Lapsen kansalaisuus ja yhteiskunnallinen osallistuminen lapsuudentutkimuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071001
Title: Lapsen kansalaisuus ja yhteiskunnallinen osallistuminen lapsuudentutkimuksessa
Alternative title: Children’s citizenship and participation in childhood studies
Author: Kallinen, Henna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071001
http://hdl.handle.net/10138/309403
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastellaan lapsen kansalaisuutta lapsuudentutkimuksen empiirisissä tutkimusasetelmissa. Lapsen kansalaisuutta on tutkittu yhteiskuntatieteellisessä lapsuudentutkimuksessa etenkin kahden viime vuosikymmenen ajan. Tutkielmassa kysytään, millaisten kysymystenasetteluiden, teemojen ja teorioiden valossa viimeaikaisessa empiirisessä lapsuudentutkimuksessa hahmotetaan lapsen kansalaisuutta. Yhteiskunnallinen lapsuudentutkimus on monitieteistä ja sen piirissä lapsen kansalaisuuden tutkimusta tehdään myös hyvin moninaisissa yhteiskunnallisissa, sosiaalisissa ja poliittisissa konteksteissa. Lapsen asema suhteessa kansalaisuuteen on monin tavoin kaksijakoinen. Toisaalta lapset ovat muodollisesti jo syntyessään kansalaisia ja heillä on monia oikeuksia, velvollisuuksia ja mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan. Toisaalta lapset taas asettuvat kansalaisuuden ulkopuolelle vasta tuleviksi kansalaisiksi, sillä täysi jäsenyys poliittisessa yhteisössä on varattu vain aikuisille. Tämä asetelma on lapsuudentutkimuksessa keskeinen lähtökohta, josta lapsen kansalaisuutta hahmotetaan. Se asettuu myös keskeiseksi lähtökohdaksi tutkielmalle. Tutkielman aineistona oli 17 lapsen kansalaisuutta empiirisestä näkökulmasta tarkastelevaa tutkimusartikkelia. Näitä artikkeleita tarkasteltiin kirjallisuuskatsauksen keinoin narratiivista ja kuvailevaa analyysia hyödyntäen. Artikkeliaineiston valossa lapsen kansalaisuus rakentuu suhteessa yhteiskunnalliseen, sosiaaliseen, poliittiseen ja historialliseen kontekstiinsa. Poliittisten ja lainsäädännöllisten rakenteiden olemassaolo näyttäytyy olennaisena lasten yhteiskunnallisen toimijuuden mahdollistajana. Lasten yhteiskunnalliselle osallistumiselle on varattu institutionaalisissa kehyksissä paikkoja erilaisen järjestetyn osallisuustoiminnan puitteissa. Osallisuusinstituutioissa tarjoutuu mahdollisuuksia harjoitella yhteiskunnallista osallistumista, mutta toisaalta niihin sisältyy monia rajoituksia. Lapsen kansalaisuus toimijuutena on saanut yhä moninaisempia tulkintoja, kun sitä on tutkittu eletyn kansalaisuuden kehyksessä. Kansalaisuus näyttäytyy tutkimusartikkelien valossa käsitteenä, joka tuo näkyväksi myös monia aikuisen ja lapsen suhteeseen liittyviä teemoja. Kansalaisuuden teemat tarjoavat myös monipuolisia näkökulmia lasten ja aikuisen eettisen kohtaamisen tarkasteluun. Lapsen paikkaa kansalaisuuden kentässä avaavat erityisesti näkymät kansalaisuuden marginaalipositioihin. Kansalaisuus näyttäytyy käsitteenä, jonka kautta on hedelmällistä tarkastella erilaisia yhteiskuntaan osallistumisen ja toisaalta siitä ulossulkemisen mekanismeja.This thesis examines children’s citizenship in recent empirical research in the field of child-hood studies. The thesis will examine the questions, themes and theoretical approaches that have framed the studies of children’s citizenship. Childhood studies is a multidisciplinary field and the research concerning children’s citizenship is embedded within multifaceted social and political contexts. Children’s relationship with the citizenship is unsettled. Children are being given many rights, responsibilities and possibilities to participate but at the same time they are excluded from citizenship. Children’s place as becoming citizens has been persistent in societies where especially political citizenship remains a field fully open only for adults. This under-standing frames the recent research of children’s citizenship. The study data consists of 17 research articles that are examining children’s citizenship through empirical data. These articles were reviewed and analysed applying narrative analysis. The study data shows that children’s citizenship is constructed in social, political and historical contexts. Political and legislative structures are the basis of children’s social participation. In in-stitutionalised settings, children’s participation is enabled in participatory activities. These par-ticipatory settings facilitate children’s agency and advocacy but also demonstrate some re-strictions. The approaches of lived citizenship have opened new interpretations of the ways that children enact citizenship. The studied articles show that citizenship is a concept that illumi-nates the aspects of the relationship between children and adults and may generate some under-standing of ethical encounters. Examining the marginal positions of citizenship is helpful in discussing children’s place in society. Citizenship as a concept unfolds the different aspects of inclusion and exclusion in society.
Subject: children
citizenship
literature review
narrative analysis
lapset
kansalaisuus
kirjallisuuskatsaus
narratiivinen analyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kallinen_Henna_Pro_gradu_2019.pdf 476.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record