Stance i barns samtal om språk

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Öström, Christina
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202001071014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/309402
dc.description.abstract Today, children in Finland live in a complex linguistic environment, which offers interesting opportunities for studying how they perceive and discuss their own and others’ language use. The objective of this study is to analyse and interpret how children express stance (Du Bois, 2007; Jaffe, 2009) in relation to language use and language skills in the context of a group interview. From the perspective of stance, interaction is viewed as the central process of meaning-making and identity construction. The study is based on qualitative, thematic focus group interviews on language use, language learning and language skills with students in second grade in a bilingual municipality in Finland. A total of 15 students participated in the study, of which 9 students attended a school with Finnish and 6 students a school with Swedish as the language of instruction. The interaction of the children is analysed from a stance perspective, aiming to demonstrate how the children use available resources to position themselves and others as language users, and how their stances can be interpreted in the sociocultural context. The results illustrate how children both implicitly and explicitly position themselves and others as language users by using social categories, topicalizing and not topicalizing language skills and by negotiating epistemic authority. In the interviews, the children positioned themselves in relation to each other and to their collectively constructed ideas about language identities, language use and language skills. The study adds to the growing body of research that applies stance theory to study how cultural and language identities are expressed in interaction, and exemplifies how stance can be used to analyse the interactions of children. It also relates to the larger discussion on how individual interactions serve as opportunities for stancetaking and meaning-making, and how they can contribute to the construction of more enduring identities and ideas. en
dc.description.abstract Barn i Finland lever numera i en mångfacetterad språklig omgivning, vilket erbjuder intressanta möjligheter att studera hur de uppfattar och diskuterar sin egen och andras språkanvändning. Syftet med denna studie är att analysera och tolka barns sätt att uttrycka stance (Du Bois, 2007; Jaffe, 2009) i förhållande till språkanvändning och språkkunnande i kontexten av en gruppintervju. Ur ett stance-perspektiv betraktas interaktion som den centrala processen för meningsskapande och identitetskonstruktion. Studien baserar sig på kvalitativa, tematiska fokusgruppintervjuer kring språkanvändning, språklärande och språkkunnande med elever i årskurs två i en tvåspråkig kommun i Finland. I studien deltog totalt 15 elever, varav nio var från en skola med svenska och sex från en skola med finska som undervisningsspråk. Barnens interaktion analyseras ur ett stance-perspektiv, som strävar till att demonstrera hur barnen utnyttjar tillgängliga resurser för att positionera sig själva och andra som språkanvändare, och hur deras stances kan tolkas i den sociokulturella kontexten. Resultaten illustrerar hur barn både implicit och explicit positionerar sig själva och andra som språkanvändare med hjälp av sociala kategorier, genom att topikalisera eller inte topikalisera språkkunskaper samt genom att förhandla om epistemisk auktoritet. I intervjuerna positionerade sig barnen i relation till varandra och till sina gemensamt konstruerade uppfattningar om språklig identitet, språkanvändning och språkkunnande. Studien bidrar till det växande forskningsområdet som tillämpar stance för att studera hur kulturella och språkliga identiteter tar sig uttryck i interaktion, och exemplifierar hur stance kan användas för att analysera barns interaktion. Studien anknyter även till en större diskussion om hur enskilda samtal fungerar som tillfällen för stancetaking och meningsskapande och hur de kan bidra till konstruktionen av mer bestående identiteter och uppfattningar. sv
dc.language.iso sv
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject stance sv
dc.subject barn sv
dc.subject fokusgruppdiskussion sv
dc.subject språklig identitet sv
dc.subject stance en
dc.subject children en
dc.subject focus group discussion en
dc.subject language identity en
dc.title Stance i barns samtal om språk sv
dc.title.alternative Stance in children’s conversations about language en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202001071014

Files in this item

Files Size Format View
Ostrom_Christina_Pro_gradu_2019.pdf 816.1Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record