Lähiruoka puheissa ja teoissa - Julkiskeittiöiden lähiruoan käytön muutos vuosien 2013 ja 2019 välillä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/310648
Title: Lähiruoka puheissa ja teoissa - Julkiskeittiöiden lähiruoan käytön muutos vuosien 2013 ja 2019 välillä
Author: Viitaharju, Leena; Kujala, Susanna; Hakala, Outi; Trogen, Ada
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2020-01
Language: fi
Belongs to series: Raportteja 201
ISBN: 978-951-51-3785-2
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/310648
Abstract: Lähiruoan käyttöä on pyritty Suomessa edistämään monin eri keinoin jo pitkään: on esimerkiksi asetettu erilaisia tavoitteita, otettu lähiruoka osaksi strategioita, tiedotettu aiheesta ja tehty erilaisia oppaita. Lähiruoasta on siis puhuttu viime vuosina paljon, myös julkiskeittiösektorilla. Näkyykö tämä puhe ja asian eteen tehty työ myös teoissa? Julkiskeittiöiden lähiruoan käytön muutos ja sen aluetaloudelliset vaikutukset -hankkeen tavoitteena oli selvittää julkiskeittiöiden käyttämä nykyinen lähiruoan osuus kaikista elintarvikehankinnoista maakunnittain ja vertailla sitä vuoden 2013 tilanteeseen. Lisäksi selvitettiin julkiskeittiöiden lähiruoan käytön muutoksen vaikutukset aluetalouteen muutamassa esimerkkimaakunnassa. Maakunnittaisia eroja tarkastelemalla tavoitteena oli saada käsitys niistä alueista, joissa ollaan onnistuttu asian edistämisessä muita paremmin. Lähiruolla tarkoitetaan tässä tarkastelussa omassa maakunnassa tuotettua ruokaa. Hankkeessa toteutettiin syksyllä 2019 e-lomakekysely, joka kohdistettiin kaikkien maakuntien hankintarenkaille ja -yksiköille. Kyselyyn tuli yhteensä 86 vastausta. Aluetalouslaskelmat toteutettiin yleisen tasapainon RegFin-mallilla, mikä ottaa huomioon suorien ja epäsuorien vaikutusten lisäksi myös niin sanotut aiheutetut vaikutukset sekä huomioi alueiden väliset vuodot ja virrat. Kyselyn tulosten perusteella alueelliset erot lähiruoan käytössä vaihtelevat paljon. Korkein lähiruoan osuus löytyy Satakunnasta (47 %) ja alhaisin Uudeltamaalta (1 %). Vuoden 2013 vastaavaan kyselyyn nähden alueelliset erot ovat kasvaneet, sillä aikaisemmin alueellinen vaihtelu lähiruokaosuuksissa oli muutamasta prosentista 28 prosenttiin. Kotimaisuusasteissa alueelliset erot eivät ole yhtä suuria, mutta vaihtelevat kuitenkin noin 70 prosentin ja 95 prosentin välillä. Aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnit toivat esiin, että lähiruoan käytön muutos eri alueilla on parhaimmillaan edistänyt alueen työllisyyttä useilla kymmenillä henkilötyövuosilla, mutta myös päinvastaisia vaikutuksia havaittiin. Koko Suomen tasolla keskimäärin 16 prosenttia julkiskeittiöiden elintarvikkeista hankitaan omasta maakunnasta. Näin ollen lähiruoan käytön osuus ei ole juurikaan muuttunut vuoden 2013 tilanteeseen nähden, jolloin osuus oli noin 15 prosenttia. Kotimaisuusasteessa näkyy suurempi muutos aikaisempaan nähden, sillä kotimaisuusaste on noussut noin 83 prosenttiin aikaisemmasta 78 prosentista.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja201.pdf 2.004Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record