Varhaiskasvatuksen erityisopettajien itsearvioima eettinen sensitiivisyys

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071000
Title: Varhaiskasvatuksen erityisopettajien itsearvioima eettinen sensitiivisyys
Alternative title: Special early childhood education teachers self-assessed ethical sensitivity
Author: Korhonen, Taija
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071000
http://hdl.handle.net/10138/309404
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata, miten varhaiskasvatuksen erityisopettajat määrittelevät ja arvioivat eettistä sensitiivisyyttään ja millaisia uskomuksia heillä on eettisen sensitiivisyyden muuttumisesta. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Miten varhaiskasvatuksen erityisopettajat määrittelevät eettisen sensitiivisyyden? 2) Millaiseksi varhaiskasvatuksen erityisopettajat arvioivat omaa eettistä sensitiivisyyttään? ja 3) Millainen yhteys varhaiskasvatuksen erityisopettajien itsearvioimalla eettisellä sensitiivisyydellä on heidän näkemyksiinsä eettisen sensitiivisyyden muuttumisesta? Tutkimuksen viitekehyksenä oli Restin (Thoma 2006) neljän komponentin mallista Narvaezin (2006) kehittämä eettisen sensitiivisyyden seitsemän ulottuvuuden ja taidon kokonaisuus. Aiemmissa opettajien itsearvioimaa eettistä sensitiivisyyttä mittaavissa tutkimuksissa on havaittu, että kokeneet opettajat ovat noviiseja taitavampia eettisessä sensitiivisyydessä. Tutkimuksen aineisto koostui 167 varhaiskasvatuksen erityisopettajan vastauksesta. Tutkimusaineisto kerättiin e-lomakkeella, joka sisälsi neljä osaa: taustatiedot, Tirrin ja Nokelaisen (2012) kehittämän eettisen sensitiivisyyden itsearvioinnin (Ethical Sensitivity Scale Questionnaire, ESSQ), muokatun Dweckin mittariston sekä vastaajien oman määritelmän eettisestä sensitiivisyydestä. Muokattu Dweckin mittari selvitti varhaiskasvatuksen ajattelutapoja, käsityksiä ja uskomuksien eettisestä sensitiivisyydestä. Oma määritelmä analysoitiin sisällönanalyysillä deduktiivisesti, muut osat tilastollisesti SPSS 25 ohjelmalla. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien eettisen sensitiivisyyden määritelmät jakautuvat Narvaezin seitsemään eettisen sensitiivisyyden ulottuvuuteen ja taitoon sekä Restin neljän komponentin mallin kolmeen komponenttiin: eettinen sensitiivisyys, eettinen motivaatio ja moraalis-eettinen ongelmanratkaisu. Eettisen sensitiivisyyden ulottuvuuksista ja taidoista eniten määritelmiä on eettisten ongelmien tunnistamisella ja toisten näkökulman huomioon ottamisella. Oman eettisen sensitiivisyyden erityisopettajat arvioivat korkeaksi. Erityisopettajien uskomukset ja heidän käsityksensä eettisestä sensitiivisyydestä kuvaavat kasvun ajattelutapaa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat näkevät eettisen sensitiivisyyden opittavana ja kehitettävänä taitona.The research task of this study is to describe how special early childhood education teachers define and assess their ethical sensitivity and what beliefs they have about changes of ethical sensitivity. Research questions are: 1) How do special early childhood education teachers define ethical sensitivity? 2) How do special early childhood education teachers evaluate their own ethical sensitivity? and 3) What relation does the self-assessed ethical sensitivity of special early childhood education teachers have with their views on changes of ethical sensitivity? The frame of reference for this study was the combination of the seven dimensions and skills of ethical sensitivity developed by Narvaez (2006) from Rest's (Thoma 2006) four-component model. Earlier studies of teachers' self-assessed ethical sensitivity have found that experienced teachers are more adept than novices in ethical sensitivity. The research material consisted of 167 responses from special early childhood education teachers. The research material was collected using an e-form consisting of four sections: background Information, Ethical Sensitivity Scale Questionnaire (ESSQ) developed by Tirri and Nokelainen (2012), adapted Dweck scorecard to explore ethical sensitivities, perceptions, and beliefs about the ethical sensitivity of respondents and their own definition of ethical sensitivity. Own definition was deductively analyzed by content analysis, other parts were statistically analyzed using SPSS 25 software. The definitions of ethical sensitivity for special education teachers are divided into Narvaez's seven dimensions and skills of ethical sensitivity, and the three components of Rest's four-component model: ethical sensitivity, ethical motivation, and moral-ethical problem solving. The most common definitions of the dimensions and skills of ethical sensitivity are the identification of ethical issues and the consideration of the perspective of others. Special ethics are highly rated by special early childhood education teachers. Special early childhood education teachers' beliefs and their perceptions of ethical sensitivity illustrate a growth mindset. Special early childhood education teachers see ethical sensitivity as a skill to learn and develop.
Subject: eettinen sensitiivisyys
varhaiskasvatuksen erityisopettaja


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record