Characterizing successful long-term weight losers : Finnish Weight Control Registry

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5782-9
Title: Characterizing successful long-term weight losers : Finnish Weight Control Registry
Author: Soini, Sirpa
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of General Practice and Primary Health Care
Doctoral Program in Population Health
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Väestön terveyden tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Doktorandprogrammet i befolkningshälsan
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-02-27
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5782-9
http://hdl.handle.net/10138/309942
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: BACKGROUND AND OBJECTIVES Weight loss is often successful in the short-term but long-term results are often difficult to maintain. Therefore, a study focusing on previously obese people who have successfully lost weight and maintained it for a longer time period is of major importance from a public health point of view. Several changes in lifestyle-related factors are required and the aim of this study was to identify the and other success factors, including the personality traits of the participants. METHODS This study was based upon findings from the FWCR, a web-based registry. A total of 316 people were recruited through articles in newspapers all over Finland and of these 184 met the inclusion criteria: age of 18-60 years, body mass index (BMI) of ≥30 kg/m2 before weight loss, a weight loss of at least 10%, and successful maintenance of this weight loss for a minimum of two years. The exclusion criteria was medication for weight loss and bariatric surgery. In total 158 (100 women and 58 men) formerly obese participants filled in an electronic questionnaire that included questions on sociodemographic factors, lifestyle habits, weight loss methods, self-weighing, motivational factors, experienced difficulties and need for support in weight management. The personality trait sections in the questionnaire used the Five Factor Model (FFM) which is based on the Finnish version of the Ten-item personality inventory (TIPI). RESULTS A total of 158 participants were included in the final analyses. The mean age was 44.5 years, average BMI before weight loss was 35.9 kg/m2 and after weight loss 26.1 kg/m2, and average weight loss was 26.5% (32.4 kg). Compared with the general Finnish population the participants were less often smokers (P=0.009), consumed less alcohol (P≤0.001), and were physically more active (P≤0.001). The weigh loss method varied: about half of the participants (48%) reported that they lost weight slowly primarily through dietary changes. Self-weighing frequency was high, 92% weighed themselves at least once a week during the weight loss phase, and 75% during the maintenance phase. Reported success factors related to diet included an increase in intake of vegetables, a reduction in the frequency of eating candies and fast food, regular meal frequency and application of the Plate model. The motivational factors for weight loss were either health- or appearance-related and varied by gender. The women reported dissatisfaction with their body more commonly than the men (P=0.023) and the men reported health-related reasons (P=0.008) as the main motivational factor more often than the women. Gender differences were also found in support during weight loss: the men more often reported losing weight alone without any outside support than the women (P=0.006). Difficulties during the weight maintenance phase were significantly less than those during weight loss phase. Personality traits of neuroticism, agreeableness and conscientiousness were associated with several factors such as; motivational factors, self-weighing frequency, dietary habits, support and difficulties during the weight loss process. We also found gender differences in these factors. CONCLUSIONS Those who were successful in long-term weight loss had a healthier lifestyle than the general Finnish population. Both slow and fast weight loss may lead to success along with significant decrease in the intake of energy-dense foods. Frequent self-weighing, applying the Plate model, and regular meal frequency were also factors that contributed to successful weight loss and maintenance. Motivational factors varied by gender as did difficulties and need for support. Personality traits may also be important in successful long-term weight maintenance after weight loss and should be taken into account in guidelines for the treatment of obesity. Generalization of our results should take into account the small sample size. Larger studies are needed. KEYWORDS: obesity, successful weight loss and weight maintenance, lifestyle changes, dietary habits, personality traits, motivational factors, genderTAUSTAA Painonpudotus onnistuu usein lyhyellä tähtäimellä, pitkäaikainen laihtumistuloksen ylläpitäminen sen sijaan on usein haasteellista. Tämän vuoksi jo kansanterveydellisestä näkökulmastakin katsoen, tutkimus painonpudotuksessa ja sen jälkeisessä painonhallintavaiheessa onnistuneiden henkilöiden menestystekijöistä on tärkeää. Tämän tutkimuksen tavoite oli tutkia mm. elintapoihin ja käyttäytymisen muutokseen liittyviä painonhallinnan menestystekijöitä, lisäksi haluttiin saada tietoa osallistujien persoonallisuustekijöistä. MENETELMÄT Tämän tutkimuksen tulokset pohjautuvat sähköiseen aineistoon Suomen painonhallintarekisterin (SPHR) osallistujista. 316 henkilöä rekrytoitiin mm. yleisillä lehti-ilmoituksilla Suomesta, 184 täytti sisäänottokriteerit: 18-60 vuoden ikä, painoindeksi laihduttamisen alkaessa ≥30 kg/m2 ja laihtumistulos vähintään 10%, jonka osallistuja oli pitänyt vähintään 2 vuoden ajan. Yhteensä 158 aiemmin ylipainoista osallistujaa vastasi sähköiseen kyselyyn (100 naista ja 58 miestä), joka sisälsi kysymyksiä sosiodemograafisten tekijöiden lisäksi elämäntavoista, painonhallintamenetelmistä, itsensä punnitsemisestä, painonhallintaa motivoivista ja vaikeuttavista tekijöistä ekä tuen tarpeesta. Persoonallisuusosiossa käytettiin viiden faktorin metodia, joka pohjautuu suomalaiseen versioon 10 kohdan persoonallisuustutkimuksesta. TULOKSET Analysoitavaksi saatiin kaikkiaan 158 osallistujan tiedot. Osallistujien keski-ikä oli 44.5 vuotta, keskimääräinen painoindeksi ennen laihdutusta oli 35.9 kg/m2 ja laihtumisen jälkeen 26.1 kg/m2, keskimääräinen painonpudotus oli 26.5% (32.4 kg). Verrattuna keskimääräiseen suomalaiseen väestöön osallistujien elintavat olivat terveellisempiä, he tupakoivat vähemmän (P=0.009), käyttivät vähemmän alkoholia (P≤0.001), ja liikkuivat enemmän (P≤0.001). Noin puolet ilmoitti (48%) laihduttaneensa pääasiassa hitaasti ruokavaliomuutoksilla. Punnitusfrekvenssi oli korkea, 92% punnitsi itsensä vähintään kerran viikossa laihtumisen aikana ja 75% vielä painonhallintavaiheessa. Raportoituina menestystekijöinä ruokavaliossa nousivat esiin erityisesti kasvisten määrän lisääntyminen, makeisten ja pikaruokien määrän vähentyminen, ateriarytmin säännöllistyminen ja lautasmallin käyttö. Motivaatiotekijöinä osallistujat ilmoittivat joko terveydellisiä syitä tai ulkonäköön liittyviä seikkoja. Tässä oli sukupuolieroja nähtävissä, naiset useammin raportoivat tyytymättömyyden omaan ulkonäköönsä (P=0.023), kun taas miehet useammin terveydelliset seikat (P=0.008). Sukupuolieroja havaittiin myös laihtumisen aikaisen tuen saamiseen liittyen, miehet raportoivat useammin laihduttaneensa yksin ilman ulkopuolista tukea (P=0.006). Painonhallintaan liittyen koetut ongelmat vähenivät painonhallintavaiheessa merkittävästi laihtumisvaiheeseen verrattuna. Persoonallisuustekijöistä neuroottisuus, sovinnollisuus ja tunnollisuus olivat yhteydessä mm. motivaatiotekijöihin, punnitusfrekvenssiin, ruokavaliomuutoksiin, tukeen ja ongelmiin laihtumisprosessin aikana, myös sukupuolieroja havaittiin. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Painonhallinnassa onnistuneiden henkilöiden elämäntavat näyttävät olevan terveellisempiä kuin väestössä keskimäärin. Onnistua voi sekä hitaasti että nopeasti laihduttamalla. Keskeisiä onnistumistekijöitä olivat säännöllinen itsensä punnitseminen, energiatiheän ruoan määrän vähentäminen sekä säännöllinen ateriarytmi ja lautasmallin käyttö. Motivaatiotekijät vaihtelevat sukupuolittain samoin kuin tuen tarve ja ongelmien esiintyminen. Myös persoonallisuustekijät voivat olla tärkeää ottaa huomioon lihavuuden hoitomenetelmiä suunniteltaessa. Tulosten yleistettävyydessä on hyvä huomioida aineiston pieni koko ja uusia laajempia tutkimuksia tarvitaan. AVAINSANAT: lihavuus, onnistunut painonpudotus ja painonhallinta, elämäntapamuutos, ruokailutavat, persoonallisuustekijät, motivaatiotekijät, sukupuoli
Subject: Väestön terveys
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Characte.pdf 724.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record