Asiakaslähtöiset opetuskokonaisuudet peruskoulun käsitöissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121333
Title: Asiakaslähtöiset opetuskokonaisuudet peruskoulun käsitöissä
Author: Laukkanen, Marilla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121333
http://hdl.handle.net/10138/311521
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä mahdollisuuksia ja haasteita liittyy peruskoulun käsitöiden opetuskokonaisuuksiin, joissa oppilas suunnittelee ja valmistaa käsityön jollekin muulle kuin itselleen. Nämä asiakaslähtöiset opetuskokonaisuudet ovat ajankohtainen tutkimuksen aihe, sillä nykyisessä yksilöä korostavassa ajassa olisi entistä tärkeämpää opettaa lapsia ja nuoria ottamaan toisten mielipiteet ja tunteet huomioon. Näihin opetuskokonaisuuksiin liittyy vahvasti käyttäjälähtöinen suunnittelu, jota on alettu yhä enemmän hyödyntämään tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Tutkimuskysymykset ovat: 1.Miten asiakaslähtöisiä opetuskokonaisuuksia on toteutettu peruskoulun käsitöissä? 2.Mitä haasteita asiakaslähtöisiin opetuskokonaisuuksiin liittyy? 3.Miksi asiakaslähtöisiä opetuskokonaisuuksia toteutetaan? Menetelmät. Tutkimuksessa hyödynnettiin sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä, jotka muodostivat yhdessä vastauksia tutkimuskysymyksiin. Aineisto kerätttiin peruskoulun käsityönopettajilta sähköisellä kyselylomakkeella, joka sisälsi sekä avoimia että suljettuja kysymyksiä. Kyselyyn vastasi 45 opettajaa. Suljetut vastaukset analysoitiin SPSS-ohjelmalla ja laadulliset erilaisin sisällönanalyysein. Tulokset ja johtopäätökset. Asiakaslähtöisiä opetuskokonaisuuksia näyttäisi olevan usein enintään kolme lukuvuodessa, ja niiden osuus kaikista käsityön opetuskokonaisuuksista alle 20 %. Tuotteita oli tehty selvästi eniten perheenjäsenille tai muille sukulaisille ja tutuille sekä koululle. Asiakkaan osallistuminen suunnitteluun vaihteli paljon, mutta arviointiin osallistuminen oli selvästi harvinaisempaa. Oppilaat olivat ideoineet, suunnitelleet ja valmistaneet tuotteita joskus ryhmätyönä, mutteivät kovin usein. Suurimpina haasteina nähtiin oppilaiden motivoiminen, heidän heikko taitotasonsa sekä ajan puute. Asiakaslähtöiset opetuskokonaisuudet nähtiin sopivan hyvin muun muassa yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen, suunnittelutaitojen sekä toisten huomioon ottamisen ja asemaan asettumisen opettamiseen. Suurin osa vastanneista piti tärkeänä, että asiakaslähtöisiä opetuskokonaisuuksia toteutetaan peruskoulun käsitöissä.Objectives. The objective of this study is to determine the opportunities and challenges regarding customer-inspired teaching entities in handicrafts in comprehensive school, in which the students design and make crafts for someone other than himself or herself. These customer-inspired teaching entities are a timely research topic, as in our individualism centered culture it is more important than ever to teach children and youth to consider the opinions and feelings of others. These teaching entities are strongly linked to user-inspired design, which is increasingly used in the development of products and services. The research questions are: 1. How have customer-inspired teaching entities been implemented in handicrafts in comprehensive school? 2. What challenges do customer-inspired teaching entities face? 3. Why are customer-inspired teaching entities used? Methods. This study was carried out as a survey utilizing both quantitative and qualitative methods. The research material was collected from comprehensive school handicraft teachers using an electronic questionnaire containing both open and closed questions. 45 handicraft teachers completed the survey. The closed questions were analyzed quantitatively using SPSS. The answers to the open questions were analyzed using different sorts of content analyses. Results and conclusions. It seems that there are usually no more than three customer-inspired teaching entities in a school year, and they account for under 20 % of all handicraft’s teaching entities. Students had made handicrafts mostly to their family members or other relatives and acquaintances or the school itself. Customer’s participation to the design process of the product varied, but participation to the assessment was less common. Sometimes students had designed and made products as a group, but this was rather rare. The biggest challenges were motivating the students, their low skill levels and lack of time. Customer-inspired teaching entities were seen particularly fit for teaching collaboration, interaction and design skills, as well as for teaching empathy and to take others into account. Most respondents held it important to utilize customer-inspired teaching entities in handicrafts in comprehensive school.
Subject: asiakaslähtöisyys
opetuskokonaisuus
koulukäsityö
peruskoulu
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record