Hur bryts den rådande tystnadskulturen? : Definiering och motarbetning av sexuella trakasserier inom det finländska arbetslivet

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Karlsson, Tia
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202001071016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/309392
dc.description.abstract The MeToo movement struck like a flash of light through social media worldwide in 2017. Since then, the dialogue concerning sexual harassment has continued, despite the discussion remaining subdued in several places. The deep-rooted culture of silence seems to choke the words in our throats. How should the prevailing silence be broken? The purpose of this research is to investigate the forms of sexual harassment that occur at Finnish workplaces and the consequences these harassments have for individual victims and entire work communities. Furthermore, I am interested in how sexual harassment is prevented in Finland. The theoretical framework consists of definitions of sexual harassment and the MeToo phenomenon as well as an examination of current legislation, previous research and the construction of the culture of silence. The research was conducted as a qualitative study with a phenomenographic research approach. In addition, an educational-feminist perspective has been used, which is illustrated as the perception that knowledge is produced collectively and is context-bound. The material consists of five semi-structured interviews. The material collected from the interviews was analyzed using qualitative content analysis. The results revealed that the informants ask for clear practices for action when there is a suspicion that sexual harassment takes place in the workplace. Further, different ways of harassment are described as well as workplace cultures, which enable harassment, discrimination and the current culture of silence. The consequences of sexual harassment vary between individuals, two of the informants sought outside help, two did not mention the topic at work and one did not experience the harassment at work as particularly anxiety-provoking. With my research, I want to highlight concrete practices through which Finnish work communities can effectively fix and prevent the occurrence of sexual harassment. en
dc.description.abstract MeToo-fenomenet slog som en blixt igenom sociala medier världsomfattande år 2017. Sedan dess har ämnet diskuterats aktivt, trots att diskussionen förblir dämpad på flera ställen. Den djuprotade tystnadskulturen verkar stoppa orden i halsen på oss. Hur ska den rådande tystnaden brytas? Forskningens syfte är att undersöka hurdana former av sexuella trakasserier som förekommer inom det finländska arbetslivet samt hurdana följder dessa trakasserier har för enskilda offer och arbetsgemenskaper. Ytterligare är jag intresserad av hur sexuella trakasserier motarbetas i Finland. Det teoretiska ramverket består av definiering av sexuella trakasserier och MeToo-fenomenet samt en granskning av aktuell lagstiftning, tidigare forskning och uppbyggnaden av tystnadskulturen. Forskningen genomfördes som en kvalitativ studie med en fenomenografisk forskningsansats. Dessutom har ett pedagogisk-feministiskt perspektiv använts, vilket illustreras som uppfattningen om att kunskap produceras kollektivt samt är kontextbundet. Materialet består av fem semistrukturerade intervjuer. Det insamlade materialet från intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I resultaten är den centrala observationen att informanterna efterlyser tydliga praktiker att ta till då det finns misstanke om att sexuella trakasserier företräder på arbetsplatsen. Ytterligare beskrivs antastares olika tillvägagångssätt samt arbetsplatskulturer, som möjliggör trakasserier och diskriminering samt den rådande tystnadskulturen. Följderna av sexuella trakasserier varierar individerna emellan, två av informanterna sökte utomstående hjälp, två pratade inte om ämnet på jobbet och en upplevde inte trakasserierna som särskilt ångestframkallande. Med min forskning vill jag lyfta fram konkreta praktiker, genom vilka det finländska arbetslivet kan åtgärda och förebygga uppträdandet av sexuella trakasserier på ett effektivt sätt och bryta tystnaden kring ämnet. sv
dc.language.iso sv
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject sexuella trakasserier sv
dc.subject arbetslivet sv
dc.subject MeToo sv
dc.subject jämställdhet sv
dc.subject tystnadskultur sv
dc.subject sexual harassment en
dc.subject workplace en
dc.subject MeToo en
dc.subject equality en
dc.subject culture of silence en
dc.title Hur bryts den rådande tystnadskulturen? : Definiering och motarbetning av sexuella trakasserier inom det finländska arbetslivet sv
dc.title.alternative Breaking the current culture of silence : Defining and counteracting sexual harassment in Finnish work communities en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dc.subject.yso metoo und
dc.subject.yso sukupuolinen häirintä und
dc.subject.yso työelämä und
dc.subject.yso tasa-arvo und
dc.subject.yso metoo und
dc.subject.yso sexuellt trakasseri und
dc.subject.yso jämställdhet und
dc.subject.yso arbetsliv und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202001071016

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Karlsson_Tia_Pro_gradu_2019.pdf 657.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record