Temperamentin ja fyysisen aktiivisuuden yhteys alle kouluikäisillä lapsilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121335
Title: Temperamentin ja fyysisen aktiivisuuden yhteys alle kouluikäisillä lapsilla
Alternative title: Association between temperament and physical activity in children aged 3 to 6 years
Author: Mäkynen, Ella
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121335
http://hdl.handle.net/10138/311531
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Varhaiskasvatus
Early Education
Förskolepedagogik
Abstract: Fyysisesti aktiivisen elämäntavan kehittyminen alkaa jo lapsuudessa, joten sitä tukevien tekijöiden tunteminen on tärkeää. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää temperamenttiulottuvuuksien yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen alle kouluikäisillä lapsilla. Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli, mikä on temperamenttiulottuvuuksien ja fyysisen aktiivisuuden välinen yhteys. Fyysistä aktiivisuutta tarkasteltiin sekä kokonaisliikunnan että eri intensiteettien mukaan. Lisäksi tutkittiin, onko ikä tai sukupuoli vaikutusta muokkaava tekijä lasten temperamenttiulottuvuuksien ja fyysisen aktiivisuuden välisessä yhteydessä. Toisena tutkimuskysymyksenä oli, ovatko temperamenttiulottuvuudet yhteydessä lasten liikuntasuositusten täyttymiseen. Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty vuosina 2015-2016. Tutkittavina oli 697 3–6-vuotiasta suomalaista lasta. Lasten temperamenttia arvioitiin kyselylomakkeella (the Children`s Behavior Questionnaire, very short form), jonka lapsen vanhemmat täyttivät. Temperamentti määriteltiin kolmeen ulottuvuuteen: ulospäinsuuntautuneisuus, negatiivinen emotionaalisuus ja tahdonalainen itsesäätely. Lasten fyysistä aktiivisuutta mitattiin ActiGraph -kiihtyvyysmittarilla. Aineiston analysoinnissa käytettiin määrällisiä menetelmiä. Lasten temperamenttiulottuvuuksien ja fyysisen aktiivisuuden välistä yhteyttä tutkittiin Pearsonin korrelaatiokertoimella ja lineaarisella regressioanalyysillä. Iän ja sukupuolen vaikutusta tutkittiin lisäämällä yhdysvaikutustermi lineaariseen regressioanalyysin malliin. Temperamenttiulottuvuuksien ja liikuntasuositusten yhteyttä tutkittiin logistisella regressioanalyysillä. Lineaarisen ja logistisen regression analyysien mallit vakioitiin mahdollisilla sekoittavilla tekijöillä. Tulosten mukaan lasten temperamenttiulottuvuuksista ulospäinsuuntautuneisuus oli positiivisesti yhteydessä lasten fyysiseen aktiivisuuteen, kun puolestaan tahdonalainen itsesäätely oli negatiivisesti yhteydessä lasten fyysiseen aktiivisuuteen. Negatiivinen emotionaalisuus ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä fyysiseen aktiivisuuteen. Ulospäinsuuntautuneisuus lisäsi liikuntasuositusten täyttymisen riskiä ja tahdonalainen itsesäätely vähensi riskiä. Negatiivinen emotionaalisuus ei ollut yhteydessä liikuntasuositusten täyttymisen riskiin. Ikä ja sukupuoli eivät muokanneet temperamenttiulottuvuuksien ja fyysisen aktiivisuuden välistä yhteyttä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että koska temperamentti vaikuttaa fyysiseen aktiivisuuteen jo alle kouluikäisillä lapsilla, erilaiset temperamentit tulisi huomioida lasten fyysisesti aktiivisen elämäntavan edistämisessä.Physically active lifestyle begin to develop early in childhood, and thus, it is important to know factors behind it. The aim of this study was to investigate the associations between temperament dimensions and physical activity in a sample of Finnish preschool children. The first research question was whether there is an association between temperament dimensions and physical activity (examined as overall and intensity-specific physical activity). In addition, the interaction of children`s age and gender in the aforementioned associations was examined. The second research question was whether there is an association between temperament dimensions and meeting the physical activity recommendations. The data of this study were collected in 2015-2016. Participants were 697 Finnish children aged 3 to 6 years. Temperament was assessed using a parent-reported questionnaire (the Childhood Behavior Questionnaire, very short form), and three broad temperament dimensions were constructed: surgency, negative affectivity and effortful control. Physical activity was assessed using ActiGraph -accelerometer. The data analysis methods were quantitative. The association between childhood temperament dimensions and physical activity were investigated with Pearson correlation coefficient and linear regression analyses. The effect modification of age and gender was investigated by including an interaction term in the linear regression analysis. The association between temperament dimensions and meeting the physical activity recommendations was investigated with logistic regression analysis. All linear and logistic regression analyses were adjusted for potential confounders. There was a positive association between surgency and physical activity, whereas effortful control was negatively associated with physical activity. Accordingly, surgency had positive association whereas effortful control had negative association with meeting physical activity recommendations. There were no significant associations observed between negative affectivity and physical activity or physical activity recommendations. Moreover, age or gender were not effect modifying factors in the associations between temperament dimensions and physical activity. This study showed that it is important to pay attention to the children`s different temperaments while supporting the development of the physically active lifestyle in early childhood.
Subject: Varhaiskasvatus
temperamentti
fyysinen aktiivisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record