Kiintymyssuhteet ja niiden yhteydet kouluikäisten lasten ja nuorten elämään

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning sv
dc.contributor.author Sneck, Antti
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202001071017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/309405
dc.description.abstract Tavoitteet. Kiintymyssuhdeteoria on kautta maailman tunnettu persoonallisuuden ja sosiaalisen kehityksen teoria. Sen mukaan lapsella on synnynnäinen taipumus muodostaa biologisperäinen ja keskushermoston ohjaama kiintymyssuhde ensisijaiseen hoitajaansa turvan, hoivan ja selviytymisen varmistamiseksi. Varhaisissa kiintymyssuhteissa omaksutut näkemykset itsestä ja toisista johtavat turvallisiin, turvattomiin tai jäsentymättömiin kiintymysmalleihin, jotka osaltaan vaikuttavat ihmisen loppuelämään. Aikaisempi tutkimus on vahvistanut kiintymyssuhteen universaalin luonteen, eri kiintymyskategoriat ja varhaisten kiintymyssuhteiden yhteyksiä tuleviin ihmissuhteisiin sekä monenlaisiin sisäisiin ja ulkoisiin ongelmiin. Tutkimus on perinteisesti keskittynyt varhaislapsuuteen ja sen aikaisiin konteksteihin, kun taas keskilapsuutta, nuoruusikää ja koulukontekstia on tutkittu rajallisesti. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli etsiä ja koota yhteen vastauksia nimenomaan siihen, millaisiin asioihin kiintymyssuhteet ovat yhteydessä kouluikäisten lasten ja nuorten elämässä, minkälaisia kiintymyssuhteisiin liittyviä haasteita opettajat kohtaavat koulussa ja millä tavoin opettajien olisi mahdollista huomioida ja tukea oppilaita noissa haasteissa. Tarkoitus on selvittää yhteyksiä entistä paremman ymmärryksen saavuttamiseksi ja laadukkaan pohjan luomiseksi tulevalle tutkimukselle. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, joka mahdollisti monipuolisen ja kattavan, mutta tutkimuskysymysten kannalta relevantin aineiston kokoamisen tutkimuksen objektiivisuus- ja toistettavuusvaatimuksia unohtamatta. Sähköisistä tietokannoista kerätty aineisto koostui ympäri maailmaa toteutetuista tutkimuksista, jotka oli julkaistu kansainvälisissä, tieteellisesti vertaisarvioiduissa tutkimusjournaaleissa. Aineisto teemoiteltiin tutkimuskysymyksittäin sekä aihepiireittäin, mitä hyödynnettiin tulososion viitekehyksenä. Tulokset ja johtopäätökset. Varhaiset kiintymyssuhteet ja vallalla olevat kiintymysmallit olivat yhteydessä kouluikäisten lasten ja nuorten elämään suoraan ja epäsuorasti, mukaan lukien opettaja-oppilassuhteisiin, vertaissuhteisiin, perhesuhteisiin, akateemiseen suoriutumiseen sekä sisäisiin ja ulkoisiin ongelmiin. Kiintymyssuhteisiin liittyvät haasteet näkyivät koulussa monin tavoin, mutta opettajilla oli eri tapoja ehkäistä niitä. Olemassa oleva kiintymyssuhdetutkimus ei ole vaikuttanut ja muuttanut tarpeeksi käytännön kouluarkea. Kiintymyssuhdenäkökulmaa tulisi huomioida opettajankoulutuksessa, täydennyskoulutuksessa ja kouluissa huomattavasti enemmän, jotta oppilaat saisivat paremmin tarvitsemaansa tukea kiintymyssuhteisiin liittyviin haasteisiin ja ongelmiin. fi
dc.description.abstract Objectives. Attachment theory is a theory of social development and personality, known around the world. According to the theory, children have an innate tendency to develop a biologically based and central nervous system-regulated attachment bond to their primary caregivers in order to ensure safety, care, and survival. Early attachment experiences contribute to the way one sees oneself and others and lead to secure, insecure, or disorganized attachment styles, which affect rest of one’s life. Previous research has confirmed the universal nature of attachment, different attachment categories and styles, and early attachment’s links with future relationships and various internal and external problems. Attachment research has traditionally concentrated on early childhood and early childhood environments, whereas middle childhood, adolescence, and school context have been studied less. The objectives of the present study were to find out what kinds of links there are between attachment and the lives of school-aged children and youngsters, what kinds of attachment-related challenges teachers encounter at school, and how teachers could support their students with those attachment-related challenges. The aim is to explore attachment in the lives of school-aged children and youngsters, including at school, to gain a better understanding and to create a valuable foundation for future research. Methodology. The present study was conducted as a systematic literature review, which allowed the gathering of diverse and comprehensive, yet relevant research material, while also supporting objectivity and reproducibility aspects of the study. The material, available through electronic databases, was comprised of research articles from around the world, published in peer-reviewed international research journals. The material was analyzed thematically by research questions and topics, which were then used as a framework in the Results section. Results and conclusions. Early attachment and attachment styles were directly and indirectly linked to the lives of school-aged children and youngsters, including teacher-student relationships, peer relationships, family relationships, and academic achievement, as well as internal and external problems. Various attachment-related challenges and problems were visible at school, but teachers had many ways to buffer them. Current attachment research has not affected or changed school environments enough. Much more attention should be given to attachment within schools, teacher education, and in-service training programs in order to give students better support for their attachment-related problems and challenges. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject kiintymyssuhdeteoria
dc.subject kiintymyssuhde
dc.subject keskilapsuus
dc.subject nuoruus
dc.subject kouluikäiset
dc.subject lapset
dc.subject nuoret
dc.subject oppilaat
dc.subject opettajat
dc.subject opettaja-oppilassuhde
dc.subject opettaja-oppilassuhteet
dc.subject koulu
dc.subject koulunkäynti
dc.subject akateeminen suoriutuminen
dc.subject sosiaalinen kompetenssi
dc.subject sisäiset ongelmat
dc.subject ulkoiset ongelmat
dc.subject vertaissuhteet
dc.subject perheet
dc.subject systemaattinen kirjallisuuskatsaus
dc.subject attachment theory
dc.subject attachment
dc.subject middle childhood
dc.subject youth
dc.subject adolescence
dc.subject children
dc.subject youngsters
dc.subject adolescent
dc.subject adolescents
dc.subject youth
dc.subject students
dc.subject pupils
dc.subject teachers
dc.subject teacher-student relationships
dc.subject school
dc.subject academic achievement
dc.subject social competence
dc.subject internal problems
dc.subject external problems
dc.subject peer relationships
dc.subject families
dc.subject systematic literature review
dc.title Kiintymyssuhteet ja niiden yhteydet kouluikäisten lasten ja nuorten elämään fi
dc.title.alternative Attachment and its links to the lives of school-aged children and youngsters en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202001071017

Files in this item

Files Size Format View
Sneck_Antti_Pro_gradu_2019.pdf 863.6Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record