Tehokkuusargumentit ja unionin arvot valtiontuki- ja yrityskauppavalvonnan ilmoitusvelvollisuutta ja täytäntöönpanokieltoa määrittävinä tekijöinä ja tavoitteina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001131028
Title: Tehokkuusargumentit ja unionin arvot valtiontuki- ja yrityskauppavalvonnan ilmoitusvelvollisuutta ja täytäntöönpanokieltoa määrittävinä tekijöinä ja tavoitteina
Author: Kurjenpuu, Tyyni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001131028
http://hdl.handle.net/10138/309968
Thesis level: master's thesis
Discipline: Eurooppaoikeus
European law
Europarätt
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan valtiontuki- ja yrityskauppavalvonnan ilmoitusvelvollisuuden ja täytäntöönpanokiellon sisältöä unioin tuomioistuinten sekä Euroopan komission ratkaisukäy-tännön valossa. Oikeuskäytäntö on paljastanut, että näihin menettelyllisiin velvollisuuksiin si-sältyy verrattain paljon tulkintaongelmia. Keskeinen kysymys koskee siten velvoitteiden lau-kaisevia tekijöitä ja lainmukaisesti oikeanlaista toteuttamista. Lähtöhypoteesina ja koko tut-kielman kantavana teemana on ollut tehokkuusargumenttien merkitys velvoitteiden sisällön muotoutumisessa. Keskeisenä teemana velvoitteiden sisällön määrittämisen lisäksi, tutkielmassa tunnustetaan ja pyritään osoittamaan politiikan vahva merkitys osana arviointiprosessia. Ilmoitusvelvollisuu-den ja täytäntöönpanokiellon sisällön hahmottamista on pyritty lähestymään oikeuden ja poli-tiikan keskinäinen yhteyden sekä oikeuden välineellisen arvon kautta. Julkisen vallan ilmoitus-velvollisuuden ja täytäntöönpanokiellon sekä yksityiseen kohdistuvat samaiset velvoitteet luo-vat hedelmällistä maaperää näiden kilpailuoikeudellisten välineiden kokonaisvaltaiseen tutki-miseen. Tavoitteena on siten ollut kahden erilaisen valvontajärjestelmän vertailun avulla, pyr-kiä löytämään yhtymäkohtia ja eroavaisuuksia velvoitteiden välillä. Keskeisenä materiaalina tutkielmassa on käytetty unionin tuomioistuinten ratkaisuja sekä aiheeseen liittyvää oikeuskir-jallisuutta. Tutkimuksessa pyritään yhdistämään metodina lainoppi ja kriittinen lainoppi.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record