Oppilaiden välinen koskettaminen koulumuistoissa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071008
Julkaisun nimi: Oppilaiden välinen koskettaminen koulumuistoissa
Tekijä: Stenlund, Saida
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071008
http://hdl.handle.net/10138/309408
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatuspsykologia
Educational Psychology
Pedagogiska psykologi
Tiivistelmä: Koskettaminen on olennainen osa oppilaiden välistä kanssakäymistä ja oppilaat koskettavat toisiaan monin eri tavoin koulun arjessa (ks. esim. Karvonen ym., 2018a; Tainio, 2016; Herkama, 2012; Goodwin, 2006). Kuitenkin vain osa näistä kosketuksista jää mieleen muistoiksi kouluvuosien jälkeen. Tässä tutkimuksessa tarkoituksenani oli selvittää, millaisia oppilaiden välisiä kosketuksia kouluajoilta muistetaan: millaiset kosketukset valikoituvat pyydettäessä kerrottaviksi ja miten sukupuoli näkyy näissä kosketuskuvauksissa. Kouluun sijoittuvia kosketusmuistoja on tutkittu aiemmin (ks. Karvonen ym. 2018b; Kinnunen 2013), mutta ei kuitenkaan oppilaiden välisen koskettamisen näkökulmasta. Tutkielman aineisto koostuu kirjoitetuista koulumuisteluista, jotka on poimittu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran järjestämän Minun koulumuistoni -keruun vastauksista. Analysoin aineistosta löytyneistä kosketuskuvauksista kosketuksien luonnetta, kosketusroolien jakautumista sukupuolen mukaan ja sitä, millaisina koskettajina ja kosketettavina tytöt ja pojat aineistossa kuvattiin. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus ja löyhänä metodologisena lähtökohtana sovelsin muistitietotutkimusta. Analyysimenetelmänä käytin sisällönanalyysia. Koulumuistelujen kosketuskuvaukset keskittyivät oppilaiden välisiin leikillisiin, väkivaltaisiin ja häirintään tähtääviin kosketuksiin. Kosketuskuvauksissa oli havaittavissa eroja tyttöjen ja poikien välillä kosketusroolien ja kosketusten luonteen suhteen. Poikaoppilaiden kosketuksia kuvattiin muistelmissa huomattavasti enemmän kuin tyttöjen kosketuksia. Poikien kuvattiin pääosin koskettaneen kiusaten, tapellen ja kiusoitellen kun taas tyttöjen kosketukset painottuivat leikkien yhteydessä koskettamiseen ja puolustaviin kosketuksiin. Eniten kuvattiin poikien tyttöihin kohdistamia kosketuksia, joista suurin osa oli kiusaavia kosketuksia, ja poikien välisiä kosketuksia, jotka painottuivat tappeluihin. Erityisen vähän kuvailtiin tyttöjen välisiä kosketuksia.Touching is an important part of everyday interaction between students (Karvonen, ym., 2018a; Tainio, 2016; Herkama, 2012; Goodwin, 2006), but only some of these touches prevail as memories after the school years. In this research my main focus was to find out what kind of touching between students is memorized from the school years: what kind of touches are chosen to be recalled and how gender is visible in the touching memories. Touching memories related to school years have been studied (Karvonen ym., 2018b; Kinnunen, 2013), but no research has earlier focused on touching memories between students. The research data consists of written school memories collected by The Finnish Literature Society (SKS). From the data I analysed the nature of touching described, how the touching roles were divided by gender and how boys and girls were described to touch and being touched. This study was a qualitative study and as a loose methodological approach I applied oral history. The analysis was made by content analysis. The most common ways of touching among student memorized from the shool years were playful touching, touching related to harassment and violent touching. Differences between boys and girls in touching roles and the ways of touching were discovered. A boy touching a girl was the most commonly recalled touching situation, following by a boy touching a boy -situation. Touching among girls was rarely recalled. The most common ways of touching by boys were described as bullying, fighting and teasing. For the girls the most common ways of touching were touching while playing and defending by touching.
Avainsanat: Kosketus
kosketusmuistot
koulumuistot
muistitietotutkimus


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot