluusion ja integroinnin onnistumisesta yleisopetuksen ryhmässä. Tutkimusongelmia oli kaksi: 1. Miten hyvin luokanopettajat kokevat inkluusion tavoitteiden toteutuvan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kohdalla? 2. Minkä- laisia representaatioita luokanopettajat ovat muodostaneet maahanmuuttajataustaisten oppi- laiden integroinnista ja inkluusiosta yleisopetuksen ryhmään? Tutkimuksen teoreettinen tausta muodostui inkluusiota, sekä representaation käsitettä käsittelevään kirjallisuuteen. Sy- ventymällä inkluusion teoreettisiin taustoihin oli mahdollista peilata luokanopettajien koke- muksia maahanmuuttajataustaisten oppilaiden inkluusiosta yleisopetuksen ryhmään. Repre- sentaation käsitteen ja siihen liittyvän toiseuden teoreettinen viitekehys antoi mahdollisuuden opettajien sisäisten mallien tulkitsemiseen tutkimuksen empiirisessä osassa. Tutkimuksen tarkoituksena on ottaa kantaa inkluusiota koskevaan keskusteluun kasvatuksen ja koulutuk- sen kentällä. Tässä tutkimuksessa keskiössä on erityisesti maahanmuuttajataustaisten oppi- laiden inkluusio ja integraatio kieltä koskevien erityispiirteiden vuoksi. Menetelmät. Tämä tutkimus on tapaustutkimus, jonka tavoitteena on syventyä tietyssä ajassa ja paikassa käsiteltyihin kokemuksiin. Tutkimuksen aineisto kerättiin toteuttamalla kaksi ryh- mähaastattelua. Molemmissa ryhmissä oli osallisena neljä luokanopettajaa, jotka olivat opet- taneet viimeisen viiden vuoden aikana maahanmuuttajataustaisia oppilaita yleisopetuksen ryhmässä. Aineiston analyysi toteutettiin diskurssianalyysin keinoin. Diskurssianalyysin avulla aineistosta nousi esille seitsemän representaatiota, joilla luokanopettajat jäsensivät maahan- muuttajataustaisten oppilaiden kohdalla tapahtuvan integroinnin ja inkluusion tavoitteiden to- teutumista. Representaatioiden avulla vastattiin tutkimuskysymykseen inkluusion tavoitteiden toteutumisesta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opiskelussa. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen johtopäätöksenä on se, etteivät inkluusion tavoitteet toteudu maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kohdalla tässä tapauksessa tutkimuksen ai- neiston perusteella. Tutkimuksessa todettiin, että käytössä olevat resurssit, kuten oppimate- riaalit, aika ja erityispedagogisen tuen saatavuus eivät riitä tarvittavien tukitoimien järjestämi- seen maahanmuuttajaoppilaiden kielen oppimisen tueksi. Luokanopettajien puheesta muo- dostui seitsemän repertuaaria, jotka edustavat niitä representaatioita, joita luokanopettajilla on maahanmuuttajataustaisten oppilaiden inkluusiosta.Goals of this study. The goal of this study is to examine, interpret and analyze the perceptions that elementary school teachers hold concerning the fulfillment of inclusion and integration of immigrant students studying in general education class. Aim of this study is to answer the following research problems: 1. According on elementary school teachers how well the goals of inclusion are being fulfilled concerning immigrant students? 2. What kind of representations do elementary school teachers hold concerning the inclusion and integration of immigrant students in general education class? Theoretical background of this study is based on litera- ture handling of inclusion and representation. The experiences teachers have, are being com- pared to the theoretical framework. The concept of representation and othering are repre- sented also in the empiric part of this study. The purpose of this study is to take a stand in the general conversation dealing with inclusion. At the center of this study is the inclusion and integration of students with an immigrant background because of the linguistic questions. Methods. The material of this study was produced by implementing two group interviews. Both interviews consisted four elementary school teachers who had been teaching students with immigrant background within the last five years. Material was analyzed with the means of discourse analysis. Research questions were answered by the representations which were brought up from the material of this study. Results and conclusion. According on the material of this study the goals of inclusion have not been seen fulfilling among immigrant students. It was stated that the resources, like learn- ing materials, time and assistance from special education teachers are not sufficient. Based on the experience of teachers seven repertoires were constructed. These repertoires repre- sent those representations that teachers hold concerning of the inclusion of immigrant stu- dents.
Subject: inclusion
integration
general education
representation
inkluusio
integraatio
yleisopetus
representaatio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record