”Att läraren förklarar tydligt och förstår vad hen själv pratar om” : Motivationsfaktorer under matematiklektionerna

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071023
Title: ”Att läraren förklarar tydligt och förstår vad hen själv pratar om” : Motivationsfaktorer under matematiklektionerna
Author: Hannula, Sandra
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071023
http://hdl.handle.net/10138/309395
Thesis level: master's thesis
Abstract: Research shows that motivation is an important part of mathematics learning. Without motivation to learn math, learning outcomes would be significantly worse. The purpose of the study is to find out what the motivation factors are during the mathematics lessons for grades five and six. Since previous studies also show that the teacher has a central role in creating and maintaining the motivation for mathematics, the teacher's significance for the motivation is also examined in this study. In the survey, 28 pupils from grade five and 24 pupils from grade six participated. In total, 52 pupils from three different schools in Itä-uusimaa participated. The material was collected during the spring of 2019. The survey is mainly quantitative where the material was collected through a questionnaire. The questionnaire consisted of two open questions, which were analyzed through qualitative content analysis. According to the results, the students were motivated during the mathematics lessons, they perceived mathematics as important and useful. The biggest motivating factor was the teacher's activity, where the students mentioned that a good mathematics teacher is kind, happy and helpful and has good subject and educational skills. A student with high internal goal orientation experiences the mathematics lessons as meaningful. High internal goal orientation was also associated with high values of one's own mathematical skills. The differences between the sexes and the grades were small.Undersökning visar att motivation är en viktig del av matematikinlärningen. Utan motivation för att lära sig matematik blir inlärningsresultaten betydligt sämre. Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka motivationsfaktorerna under matematiklektionerna för årskurserna fem och sex är. Eftersom tidigare studier även visar att läraren har en central roll för att skapa och upprätthålla motivationen för matematik granskas lärarens betydelse för motivationen även i denna undersökning. I undersökningen deltog 28 elever från årskurs fem och 24 elever från årskurs sex. Sammanlagt deltog alltså 52 elever från tre olika skolor i Östnyland. Materialet samlades in under våren 2019. Undersökningen är huvudsakligen kvantitativ där materialet samlades in genom ett frågeformulär. Frågeformuläret bestod av två öppna frågor, vilka analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Enligt resultaten var eleverna motiverade under matematiklektionerna, de upplevde matematik som viktigt och användbart. Den största motivationsfaktorn var lärarens aktivitet, där eleverna nämnde att en bra matematiklärare är snäll, glad och hjälpsam samt har god ämnes- och pedagogisk kompetens. En elev med hög inre målorientering upplever matematiklektionerna som meningsfulla. Hög inre målorientering hade också ett samband med höga värderingar av de egna matematikkunskaperna. Skillnaderna mellan kön och årskurserna var små.
Subject: inlärningsmotivation
motivationsfaktorer
matematik
matematikundervisning
motivation
motivational factors
mathematics
mathematics education
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record