Vanhemman reflektiivinen kyky ja sen yhteys vaikutelmaan lapsesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121322
Title: Vanhemman reflektiivinen kyky ja sen yhteys vaikutelmaan lapsesta
Author: Haarala, Hannu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121322
http://hdl.handle.net/10138/311528
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko suomalaisten ensikertalaisten vanhempien reflektiivinen kyky yhteydessä vaikutelmiin lapsesta. Teoria ja aiemmat tutkimukset viittaavat yh-teyksiin vanhemman reflektiivisen kyvyn ja vaikutelmien valenssin (negatiivinen – positiivinen) välillä. Vanhemman vaikutelmia lapsesta on aiemmin tutkittu representaatioina, jotka ovat yhtey-dessä vanhemman reflektiiviseen kykyyn ja jotka yhdessä vaikuttavat vanhemman ja lapsen vä-liseen vuorovaikutukseen. Tutkimuksen tarkoituksena on tarjota tutkimustietoa neuvolatoiminnan kehittämiseksi. Tutkimusjoukko koostui suomalaisista ensikertalaisista vanhemmista, joista äitejä oli 355 ja isiä 107. Vastaajat eivät kuuluneet lähtökohtaisesti mihinkään riskiryhmään, ja aineisto kerättiin kyse-lylomakkeilla lapsen ollessa kaksivuotias. Reflektiivisen kyvyn ja vaikutelmien lapsesta välisiä yhteyksiä tarkasteltiin korrelaatioihin perustuen. Varianssianalyysin avulla selvitettiin vanhempien reflektiivisen kyvyn ja vaikutelmien eroja luokiteltujen ryhmien välillä (äiti-poika, äiti-tyttö, isä-poika, isä-tyttö). Vanhempien reflektiivisen kyvyn yhteydet vaikutelmiin lapsista olivat odotettuja; vahva reflektii-vinen kyky oli yhteydessä positiivisiin vaikutelmiin lapsesta. Tämän tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, millaiset vanhempien vaikutelmat lapsesta ovat yhteydessä vanhempien reflektiivi-seen kykyyn.The aim of this study was to investigate the associations between finnish first time parents reflec-tive functioning and impressions (representations) of the child. Theory and previous studies have shown connection between parents´ reflective functioning and the valence (positive – negative) of impressions or representations. The parents´ impressions of the child have previously been in-vestigated as representations, that are connected with reflective functioning and which affect the quality of interaction between the parent and the child. The purpose of this study is to offer knowledge for well-baby clinic workers. The sample consisted of finnish first time parents, with 355 mothers and 107 fathers. This low-risk sample was collected by online questionnare when the child was two years old. Associations between reflective functioning and impressions of the child were examined based on correla-tions. Between groups comparisons (mother-boy, mother-girl, father-boy, father-girl) were exam-ined by variance analysis. Correlations between parents´ reflective functioning and impressions of the child were largely as expected; robust parents´ reflective functioning was associated with positive impressions of the child. Results show what kind of impressions of the child are connected to reflective functioning in this study.
Subject: reflektiivinen kyky
mentalisaatio
representaatio
vaikutelma
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Haarala_Hannu_Pro_gradu_2019.pdf 1.235Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record