Ruoanvalintaan vaikuttavat tekijät henkilöstöravintolan asiakkailla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001221152
Title: Ruoanvalintaan vaikuttavat tekijät henkilöstöravintolan asiakkailla
Author: Nelimarkka, Karoliina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Nutrition
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001221152
http://hdl.handle.net/10138/310172
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ravitsemustiede
Nutrition
Näringslära
Abstract: Suomalainen henkilöstöruokailujärjestelmä on kiinteä osa suomalaista ruokakulttuuria. Yli puolella suo-malaisista työssäkäyvistä on mahdollisuus henkilöstöravintolassa ruokailuun, mutta vain neljä kymme-nestä hyödyntää tätä mahdollisuutta. Henkilöstöravintolaympäristö voi tukea terveellisten valintojen te-kemistä, mutta ruokailija vastaa itse valinnoistaan. Valintoihin vaikuttavat mm. yksilöiden henkilökohtai-set mieltymykset, arvostukset ja tarpeet. Pro gradu -työ on osa ”Minä valitsen ja ympäristö tukee” -hanketta, jonka tarkoituksena on selvittää hen-kilöstöravintolan asiakkaiden ruokavalintoja ohjaavia tekijöitä. Tulokset auttavat kehittämään ruokai-luympäristöä täysipainoisen ja terveellisen ruoanvalinnan tukemiseksi. Pro gradu -työn tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat ruokavalintoihin henkilöstöravintolan asiakkailla sekä kuvata ruoanva-lintaa käyttäen Furstin ym. (1996) Käsitteellistä mallia ruoanvalinnan prosessista. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, miten ruokailijat huomioivat terveellisyyden valinnoissa ja mikä merkitys lounaalla on heille osana päivän muita aterioita. Kuuttakymmentäkahta satunnaisesti valittua henkilöstöravintolan asiakasta pyydettiin ajattelemaan ää-neen ruoanvalintaperusteitaan lounaslinjastolla ruokaa ottaessa. Lisäksi tutkittavia haastateltiin struktu-roituja ja puolistrukturoituja kysymyksiä käyttäen mm. lounasruoan valintaan yleisesti vaikuttavista teki-jöistä, terveellisyyden merkityksestä valinnoissa sekä lautasmallin tuntemisesta ja noudattamisesta. Aineiston analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysimenetelmää. Ruokavalintoihin vaikuttivat tutkittavien makumieltymykset. Ruoka valittiin aiempien kokemusten ja ulko-näön perusteella. Oleellista monille oli vähähiilihydraattisuus, vähärasvaisuus tai runsasproteiinisuus. Allergiat, sairaudet ja ruoka-aineiden koettu sopimattomuus vaikuttivat valintoihin. Osa suosi kevyttä ruokaa paremman töissä jaksamisen tai painonhallinnan vuoksi, ja osa halusi syödä täyttävästi. Muita ruoanvalintaan vaikuttaneita tekijöitä olivat mm. lisäaineiden välttely, ekologisuus ja uusien makujen kokeilemisen mahdollisuus. Suurin osa otti terveellisyyden huomioon valinnoissa. Tutkittavat pyrkivät ottamaan runsaasti kasviksia tai noudattamaan lautasmallia. Moni vältteli lihaa tai punaista lihaa tai suosi kasvis- tai kalaruokaa terveellisyyden vuoksi. Terveellisyyteen liitettiin myös ruokavalion kokonaisuus, täysipainoisuus ja kohtuullisuus. Tutkittavien ruoanvalintaan vaikuttavissa tekijöissä näkyivät 2010-luvun ravitsemuskeskustelun teemat, kuten vähähiilihydraattisuus ja gluteenittomuus. Ruoan terveellisyys oli tutkittaville tärkeää. Tutkittavien terveystietoisuutta selitti korkea koulutustaso. Lisäksi henkilöstöravintolassa ruokailivat ne, jotka halusi-vat syödä terveellisesti. Tulokset ovat pääosin yhteneväisiä muiden ruoanvalintaan liittyvien tutkimusten kanssa ja mahdollista esittää Furstin ym. Ruoanvalinnan mallin avulla.
Subject: työpaikkaruokailu
henkilöstöravintolat
lounas
ravitsemuskäyttäytyminen
lautasmalli
valintaperusteet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record