Arjen rasismi varhaiskasvatuksessa : varhaiskasvatuksen suomenopettajien näkemyksiä arjen rasismista päiväkodeissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning sv
dc.contributor.author Front, Sanna-Kaisa
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202001071022
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/309396
dc.description.abstract Arjen rasismi tarkoittaa rutiininomaisissa sosiaalisissa käytänteissä tapahtuvaa rasismia, jonka seurauksena vähemmistöön kuuluvia ihmisiä asetetaan alempiarvoiseen asemaan. Aiemmat tutkimukset ovat todenneet, että arjen rasismia on vaikea havaita. Ihminen saattaa tiedostamattaan tuottaa rasismia sekä näin ylläpitää hierarkkista rotujärjestelmää. Syynä tähän ovat esimerkiksi ympäristöstä omaksutut tavat ja ajattelumallit. Arjen rasismin voi jakaa eri luokkiin: (a) keskinäinen pahan puhuminen, (b) nimittely, (c) loukkaavat eleet, ilmeet ja katseet, (d) vältteleminen, (e) syrjintä ja eristäminen ja (f) fyysinen hyökkäys ja väkivalta (Puuronen, 2011). Myös institutionaalisen rasismi on osa arjen rasismia. Erilaiset institutionaaliset prosessit ylläpitävät vähemmistöön kuuluvien ihmisten eriarvoisuutta, mikä heijastuu arkisiin käytäntöihin ja toisinpäin. Tämän pro gradu -tutkielman sisältää laadullista ja määrällistä tutkimusta. Sen tavoitteena on selvittää, minkälaista arjen rasismia päiväkodeissa esiintyi toimintakauden 2017-2018 aikana ja kuinka siihen mahdollisesti puututtiin. Tutkimus on jaettu kolmeen osaan; maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden ja harjoittelijoiden sekä perheiden kohtaama arjen rasismi sekä rasismiin puuttuminen. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda arjen rasismin eri muodot varhaiskasvatuksen työyhteisöissä sekä toimintakulttuurissa näkyväksi. Tutkimukseen osallistui kolmekymmentäkaksi varhaiskasvatuksen suomenopettajaa. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Analyysimenetelmänä käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Analyysissä hyödynnettiin Puurosen (2011) luomaa arjen rasismi -luokitusta, jonka avulla aineistosta luotiin kategorioita. Tutkimukseen vastanneista 84% oli havainnut arjen rasismia päiväkodeissa. Tavallisimmat arjen rasismin muodot olivat keskinäinen pahan puhuminen, nimittely sekä välttely. Institutionaalinen rasismi näkyi eriarvoistavina käytänteinä työyhteisössä ja toimintakulttuurissa, minkä seurauksena maahanmuuttajataustaisia perheitä ja työntekijöitä poissuljettiin päiväkodin yhteisön ulkopuolelle. Kiire, rajalliset resurssit ja huonosti voiva työyhteisö ylläpitivät rasistisia käytänteitä. 28% varhaiskasvatuksen suomenopettajista oli puuttunut työntekijöiden epäasiallisiin tapoihin. Puuttumisen keinoina käytettiin huomautusta, kuulopuheiden ja ennakkoluulojen oikomista, palaverien järjestämistä sekä päiväkodin johtajan kanssa keskustelua. fi
dc.description.abstract Everyday racism is a term used about racism in common social situations, which results in racial oppression. Previous studies have found that everyday racism is difficult to detect, and that people may unconsciously produce racism and thus maintain a hierarchical race system. Everyday racism can be categorized into (a) antilocution, (b) naming, (c) offensive gestures, expressions and gazes, (d) avoidance, (e) discrimination and isolation, and (f) physical attack (Puuronen, 2011). Institutional racism is also a part of everyday racism. Different institutional processes maintain the inequality of minority group members, which reflects on everyday racism and vice versa. This Master's thesis is a qualitative and quantitative study. Its purpose is to find out what kind of everyday racism was present in kindergartens during the term of 2017-2018 and how it has been intervened. The study was divided into three parts; everyday racism faced by workers or trainees and families who have an immigrant background and intervention on racism. The purpose of the study is to demonstrate the different forms of everyday racism in the work community and the culture of early childhood education. Thirty-two Finnish teachers of early childhood education participated in the study. The material was collected through an electronic questionnaire. Theoretical content analysis was used as the analysis method. The analysis utilized the everyday racism classification created by Puuronen (2011) to create categories from the data. The majority of the respondents, 84% had reported everyday racism in kindergartens. The most common forms of everyday racism were antilocution, naming, and avoidance. Institutional racism occurs unequal practices, which resulted in the exclusion of migrant-background families and workers outside the kindergarten community. Lack of time, limited resources and a stressed working community sustained racist practice. 28% of Finnish teachers in early childhood education had interfered in employee’s racist acts. The interventions included note taking, correcting misconceptions, holding meetings, and talking to the kindergarten’s supevisors. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject varhaiskasvatus
dc.subject arjen rasismi
dc.subject institutionaalinen rasismi
dc.subject työyhteisö
dc.title Arjen rasismi varhaiskasvatuksessa : varhaiskasvatuksen suomenopettajien näkemyksiä arjen rasismista päiväkodeissa fi
dc.title.alternative Everyday racism in early childhood education : Views of Finnish teachers of early childhood education on everyday racism in kindergartens en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202001071022

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sanna-Kaisa_Front_Pro_Gradu_2019.pdf 1.240Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record