Kiintymyssuhteet ja niiden yhteydet kouluikäisten lasten ja nuorten elämään

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071017
Title: Kiintymyssuhteet ja niiden yhteydet kouluikäisten lasten ja nuorten elämään
Alternative title: Attachment and its links to the lives of school-aged children and youngsters
Author: Sneck, Antti
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071017
http://hdl.handle.net/10138/309405
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Kiintymyssuhdeteoria on kautta maailman tunnettu persoonallisuuden ja sosiaalisen kehityksen teoria. Sen mukaan lapsella on synnynnäinen taipumus muodostaa biologisperäinen ja keskushermoston ohjaama kiintymyssuhde ensisijaiseen hoitajaansa turvan, hoivan ja selviytymisen varmistamiseksi. Varhaisissa kiintymyssuhteissa omaksutut näkemykset itsestä ja toisista johtavat turvallisiin, turvattomiin tai jäsentymättömiin kiintymysmalleihin, jotka osaltaan vaikuttavat ihmisen loppuelämään. Aikaisempi tutkimus on vahvistanut kiintymyssuhteen universaalin luonteen, eri kiintymyskategoriat ja varhaisten kiintymyssuhteiden yhteyksiä tuleviin ihmissuhteisiin sekä monenlaisiin sisäisiin ja ulkoisiin ongelmiin. Tutkimus on perinteisesti keskittynyt varhaislapsuuteen ja sen aikaisiin konteksteihin, kun taas keskilapsuutta, nuoruusikää ja koulukontekstia on tutkittu rajallisesti. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli etsiä ja koota yhteen vastauksia nimenomaan siihen, millaisiin asioihin kiintymyssuhteet ovat yhteydessä kouluikäisten lasten ja nuorten elämässä, minkälaisia kiintymyssuhteisiin liittyviä haasteita opettajat kohtaavat koulussa ja millä tavoin opettajien olisi mahdollista huomioida ja tukea oppilaita noissa haasteissa. Tarkoitus on selvittää yhteyksiä entistä paremman ymmärryksen saavuttamiseksi ja laadukkaan pohjan luomiseksi tulevalle tutkimukselle. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, joka mahdollisti monipuolisen ja kattavan, mutta tutkimuskysymysten kannalta relevantin aineiston kokoamisen tutkimuksen objektiivisuus- ja toistettavuusvaatimuksia unohtamatta. Sähköisistä tietokannoista kerätty aineisto koostui ympäri maailmaa toteutetuista tutkimuksista, jotka oli julkaistu kansainvälisissä, tieteellisesti vertaisarvioiduissa tutkimusjournaaleissa. Aineisto teemoiteltiin tutkimuskysymyksittäin sekä aihepiireittäin, mitä hyödynnettiin tulososion viitekehyksenä. Tulokset ja johtopäätökset. Varhaiset kiintymyssuhteet ja vallalla olevat kiintymysmallit olivat yhteydessä kouluikäisten lasten ja nuorten elämään suoraan ja epäsuorasti, mukaan lukien opettaja-oppilassuhteisiin, vertaissuhteisiin, perhesuhteisiin, akateemiseen suoriutumiseen sekä sisäisiin ja ulkoisiin ongelmiin. Kiintymyssuhteisiin liittyvät haasteet näkyivät koulussa monin tavoin, mutta opettajilla oli eri tapoja ehkäistä niitä. Olemassa oleva kiintymyssuhdetutkimus ei ole vaikuttanut ja muuttanut tarpeeksi käytännön kouluarkea. Kiintymyssuhdenäkökulmaa tulisi huomioida opettajankoulutuksessa, täydennyskoulutuksessa ja kouluissa huomattavasti enemmän, jotta oppilaat saisivat paremmin tarvitsemaansa tukea kiintymyssuhteisiin liittyviin haasteisiin ja ongelmiin.Objectives. Attachment theory is a theory of social development and personality, known around the world. According to the theory, children have an innate tendency to develop a biologically based and central nervous system-regulated attachment bond to their primary caregivers in order to ensure safety, care, and survival. Early attachment experiences contribute to the way one sees oneself and others and lead to secure, insecure, or disorganized attachment styles, which affect rest of one’s life. Previous research has confirmed the universal nature of attachment, different attachment categories and styles, and early attachment’s links with future relationships and various internal and external problems. Attachment research has traditionally concentrated on early childhood and early childhood environments, whereas middle childhood, adolescence, and school context have been studied less. The objectives of the present study were to find out what kinds of links there are between attachment and the lives of school-aged children and youngsters, what kinds of attachment-related challenges teachers encounter at school, and how teachers could support their students with those attachment-related challenges. The aim is to explore attachment in the lives of school-aged children and youngsters, including at school, to gain a better understanding and to create a valuable foundation for future research. Methodology. The present study was conducted as a systematic literature review, which allowed the gathering of diverse and comprehensive, yet relevant research material, while also supporting objectivity and reproducibility aspects of the study. The material, available through electronic databases, was comprised of research articles from around the world, published in peer-reviewed international research journals. The material was analyzed thematically by research questions and topics, which were then used as a framework in the Results section. Results and conclusions. Early attachment and attachment styles were directly and indirectly linked to the lives of school-aged children and youngsters, including teacher-student relationships, peer relationships, family relationships, and academic achievement, as well as internal and external problems. Various attachment-related challenges and problems were visible at school, but teachers had many ways to buffer them. Current attachment research has not affected or changed school environments enough. Much more attention should be given to attachment within schools, teacher education, and in-service training programs in order to give students better support for their attachment-related problems and challenges.
Subject: kiintymyssuhdeteoria
kiintymyssuhde
keskilapsuus
nuoruus
kouluikäiset
lapset
nuoret
oppilaat
opettajat
opettaja-oppilassuhde
opettaja-oppilassuhteet
koulu
koulunkäynti
akateeminen suoriutuminen
sosiaalinen kompetenssi
sisäiset ongelmat
ulkoiset ongelmat
vertaissuhteet
perheet
systemaattinen kirjallisuuskatsaus
attachment theory
attachment
middle childhood
youth
adolescence
children
youngsters
adolescent
adolescents
youth
students
pupils
teachers
teacher-student relationships
school
academic achievement
social competence
internal problems
external problems
peer relationships
families
systematic literature review


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record