Kahden erityispedagogiikan koulutuksen opetussuunnitelmat inkluusion ydinarvojen viitekehyksessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071005
Title: Kahden erityispedagogiikan koulutuksen opetussuunnitelmat inkluusion ydinarvojen viitekehyksessä
Author: Huusko, Liinu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071005
http://hdl.handle.net/10138/309386
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on vertailla Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen erityispedagogiikan opetussuunnitelmia inkluusion ydinarvojen viitekehyksessä hyödyntäen teoriaohjaavaa laadullista sisällönanalyysiä. Tutkimusaineistona toimivat Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen erityispedagogiikan koulutuksen opetussuunnitelmat pääaineopiskelijoiden sekä erillisten erityisopettajaopiskelijoiden osalta. Teoreettisena viitekehyksenä toimii Watkinsin ja Donnellyn (2014) teoria inkluusion ydinarvoista, joita ovat oppilaiden moninaisuuden arvostaminen, kaikkien oppilaiden tukeminen, yhteistyö sekä ammatillinen kasvu. Tutkimus on osa Oppijan oikeus – Opettajan taito -hanketta, jonka tavoitteena on tuottaa tutkimusperustaista tietoa opettajankoulutuksen kyvystä vastata erityisopettajien osaamistarpeen muutokseen ammatillisen koulutuksen reformin sekä uuden lukiolain vaikutuksesta. Tutkimus on osa hankkeen ensimmäistä vaihetta, jossa kartoitetaan erityisopettajakoulutusten tämänhetkistä tilannetta opetussuunnitelmien perusteella, jonka jälkeen pyritään yhtenäistämään koulutusten opintotarjontaa sekä luomaan yhteisiä ohjausmateriaaleja. Tutkimustulosten mukaan kaikki neljä inkluusion ydinarvoa ovat vahvasti edustettuina molempien yliopistojen opetussuunnitelmissa, vaikka inkluusion käsitettä ei juurikaan mainita. Yhteistä opetussuunnitelmille ovat erityispedagogiikka tieteenalana ja toimintana, erityiset tuen tarpeet ja niiden tausta, tuen suunnittelu, toteutus ja arviointi, yhteistyö eri tahojen kanssa, vuorovaikutus sekä oma ammatillinen kasvu. Eroavaisuuksia löytyi lähinnä sisältöjen painotuksissa sekä näkökulmissa. Positiivista pedagogiikkaa ja vahvuusopetusta, suomi toisena kielenä -opetusta, opetussuunnitelmaa ja oppilashuoltoa, syrjäytymistä, mielenterveyttä, kriminologiaa ja psykiatriaa ei mainita lainkaan Jyväskylän opetussuunnitelmassa. Moniammatillista yhteistyötä, perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä, kolmiportaista tukea, käyttäytymisen haasteita sekä vammaisuutta käsitellään monipuolisemmin Jyväskylässä. Oppimisvaikeuksien neurologinen tausta, erityispedagogiikan kansainvälinen ja yhteiskunnallinen näkökulma oli enemmän esillä Helsingin yliopiston opetussuunnitelmassa. Ongelma- ja vaikeuslähtöistä puhetta oli löydettävissä molemmista opetussuunnitelmista.The purpose of this study is to compare special education teacher training programs of University of Helsinki and University of Jyväskylä trough the lenses of inclusion. Study has been made by comparing curriculums of special education using a theory of core-values of inclusion. According to Watkins and Donnelly (2014) there are four core-values of inclusion: valuing learner diversity, supporting all, working with others and professional personal growth. Study has been made by using qualitative content analysis. This study is a part of Oppijan oikeus – Opettajan taito -project, which aims to create com-mon teaching materials and equalize special education teacher training in universities and universities of applied sciences in Finland. This study is a part of the first step of the project: to find out what is the current situation of special education teacher training in Finland and what are the most important issues curriculums consist. Results show that all four core-values of inclusion are highly included in both curriculums of the universities, alltough the word inclusion does exist only once in curriculum of Jyväskylä. Common contents in both curriculums are special education in science and in practice, varie-ty of special needs in education, to plan, execute and evaluate the support in learning, work-ing with others and personal professional growth. The differences in curriculums are primarily in perspectives that contents are presented. Positive pedagogy, criminology, social exclusion, Finnish in second language -teaching and psychiatry exist only in curriculum of Helsinki. Mul-ti-professional teamwork, disablement and challenges in behavior are more visible in curricu-lum of Jyväskylä. Both of curriculums include rhetoric about troubles and hardships.
Subject: Erityispedagogiikka
opettajankoulutus
opetussuunnitelmatutkimus
inkluusio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Huusko_Liinu_Pro_gradu_2019.pdf 481.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record