Peruskoulun 7. luokkalaisten kokemuksia omasta kokonaisen käsityön opiskelusta alakoulussa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning sv
dc.contributor.author Päivärinta, Satu
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202001071012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/309399
dc.description.abstract Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli 1) analysoida mitkä kokonaisen käsityön osa-alueista (ideointi, suunnittelu, valmistaminen, arviointi) toteutuvat oppilaiden mielestä alakoulun käsityön opetuksessa. Lisäksi 2) selvitettiin missä teorian pohjalta valituista kokonaiseen käsityöhön kuuluvista toiminnoista oppilaat kokivat onnistumisia ja vaikeuksia. Tutkittavat toiminnot olivat tehtävänannon motivoivuus, ymmärtäminen ja tehtävän rajaus, suunnittelulle ja valmistamiselle annetun ajan riittäminen, suunnittelun aloittaminen, työjärjestyksen seuraaminen, työvälineiden käyttö, tyytyväisyys omaan käsityötuotteeseen, onnistuminen suhteessa omiin tavoitteisiin, oman työn arviointi sekä käsityö oppiaineen mukavuus. Menetelmät. Tutkimuksen aineiston keruu toteutettiin lomakekyselynä Varsinais-Suomen alueella kolmesta eri yläkoulusta syksyllä 2017. Tutkimukseen otetut koulut valittiin sattumanvaraisesti. Tutkimuksen kohteena olivat perusopetuksen 7. luokan oppilaat. Tutkimukseen vastasi 324 oppilasta. Tutkimuslomakkeen mittaristo koostui kolmesta eri osasta. 1) Taustakysymykset. 2) Kokonaisen käsityön esiintymistä koskevat kysymykset, jotka perustuivat Opetushallituksen (2011) tekemään Perusopetuksen musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimistulosten arviointi 9. luokalle -tutkimukseen.(Hilmola, 2011.) 3) Onnistumisia ja vaikeuksia kartoittavia kysymyksiä. Tämä mittaristo laadittiin tutkimuksen teorian pohjalta. Aineisto analysoitiin SPSS -ohjelmalla. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokseksi saatiin se, että ideoinnin ja suunnittelun osalta oppilaat kokivat ideoivansa ja suunnittelevansa omaa käsityötuotettaan, kuitenkin opettajan rooli nousi suureksi ideoinnin apuna. Yli puolet oli valmistanut usein suunnitelman tuotteista ja saman verran oli valmistanut tuotteita suunnitelman mukaan. Tuotteita oli lisäksi valmistettu usein opettajan antamien ohjeiden mukaan tai tuote oli jäljennetty valmista mallityöstä. Omaa arviointia oli tehty vähäisesti. Ryhmätyötä ei oltu käytetty käsityötunneilla kuin joskus ideoinnissa. Valituissa toiminnoissa koettuja onnistumisia ja vaikeuksia kartoitettaessa koettiin pääasiassa enemmän onnistumisia kuin vaikeuksia. Ideoinnin aloittamisessa, tehtävänantojen motivoivuudessa ja tyytyväisyydessä omaan käsityötuotteeseen koettiin olevan enemmän vaikeuksia kuin onnistumisia. Tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten kanssa. Tutkimuksesta selviää, että oppilaat kokevat tekevänsä alakoulun käsityössä kokonaista käsityötä opettajan roolin ollessa suuri. Osin tehdään myös ositettua käsityötä. Käsityö koetaan pääosin onnistumisia tuovaksi ja mukavaksi oppiaineeksi fi
dc.description.abstract Goals. The aim of study was to examine what sectors of holistic craft are carried out in craft teaching from pupils point of view. In addition, are based on chosen theory of functions of holistic craft pupils' experiences of success and difficulties were also investigated. Methodology. Research was carried out as a survey at the three comprehensive school in Varsinais-Suomi in fall 2017. The schools were chosen randomly. The target group consisted of 7th grade students. 324 pupils responded to this survey. The measures of formula consisted of three parts: 1) background questions, 2) the questions of craft, which based on Assessment of learning Outcomes of Music, Visual arts and Crafts in grade 9. (Hilmola, al. 2011), 3) exploratory questions of succeeding and difficulties. This measurement formula was based on theoretic part of this research. The data was analysed using SPSS software. Results and conclusions. As a result, the pupils experienced that they were ideating and planning their own craft product, although teacher´s role was important during ideation. Over half of pupils were often made a plan of products and over half of pupils were prepared products according to the plan. In addition, the products were often made according to the instructions given by the teacher or the product was reproduced from the finished model work. There was made only a few self-assessments. The teamwork was used only on ideation during craft lessons. The pupils were experienced mainly succeeding than difficulties on chosen actions. It was experienced more difficulties than succeeding in the beginning of ideation, motivation of assignments and complacency of own craft. The results of this thesis are similar to the earlier researches. The students experienced that they are preparing a holistic craft when the teacher´s role is big. Partly, the pupils are making divided craft. The craft is experienced a comfortable subject that creates succeeding. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Koulukäsityö
dc.subject kokonainen käsityö
dc.subject ositettu käsityö
dc.subject kokonainen käsityöprosessi
dc.title Peruskoulun 7. luokkalaisten kokemuksia omasta kokonaisen käsityön opiskelusta alakoulussa fi
dc.title.alternative Elementary school 7th grade students' experiences of their own holistic crafts process study in primary school en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Käsityötiede fi
dc.subject.discipline Craft Science en
dc.subject.discipline Slöjdvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202001071012

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Paivarinta_Satu_Pro_gradu_2019.pdf 1.768Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record