Luokanopettajien tekemä kollegiaalinen yhteistyö toisten opettajien kanssa ja sen yhteys opettajien pystyvyyskäsityksiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071021
Title: Luokanopettajien tekemä kollegiaalinen yhteistyö toisten opettajien kanssa ja sen yhteys opettajien pystyvyyskäsityksiin
Author: Virkkunen, Lotta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071021
http://hdl.handle.net/10138/309393
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, minkälaista yhteistyötä luokanopettajat olivat tehneet yhdessä toisten opettajien kanssa, ja onko kollegiaalisen yhteistyön kokemuksilla yhteyttä luokanopettajien pystyvyyskäsityksiin. Kouluissa painotetaan yhä enemmän yhteistyön tekemistä, joten kollegiaalisen yhteistyön tutkiminen on ajankohtaista. Luokanopettajien tekemät yhteistyöt luokiteltiin yhteistyömallin avulla erilaisiin tarpeisiin, joihin lukeutuu jokainen tapa tehdä yhteistyötä. Tutkimuksen kysymyksien asetteluun vaikuttivat omat mielenkiinnon kohteet yhteistyöhön liittyen ja aikaisemmat tutkimustulokset opettajien välisestä yhteistyöstä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 46 luokanopettajaa, mutta aineistossa oli 45 käyttökelpoista vastausta tutkimuksen kannalta. Luokanopettajia osallistui tutkimukseen ympäri Suomea. Luokanopettajia pyydettiin osallistumaan tutkimukseen sosiaalisen median ja sähköpostin kautta. Aineisto kerättiin ensisijaisesti kyselylomakkeella, jonka jälkeen luokanopettajat halutessaan saivat osallistua vielä haastatteluun. Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna haastatteluna. Luokanopettajat olivat kokeilleet ja tehneet monenlaisia yhteistyötapoja toisten opettajien kanssa. Suurimmaksi osaksi luokanopettajat olivat tehneet yhteisopettajuutta ja yhteissuunnittelua muiden kanssa. Luokanopettajat kertoivat hyötyvänsä yhteistyön tekemisestä eniten, kun saivat jakaa muiden kanssa ideoita ja materiaaleja. Keskiarvollisesti suurin henkilökohtainen opetuspystyvyys havaittiin 5-10 vuotta opettaneiden luokanopettajien keskuudessa ja yleisen opetuspystyvyydessä 0-5 vuotta opettaneiden keskuudessa. Henkilökohtainen opetuspystyvyys havaittiin heikoimpana 0-5 vuotta opettaneiden keskuudessa ja heikoin yleinen opetuspystyvyys 5-10 vuotta opettaneiden keskuudessa. Faktorianalyysissä väitteet latautuivat suurimmaksi osaksi samalla lailla kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Pieniä poikkeuksiakin havaittiin. Tilastollisesti merkittävää yhteyttä havaittiin luokanopettajien pystyvyyskäsityksien ja koetun organisointitarpeiden hyödyn välillä.The purpose of this study was to find out what kind of collaboration the classroom teachers had with other teachers, and whether the experience of collegial collaboration was related to classroom teachers' conceptions of ability. There is an increasing emphasis on collaboration in schools, so research on collegial collaboration is topical. Collaboration between classroom teachers was classified using a collaborative model for different needs, which includes every way to collaborate. The research questions were influenced by their own interests in cooperation and previous research results on teacher cooperation. A total of 46 classroom teachers participated in the study, but the material contained 45 useful answers for the study. Class teachers participated in the research all over Finland. Class teachers were asked to participate in the research through social media and email. The material was collected primarily through a questionnaire, after which the class teachers had the opportunity to participate in the interview if they so wished. The interview was conducted as a semi-structured interview. The classroom teachers had tried and worked with a variety of collaborators with other teachers. For the most part, the class teachers had done collaborative teaching and joint planning with others. Class teachers said they were the ones who benefited the most from collaborating by sharing ideas and materials with others. On average, the highest personal teaching ability was found among class teachers who taught for 5 to 10 years and general teaching ability among those who taught between 0 and 5 years. Personal teaching ability was found to be the weakest among those teaching 0-5 years and the lowest overall teaching ability among those teaching 5-10 years. In fact analysis, the claims loaded for the most part as in previous studies. Minor exceptions were noted. A statistically significant association was found between the classroom teachers' conceptions of ability and the perceived benefit of organizational needs.
Subject: Kollegiaalinen yhteistyö
henkilökohtainen opetuspystyvyys
yleinen opetuspystyvyys
minäpystyvyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Virkkunen_Lotta_Pro_gradu_2019.pdf 618.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record