Psychiatric disturbance and mental illnesses among suicide ideators and suicide attempters : a population based study of young adults

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001221126
Title: Psychiatric disturbance and mental illnesses among suicide ideators and suicide attempters : a population based study of young adults
Author: Kurko, Julia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001221126
http://hdl.handle.net/10138/310119
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Itsetuhoisuus on monimutkainen psykologinen ilmiö, jota on tärkeä tutkia. Itsetuhoinen käytös tarkoittaa itsemurha-ajatuksia, itsemurhan yrittämistä tai itsemurhan tekemistä. Itsemurha on toiseksi yleisin nuorten aikuisten kuolinsyy. Itsemurha vaikuttaa moniin ihmisiin joko suorasti tai läheisen menettämisen kautta. Ihmisillä, joilla esiintyy itsetuhoisuutta, esiintyy usein erilaisia psykiatrisia oireita. Tämä tutkimus tarkasteli eri itsetuhoisuuden muotojen yhteyttä psyykkiseen kuormitukseen, joka mitattiin 12 kysymystä sisältävällä General Health Questionnaire – kyselylomakkeella (GHQ-12) ja mielenterveyshäiriödiagnooseihin. Otos oli satunnaistettu väestöotos suomalaisista nuorista aikuisista. 679 nuoresta aikuisesta 80 ilmoitti harkinneensa vakavasti itsemurhaa ja 41 ilmoitti yrittäneensä itsemurhaa. GHQ-12 summapistemäärä oli suoraan yhteydessä todennäköisyyteen kuulua itsemurhaa harkinneisiin tai yrittäneisiin. Sitä vastoin vastaavaa tilastollista yhteyttä itsemurhayrityksen todennäköisyyteen ei ollut itsemurhaa harkinneiden joukossa. Kolmella yksittäisellä GHQ-12-kysymyspistemäärällä oli yhteys itsetuhoisuuteen. Nämä kysymykset olivat tunne siitä, ettei selviä vastoinkäymisistä, kyky nauttia päivittäisistä toiminnoista ja arvottomuuden kokemus. Kyky nauttia päivittäisistä toiminnoista oli lisäksi yhteydessä pienempään itsemurhayrityksen todennäköisyyteen itsemurhaa harkinneiden joukossa. Mielenterveyshäiriödiagnoosi oli suoraan yhteydessä itsemurhan harkitsemiseen ja yrittämiseen. Se oli myös yhteydessä itsemurhayrityksiin itsemurhaa harkinneiden joukossa. Tulokset osoittavat, että psyykkinen kuormitus ja mielenterveyshäiriöt ovat yhteydessä itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Psyykkinen kuormitus ei kuitenkaan vaikuta olevan yhteydessä itsemurhayrityksen todennäköisyyteen niiden joukossa, jotka harkitsevat itsemurhaa. On mahdollista, että itsemurhan harkitsemisen ja yrittämisen välillä on laadullisia eroja ja että itsemurhayrityksen todennäköisyys ei lisäänny suoraan suhteessa psyykkiseen kuormitukseen. Jatkotutkimuksessa olisi hyvä keskittyä itsemurhan harkitsemisen ja yrittämisen välisiin eroihin ja tutkia tiettyjä tekijöitä, kuten kykyä nauttia päivittäisistä toiminnoista, ja niiden vaikutusta itsetuhoiseen käyttäytymiseen.Suicidal behavior is a complicated psychological phenomenon that is important to be studied. Suicidal behaviors include ideation of suicide, attempting suicide and committing suicide. Suicide is the second leading cause of death among young adults. Many people are affected by suicide, either directly or through losing a loved one. People who experience suicidal behavior often suffer from different psychiatric symptoms. The present study examined the associations between different suicidal behaviors and psychiatric disturbance measured with the 12-item General Health Questionnaire (GHQ-12), and the association of suicide ideation and attempts with mental illness diagnoses. The sample was a population based random sample of Finnish young adults. Among 679 young adults, 80 reported having previously thought about suicide and 41 reported having previously attempted suicide. GHQ-12 sum scores were positively associated with a likelihood of having thought about suicide or attempted suicide. No association was found for suicide attempt likelihood among those who had suicidal thoughts. Three of the individual GHQ-12 items were associated with suicidal behavior. These items were the feeling of being unable to overcome difficulties, being able to enjoy daily activities and feeling worthless. Of these items, the ability to enjoy daily activities was also associated with a lower likelihood of having attempted suicide among those with suicidal thoughts. A diagnosis of mental illness was associated with a higher likelihood of having thought about, or attempted suicide. It was also associated with a higher likelihood of having attempted suicide among those with suicidal thoughts. The results indicate that psychiatric disturbance and mental illness are associated with suicidal behavior. However, psychiatric disturbance does not seem to be associated with suicide attempt probability among those who have suicidal thoughts. It seems possible that there are qualitative differences between suicide ideation and suicide attempts and suicide attempt risk does not increase linearly with increase in psychiatric disturbance. Future research should look into differences between suicidal thoughts and suicide attempt risk and examine specific factors, such as the ability to enjoy daily activities, in their relation to suicidal behavior.
Subject: itsemurha
itsetuhoisuus
mielenterveyshäiriöt
GHQ
GHQ-12
psyykkinen kuormitus
psykologia
itsemurha-ajatukset


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record