Rajasta yhdyspinnaksi – Ympäristötiedon foorumi tieteen, politiikan ja päätöksenteon verkostossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202001142089
Title: Rajasta yhdyspinnaksi – Ympäristötiedon foorumi tieteen, politiikan ja päätöksenteon verkostossa
Author: Huotari, Essi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Bio- ja Ympäristötieteellinen tiedekunta, Ympäristötieteiden laitos
Date: 2018-09-16
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/309488
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202001142089
Thesis level:
Discipline: Ympäristömuutos ja - politiikka
Abstract: Ympäristöongelmat ovat kiihtyvällä tahdilla eteneviä ihmiskuntaa koettelevia prosesseja, joiden ratkaiseminen vaatii hyvää ja tutkittuun ympäristötietoon perustuvaa päätöksentekoa, mutta tieteen ja politiikan väliset kommunikaatio- ja toimintatapojen erot sekä intressi- ja arvoristiriidat estävät tiedon käyttöä päätöksenteossa. Siksi tieteen ja politiikan välille on hahmotettu kuvainnollinen rajapinta. Vuorovaikutteisen toiminnan ja yhteistyön avulla ympäristötieteen ja politiikan keskinäistä suhdetta voidaan kehittää toimivammaksi, minkä toivottuna lopputuloksena ympäristöongelmia koskeva päätöksenteko perustuisi tutkittuun tietoon, ja tutkimustoiminnalla olisi paremmat edellytykset vastata päätöksenteon tarpeisiin. Rajapinnalla toimii monenlaisia organisaatioita, joista etenkin rajapintaorganisaatioilla vaikuttaa olevan potentiaalia tuoda tiedon tuottajat ja käyttäjät yhteen ja muuttaa lineaarista keskusteluyhteyttä dynaamisemmaksi keskinäiseksi vuorovaikutukseksi. Työn tavoite on luoda kuvaus ympäristötieteen ja politiikan rajapinnan verkostosta, jossa tutkittu ympäristötieto liikkuu organisaatioiden välillä erilaisten suhteiden ja yhteyksien avulla. Kuvan rakentamisen lisäksi työssä tarkastellaan verkoston toimijoiden välistä vuorovaikutusta, rajapintaa sekä Ympäristötiedon foorumin (YTF) asemaa ja roolia tutkitussa verkostossa. Työn tarkoituksena on ottaa osaa keskusteluun tutkitun ympäristötiedon merkityksestä kompleksisten ongelmien ratkaisussa. Työssä vastataan siihen, 1. millainen on Suomessa ympäristötieteen ja politiikan välinen rajapintaverkosto, jossa tuotetaan, välitetään ja käytettään tutkittua ympäristötietoa, 2. mikä on YTF:n rooli ja asema tutkitussa verkostossa, 3. miten ja mihin tieteen ja politiikan välinen rajapinta tukitussa verkostossa asettuu. Työn tapaustutkimuskohde on YTF, joka on ympäristötieteen ja politiikan rajapinnalla toimiva kestävyys- ja ympäristöasioihin erikoistunut rajapintaorganisaatio. Tutkimuskysymyksiin vastataan monimenetelmäanalyysillä. Verkostoanalyysillä (Social network analysis) luodaan verkoston rakennekuvaus, minkä jälkeen verkoston merkittävien ominaisuuksien kuvausta syvennetään laadullisella analyysillä, millä tavoin saadaan taattua mahdollisimman aito kuvaus verkostosta. Tutkimuksessa selviää, että ympäristötieteen ja politiikan välinen vuorovaikutus on heikkoa, ja että vuorovaikutuksen edistämiseksi tiedon tuottajien tulisi aktivoitua ja päättäjien sitoutua tutkittua ympäristötietoa vaihtavaan verkostoon nykyistä paremmin. Verkoston ”ydin” muodostuu sekä tiedon tuottajista että virkamiehistä ja päätösten valmistelijoista. Voidaan todeta, että virkamiehet ja päätösten valmistelijat ovat suhteellisen hyvin sitoutuneita tutkittua ympäristötietoa vaihtavaan verkostoon, eikä rajaa heidän ja tiedon tuottajien välille voida vetää rakenteellisin perustein. Sen sijaan rajapinnan voidaan nähdä asettuvan lähelle päättäjiä ja poliitikkoja, joiden lähiverkostossa tutkittu ympäristötieto ”laimenee” toisista verkostoista saatuun tietoon. Toisaalta verkostokuvauksen perusteella rajapinnan käsitteen mielekkyys kyseenalaistuu. Vaikka verkostossa on vähän vuorovaikutusta, yhteydet sitovat tiedon tuottajat, välittäjät ja käyttäjät yhteen verkostoon. Rajapinnan sijaan kannattaisikin puhua yhdyspinnasta, joka kuvaisi hyvin ”todellisuutta”, jossa ympäristötieteen ja politiikan välillä on yhteyksiä. Yhdyspintaa voidaan vahvistaa ja sen toimintaa kehittää, mille verkostossa vaikuttaa olevan tarvetta ja sen toteuttajille täyttämättömiä rooleja. Rajapinnan toimijat ja erityisesti rajapintaorganisaatiot kykenevät hoitamaan näitä rooleja. YTF nousee verkostossa keskeiseen asemaan ja ainoaksi merkittäväksi rajapintaorganisaatioksi. Tutkimuksen perusteella nousee myös tarve tarkemmalle rakenteelliselle selvitykselle siitä, missä, miten ja milloin tutkittua ympäristötietoa vaihdetaan ympäristötieteen ja päätöksenteon välillä.Environmental problems are processes progressing with increasing speed. Resolving these problems requires decision-making based on scientific environmental information. However, the process of transferring scientific information into decision-making is recognised as messy and complex. Different communication and working methods, as well as diverging interests and values, of academia and policymakers hamper the use of scientific information in decision-making. This complex relationship is described as a boundary or an interface, through which only marginal interaction and cooperation happens. Boundary work can improve the position of scientific knowledge in decision-making and its capacity to meet policy-making needs. A lot of actors operate on the boundary, and it seems that the boundary organizations in particular have a capacity to bring knowledge producers and users into dynamic interaction. The aim of this thesis is to create a clear picture of the national level science-policy network, where environmental information is communicated through different relations and links. Furthermore, the aim is to study the interaction and the boundary between environmental science and policy, along with the role and position of the Forum for Environmental Information (YTF) in the science-policy network. The purpose of this thesis is to highlight the importance of using scientific environmental information in solving complex environmental problems. The case study of this work is the YTF, a sustainability-oriented boundary organisation. Mixed methods are used in examining the environmental science-policy network to ensure a more accurate analysis .The picture of the network is formed utilizing Social Network Analysis combined with qualitative analysis of the main features of the network produced. The main result of the thesis is that interaction between environmental science and policy is weak. Knowledge producers should become more active and decision-makers should commit more to the network in order to improve knowledge transition. The "core" of the network consists of knowledge producers, public officials, and rapporteurs. These actors are strongly connected to the science-policy network through which they share information. The network does not have subgroups. For that reason the network studied does not embody structural evidence of a boundary between the knowledge producers and the knowledge users. Instead, the boundary seems to situate between the network and the politicians and decision-makers, who gather information from multiple sources and therefore environmental knowledge is “diluted" with information from other networks. In addition, the adequacy of the concept of boundary can be questioned. Although the level of interaction is weak between all the actors, links bind them all together in one network. Instead of talking about boundary or interface, the relation could be perceived as a “fussy area” where links are intersecting. With boundary work methods the interaction in the “fussy interface area” can be strengthened, for which there appears to be a strong need in the network. The study found that there are new roles and positons in the network for boundary organisations. At the moment YTF is the only boundary organization central to the network and with the ability of fulfilling the roles. Based on the study, there is a need for a more detailed research of the structures of the network and where, how and when environmental information is exchanged between environmental science and decision-making.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Essi_Huotari_Pro_Gradu_2018.pdf 2.012Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record