Arvioinnin yhdenvertaisuus ja sen lisääminen : peruskoulun opettajien näkemyksiä keinoista oppimisen arvioinnin yhdenvertaisuuden lisäämiseksi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121328
Title: Arvioinnin yhdenvertaisuus ja sen lisääminen : peruskoulun opettajien näkemyksiä keinoista oppimisen arvioinnin yhdenvertaisuuden lisäämiseksi
Author: Simola, Iina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121328
http://hdl.handle.net/10138/311526
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tavoitteet. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu yhdenvertaisuuden puutteellisuus kouluarvioinnissa. Lisäksi aiemmat tutkimukset ovat tuoneet esiin, että opettajat suhteuttavat oppilaiden osaamisen toisiin oppilaisiin, eivätkä yleisiin tavoitteisiin. Tämän tutkielman tarkoitus on avata arviointia yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja samalla tarjota ratkaisuja, miten opettajien mukaan arvioinnin yhdenvertaisuutta voidaan lisätä. Arvioinnin yhdenvertaisuuden lisäämiselle on tarvetta, sillä vaihteleva arviointi asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan jatko-opintojen, kuin oppijana kasvamisen ja kehittymisen kannalta. Lopulta tämä tutkielma tähtää arvioinnin kehittämiseen, mutta myös yhdenvertaisen arvioinnin taustalla olevien haasteiden esille tuomiseen. Menetelmät. Tutkielman aineisto koostui peruskoulun opettajien ja toimijoiden anonyymeistä vastauksista kysymykseen siitä, miten arvioinnin yhdenvertaisuutta voidaan lisätä. Verkkoaivoriihen toteutti Fountain Park, Opetushallituksen rahoittamana. Vastauksia tutkimuskysymykseen sain 2487. Tutkimusmenetelmänä sovellettiin aineistolähtöistä laadullista sisällönanalyysia. Aineiston järjestin ensin kategorioihin pelkistämällä ja luokittelemalla. Apuna aineiston analyysissa käytin kvalitatiivisen aineiston analyysiin tarkoitettua Atlas.ti -tietojenkäsittelyohjelmaa, aineiston suuren koon takia. Analyysin päätteeksi ja käsitteellistämisen tuloksena loin kahdeksan luokkaa, joiden pohjalta kirjoitin työn tulokset. Tulokset ja johtopäätökset. Arvioinnin yhdenvertaisuutta voi opettajien mukaan lisätä arvioijien yhteistyöllä, tiedon lisäämisellä esimerkiksi koulutuksien kautta, käyttämällä monipuolisia arviointimenetelmiä, yksilöllisyyttä huomioivalla arvioinnilla, valtakunnallisella arviointijärjestelmällä, johon kuuluvat esimerkiksi kansalliset koe- ja tehtäväpankit, oppilaille avoimella arvioinnilla, tarkennetuilla arviointikriteereillä ja -tavoitteilla opetussuunnitelmassa sekä resursseilla. Resurssit eivät suoraan liittyneet arvioinnin yhdenvertaisuuden lisäämiseen, mutta resurssit nähtiin esteeksi tai mahdollistajaksi muille tekijöille. Jotta esiin nousseet käytännöt toteutuvat, tarvitaan eri toimijoita, niin opettaja- koulu- kuin hallintotasolla. Opettaja tarvitsee arviointityön tueksi hallintotoimijoiden järjestämiä koulutuksia ja tarjoamaa tietoa, kollegoiden kanssa toteutettua yhteistyötä, mutta myös riittävää arviointiosaamista.Objectives. Prior research on educational literature has identified shortcomings in equality in assessment. In addition, prior research has observed that teachers evaluate pupils with respect to other pupils rather than with respect to general learning objectives. Solutions to these challenges have not, however, been proposed. This thesis seeks to examine assessment from perspectives of validity and equality and to offer solutions in increasing the equality in assessment. Increasing the equality of assessment is needed, as varying assessment sets pupils to inequal position with regards to further studies as well as development and growth as learner. Ultimately, this thesis seeks to develop assessment but also to shed light to underlying challenges of equal assessment. Methodology. The data utilized in this thesis was based on a web-based brainstorming session made for teachers and other actors in primary school, and in particular on responses to question on how to increase equality of assessment. The brainstorming session was organized by Fountain Park, and funded by Finnish National Agency for Education. The total number of responses was 2487. The research methodology applied in this thesis was sample-based and inductive qualitative analysis. The responses were first categorized by using Atlas.ti qualitative analysis software due to the large number of responses. As a result of data analysis and conceptualization, eight categories were created. Findings and conclusions. The eight factors increasing equality in assessment found in this research are 1) requirements of collaboration between evaluators, 2) increasing knowledge e.g. through trainings, 3) diverse assessment methods, 4) consideration of individuality in assessment, 5) nationwide assessment system including e.g. exam and assignment library 6) openness of assessment towards pupils, 7) detailed assessment criteria and objectives in the curriculum and 8) resources. Resources are not directly related to increasing equality in assessment, however resources were seen as a barrier or enabler for the other factors. For the identified factors to be realized in practice, different actors on levels of teachers, schools, as well as administration are needed. As a support his/her assessment work, a teacher needs knowledge and trainings provided by the administrative actors, collaboration with colleagues, and sufficient assessment skills.
Subject: arviointi
arvioinnin yhdenvertaisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Simola_Iina_Pro_gradu_2019.pdf 870.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record