”Rotijeans och college is the new dräkt” : Funktionerna av svensk-engelsk kodväxling i finlandssvenska bloggar

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001281168
Title: ”Rotijeans och college is the new dräkt” : Funktionerna av svensk-engelsk kodväxling i finlandssvenska bloggar
Author: Liljemark, Petra
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001281168
http://hdl.handle.net/10138/310534
Thesis level: master's thesis
Discipline: pohjoismaiset kielet, ruotsi toisena kotimaisena kielenä
Scandinavian Languages (Second Domestic Language)
Nordiska språk, svenska som andra inhemska språk
Abstract: Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä erilaisia funktioita englanninkielisellä koodinvaihdolla on su-omenruotsalaisissa blogeissa. Koodinvaihdolla tarkoitetaan tässä yhteydessä kielen vaihtamista toiseen samassa kielenkäyttötilanteessa ja se nähdään tärkeänä voimavarana kaksi- tai monikielisille ihmisille. Tutkielman teoriaosuudessa käsitellään koodinvaihdon terminologiaa ja perehdytään aiem-missa tutkimuksissa esiin tulleisiin koodinvaihdon funktioihin. Lisäksi käsitellään kielenkäyttöä internet-issä ja etenkin blogeissa. Tutkimusaineistona on neljä suomenruotsalaista blogia: Mama’s Got the Magic, Blejk, fejt & fab, Filosofias ja Johanna Fagerström. Aineisto koostuu 127 blogikirjoituksesta, jotka on kerätty kyseisistä blogeista kolmen kuukauden ajalta vuoden 2018 joulukuusta vuoden 2019 helmikuuhun. Materiaalin kategorisointiin on hyödynnetty Montes-Alcalán kehittämää luokittelua, jossa on erotettu seitsemän eri koodinvaihdon funktiota: 1) tag-koodinvaihto, joka käsittää muun muassa englanninkieliset idiomaatti-set ilmaisut, interjektiot ja diskurssipartikkelit, 2) leksikaalinen koodinvaihto, jolloin valitaan yleisessä käytössä oleva englanninkielinen ilmaisu tai jolla paikataan sanastollisia puutteita, 3) tyylillinen kood-invaihto, jolla tuodaan esimerkiksi väriä tai vaihtelua tekstiin 4) korostava koodinvaihto, jota käytetään painottamaan jotakin asiaa, 5) selkiyttävä koodinvaihto, joka toimii selvennyksenä tai tarkennuksena, 6) laukaiseva koodinvaihto (engl. triggering), jossa jokin englanninkielinen ilmaisu toimii laukaisimena seuraavalle tai edelliselle koodinvaihdolle ja 7) lainaaminen eli siteeraaminen. Tutkimuksessa havaitaan, että kaikki seitsemän Montes-Alcalán esittämää koodinvaihdon funktiota esiintyy myös suomenruotsalaisissa blogeissa. Eroavaisuuksia on kuitenkin hieman, kun kategoriat asetetaan suuruusjärjestykseen. Esimerkiksi tag-koodinvaihto on selkeästi suurin kategoria tässä tutkimuksessa poikkeuksena muille vastaaville tutkimuksille. Suurin osa tag-koodinvaihdoista on idio-maattisia ilmaisuja, mutta myös esimerkiksi interjektioita esiintyy jonkin verran. Muut suurimmat kate-goriat ovat leksikaalinen, tyylillinen ja korostava koodinvaihto. Merkittävää on, että korostava kood-invaihto olisi saattanut olla vieläkin suurempi kategoria, jos luokittelu olisi tehty jollain muulla tavalla, sillä koodinvaihdolla on usein korostava ja viihdyttävä vaikutus tekstissä huolimatta sen ensisijaisesta funktiosta. Lisäksi koodinvaihto liittyy läheisesti bloggaajan identiteetin rakentamiseen ja vahvis-tamiseen, ja sillä osoitetaan samaistumista sekä angloamerikkalaiseen että suomenruotsalaiseen kulttuuriin. Koodinvaihdolla bloggaaja voi osoittaa olevansa perillä uusista trendeistä, ilmiöistä ja popu-laarikulttuurin tapahtumista, jotka usein ovat lähtöisin anglo-amerikkalaisesta kulttuurista. Ruotsin ja englannin sekoittuminen sanoissa ja fraaseissa viittaa lisäksi siihen, että bloggaajat muokkaavat tekstistään mielenkiintoisen lukijoille samalla luoden omaa identiteettiään englannin kielen käyttäjänä.
Subject: blogit
koodinvaihto
koodinvaihdon funktiot
monikielisyys
ruotsi
englanti
identiteetti


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record