”Nämä matot ovat oikeita aarteita, kestäviä ja kauniita” : Räsymatto Avotakka-lehden sisustuksissa ja teksteissä vuosina 1967-2018

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning sv
dc.contributor.author Gunst, Hanna
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202001071007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/309407
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia ja miten räsymattoja on käytetty Avotakkalehdessä esitellyissä suomalaisissa sisustuksissa vuosina 1967–2018, sekä miten lehti on käsitellyt räsymattoa teksteissään samana ajanjaksona. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, millaisena sisustuksellisena esineenä räsymatto näyttäytyy suomalaisessa sisustamisessa, miten räsymatto on mukautunut erilaisiin sisustuksen trendeihin sekä millaista kuvaa räsymatosta on luotu Suomen suurimmassa sisustuslehdessä. Räsymattoa on tutkittu sen yleisyyteen ja pitkään historiaan nähden vähän, eikä sitä ole tutkittu aikaisemmin sisustuslehden näkökulmasta. Tutkimusaineisto kerättiin vuosien 1967–2018 Avotakka-lehdistä. Tutkimusaineistoksi valittiin harkinnanvaraisella poiminnalla yksi räsymattoa sisustuksessa kuvaava kuva jokaisesta lehden vuosikerrasta, sekä kaikki löydetyt räsymattoa käsittelevät tekstit tutkittavalta ajanjaksolta. Kuvat (N=52) analysoitiin Atlas.ti-ohjelmaa apuna käyttäen kuvallisen aineiston sisällönanalyysilla, ja tekstit (n. 22 kpl A4) aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Vuosina 1967–2018 Avotakka-lehdessä esitellyissä sisustuksissa oli käytetty hyvin monenlaisia räsymattoja värinsä, kuviointinsa sekä muotonsa ja kokonsa puolesta. Kuva-aineistosta erottui raidallisten ja moniväristen räsymattojen yleisyys. Värit ja kuviot matoissa ovat osittain heijastaneet oman aikakautensa sisustustrendejä. Räsymattoja oli käytetty monessa kodin tilassa ja tutkimuksen perusteella se sopii kaikkiin kodin tiloihin. Mattoja oli sommiteltu luovasti ja innovatiivisesti, kuten asettamalla matto kulkemaan lattialta ylös penkin päälle, käytännönläheisesti keittiön tiskipöydän eteen sekä perinteisesti, kuten asettamalla räsymatot kiinni toisiinsa umpimattoon. Räsymattoja oli yhdistetty monenlaiseen sisustustyyliin, esimerkiksi japanilaistyyliseen sisustukseen tai antiikkisisustukseen. Räsymattoja oli käytetty muihinkin tarkoituksiin kuin pelkästään lattiapäällysteeksi, esimerkiksi pöytäliinana. Avotakka käsitteli räsymattoa teksteissään seuraavista näkökulmista: räsymatto käyttö- ja sisustusesineenä, räsymaton valmistus, hankinta ja hoito sekä räsymaton historiallinen ja kulttuurinen asema. Tutkimuksen perusteella räsymatto osoittautui monipuoliseksi ja arvostetuksi kodintekstiiliksi, joka ei ole tutkittavana ajanjaksona menettänyt asemaansa varteenotettavana sisustuselementtinä. fi
dc.description.abstract The aim of this study was to analyse how and what kind of rag rugs have been used in Finnish interiors presented in the Avotakka magazine and how the magazine deals with rag rugs in their writings between the years 1967–2018. The purpose of the study was to produce information about the role the rag rug has played in Finnish interior decoration, how the rag rug has adapted to different interior design trends and what kind of image Finland's largest interior design magazine has projected of the rag rug. Considering the popularity and long history of the rag rug, not much research has been conducted regarding the topic. No prior research has been made from the perspective of interior design magazines. The research material was gathered from Avotakka magazines published between 1967–2018. The research material was chosen through considerately selecting pictures featuring rag rugs from each annual volume of the magazine and all texts considering rag rugs were gathered. The pictures (N=52) and the written material (22 pcs A4 pages) were analyzed using Atlas.ti software and content analysis. The range of rag rugs presented in the Avotakka magazine between 1967–2018 was diverse in regard to colors, patterns, shapes and sizes. The prevalence of striped and multicolored rag rugs was distinct. The colors and patterns of the rugs have partly reflected the interior design trends of their era. Rag rugs were present in various domestic spaces and the study showed that it can fit all domestic spaces. The compositions were both creative and innovative, such as placing the rug from the floor onto a bench, practical, such as placing a rag rug in front of the dishwashing table, and traditional, such as placing rag rugs attached to each other. Rag rugs have been combined with a various range of interior design styles, for example, interior styles drawing inspiration from Japan and antiquities. Rag rugs have been also used for other purposes, other than covering the floor, for example as tablecloth. The Avotakka magazine dealt with rag rugs from the following perspectives: rag rug as an article of utility and decoration, the manufacturing, purchase and care of rag rugs and the historical and cultural status of the rag rug. The research showed that the rag rug is a versatile and respected household textile, that hasn't lost its status as a credible interior element during the research period. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject räsymatto
dc.subject suomalainen sisustus
dc.subject sisustuslehti
dc.subject sisällönanalyysi
dc.subject kuva-analyysi
dc.title ”Nämä matot ovat oikeita aarteita, kestäviä ja kauniita” : Räsymatto Avotakka-lehden sisustuksissa ja teksteissä vuosina 1967-2018 fi
dc.title.alternative ”These rugs are real treasures, durable and beautiful” : The Rag Rug in Avotakka Magazine’s Interiors and Texts During 1967–2018 en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Käsityötiede fi
dc.subject.discipline Craft Science en
dc.subject.discipline Slöjdvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202001071007

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gunst_Hanna_Pro_gradu_2019.pdf 7.010Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record