”Att läraren förklarar tydligt och förstår vad hen själv pratar om” : Motivationsfaktorer under matematiklektionerna

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning sv
dc.contributor.author Hannula, Sandra
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202001071023
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/309395
dc.description.abstract Research shows that motivation is an important part of mathematics learning. Without motivation to learn math, learning outcomes would be significantly worse. The purpose of the study is to find out what the motivation factors are during the mathematics lessons for grades five and six. Since previous studies also show that the teacher has a central role in creating and maintaining the motivation for mathematics, the teacher's significance for the motivation is also examined in this study. In the survey, 28 pupils from grade five and 24 pupils from grade six participated. In total, 52 pupils from three different schools in Itä-uusimaa participated. The material was collected during the spring of 2019. The survey is mainly quantitative where the material was collected through a questionnaire. The questionnaire consisted of two open questions, which were analyzed through qualitative content analysis. According to the results, the students were motivated during the mathematics lessons, they perceived mathematics as important and useful. The biggest motivating factor was the teacher's activity, where the students mentioned that a good mathematics teacher is kind, happy and helpful and has good subject and educational skills. A student with high internal goal orientation experiences the mathematics lessons as meaningful. High internal goal orientation was also associated with high values of one's own mathematical skills. The differences between the sexes and the grades were small. en
dc.description.abstract Undersökning visar att motivation är en viktig del av matematikinlärningen. Utan motivation för att lära sig matematik blir inlärningsresultaten betydligt sämre. Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka motivationsfaktorerna under matematiklektionerna för årskurserna fem och sex är. Eftersom tidigare studier även visar att läraren har en central roll för att skapa och upprätthålla motivationen för matematik granskas lärarens betydelse för motivationen även i denna undersökning. I undersökningen deltog 28 elever från årskurs fem och 24 elever från årskurs sex. Sammanlagt deltog alltså 52 elever från tre olika skolor i Östnyland. Materialet samlades in under våren 2019. Undersökningen är huvudsakligen kvantitativ där materialet samlades in genom ett frågeformulär. Frågeformuläret bestod av två öppna frågor, vilka analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Enligt resultaten var eleverna motiverade under matematiklektionerna, de upplevde matematik som viktigt och användbart. Den största motivationsfaktorn var lärarens aktivitet, där eleverna nämnde att en bra matematiklärare är snäll, glad och hjälpsam samt har god ämnes- och pedagogisk kompetens. En elev med hög inre målorientering upplever matematiklektionerna som meningsfulla. Hög inre målorientering hade också ett samband med höga värderingar av de egna matematikkunskaperna. Skillnaderna mellan kön och årskurserna var små. sv
dc.language.iso sv
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject inlärningsmotivation sv
dc.subject motivationsfaktorer sv
dc.subject matematik sv
dc.subject matematikundervisning sv
dc.subject motivation en
dc.subject motivational factors en
dc.subject mathematics en
dc.subject mathematics education en
dc.title ”Att läraren förklarar tydligt och förstår vad hen själv pratar om” : Motivationsfaktorer under matematiklektionerna sv
dc.title.alternative ”That the teacher explains clearly and understand what she is talking about” : Motivational factors during matematics lesson en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202001071023

Files in this item

Files Size Format View
Hannula_Sandra_Pro_Gradu_2019.pdf 698.9Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record