Autismikirjon häiriö sosiaalisena konstruktiona

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121321
Title: Autismikirjon häiriö sosiaalisena konstruktiona
Author: Häkkinen, Milla Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121321
http://hdl.handle.net/10138/311529
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille autismikirjon häiriön sosiaalisen rakentumisen prosesseja sekä konstruoida todellisuutta tasa-arvoisemman ja esteettömämmän yhteiskunnan puolesta. Tutkielmassa kohdennetaan sosiaalisen konstruktionismin teoreettinen viitekehys sellaisiin sosiaalisiin konteksteihin, joissa autismikirjon häiriö saa muotonsa elämänkokemusten kautta. Tutkielmassa käytetty aineisto on Autismiliiton tuottamaa materiaalia, joka on julkaistu heidän verkkosivuillaan osana 100 autismia -kampanjaa. Aineisto on tulkittu Autismiliiton yhteiskunnalliseksi puheenvuoroksi, jonka tarkoituksena on edistää myönteistä tietoisuutta autismikirjon häiriöstä. Aineiston analyysissa on sovellettu diskurssianalyysia Erving Goffmanin vuorovaikutuksen sosiologisesta näkökulmasta hyödyntäen kasvotyön analyysia. Sosiaalisen konstruktionismin teoreettinen viitekehys toi esille autismikirjon häiriön sosiaalista rakentumista, jolloin autismikirjon häiriö sai olemuksensa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kielellisesti ja sanallisesti muodostettujen merkitysten kautta konstruoituvana ilmiönä. Vuorovaikutuksen elementtinä autismikirjon häiriö ilmeni selittävänä ja pelastavana elementtinä, joka voi tuottaa haasteita sekä iloa muille vuorovaikutukseen osallistujille. Oikeanlaisissa olosuhteissa autismikirjon häiriö voi olla myös tarpeeton elementti.The purpose of the study is to highlight the processes of autism spectrum disorder’s social construction and to construe reality in behalf of more equal and free society. This thesis targets the theoretical framework of social constructionism to specific social contexts that illustrate autism spectrum disorder through real life experience. Material used in this thesis is published by the Finnish Association for Autism as a part of their 100 autisms campaign. Material is interpreted as a political statement by the Finnish Association for Autism that aims to advance positive knowledge of autism spectrum disorder. Analysis of this study is conducted with discourse analysis using Erving Goffman’s sociological perspective to interaction and theory on facework. The theoretical framework of social constructionism showed the social construction of autism spectrum disorder through language based meanings that gave the phenomenon its construed essence. As an element of social interaction autism spectrum disorder was to explain and help, but also something that brought both challenge and joy to other participants of interaction. Autism spectrum disorder was found to be an unnecessary element in certain circumstances.
Subject: autismikirjon häiriö
vuorovaikutus
sosiaalinen konstruktionismi
kasvotyön analyysi
autism spectrum disorder
interaction
social constructionism
facework analysis


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hakkinen_milla_pro_gradu_2019.pdf 779.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record