Miten sukupuolta esitetään yläasteen oppikirjoissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten sv
dc.contributor.author Perttu, Annina
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202002121320
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/311532
dc.description.abstract Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli tutkia, miten yläasteen oppikirjoissa esitetään sukupuolta. Tutkin, miten paljon oppikirjoissa on maskuliinisia ja feminiinisiä hahmoja sekä minkälaisia rooleja hahmoille annetaan. Aikaisemmat tutkimukset oppikirjoista (mm. Blumberg 2007; Tainio & Teräs 2010; Ohlander 2010) ovat osoittaneet, että feminiiniset hahmot ovat aliedustettuina oppikirjoissa ja sukupuolta rakennetaan oppikirjoissa stereotyyppisesti. Aihetta on tärkeä tutkia, koska sukupuolten välinen eriytyminen työelämässä on Suomessa erittäin voimakasta. Aikaisempien tutkimusten perusteella oletan, että oppikirjat edelleen esittävät sukupuolta stereotyyppisesti. Tutkimusaineistona oli 12 yläasteen oppikirjaa. Tutkittavina oppikirjoina oli kuusi matematiikan kirjaa vuosiluokilta 7-9 ja kuusi äidinkielen kirjaa vuosiluokilta 7-9. Oppikirjat olivat kahdelta eri kustantajalta ja toisen kustantajan kirjat olivat täysin digitaalisia. Valitsin juuri matematiikan ja äidinkielen oppikirjat, koska näiden oppiaineiden tuntimäärät ovat peruskoulussa suurimmat. Näiden oppiaineiden on myös aikaisempien tutkimusten perusteella todettu olevan sukupuolittuneita. Toteutin tutkimukseni kvalitatiivisena sisällönanalyysinä. Päätin tarkastella aineistoani teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla, koska aineistoni analyysin luokittelu perustuu aikaisempaan viitekehykseen. Laskin jokaisen oppikirjan kuvissa ja teksteissä esiintyvät maskuliiniset ja feminiiniset hahmot sekä hahmot, joiden sukupuolta ei pysty kuvan tai tekstin perusteella määrittelemään. Liitin löytämäni hahmot valmiisiin luokkiin: maskuliiniset hahmot, feminiiniset hahmot sekä neutraalit hahmot. Tutkimustulosten perusteella oppikirjojen kuvissa sekä teksteissä esiintyi keskimäärin enemmän maskuliinisia hahmoja kuin feminiinisiä hahmoja. Tutkittavissa oppikirjoissa oli havaittavissa pyrkimystä stereotypioita rikkoviin rooleihin. Tämä näkyi kuitenkin vain feminiinisten hahmojen kohdalla. Pääasiassa kuitenkin maskuliinisille ja feminiinisille hahmoille oli teksteissä ja kuvissa annettu perinteisen sukupuolen mukaisia ominaisuuksia sekä ammatteja, eikä sukupuolen moninaisuutta oltu käsitelty kirjoissa. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että oppikirjoissa sukupuolta esitetään edelleen hyvin perinteisesti sekä myös synnynnäisenä olemuksellisena ilmiönä. fi
dc.description.abstract The purpose of my Master’s Thesis was to study how gender is presented in secondary school textbooks. I’ve studied both the quantity of masculine and feminine characters presented in secondary school textbooks as well as the roles the characters of each gender are assigned. Prior studies in this field of study (eg. Blumberg 2007; Tainio & Teräs 2010; Ohlander 2010) have indicated that feminine characters are underrepresented in school textbooks and gender is presented stereotypically. This is an important subject to study because gender segregation in Finnish labour force is extremely high. Based on prior studies it is my assumption that school textbooks still portray gender stereotypically. The research material contained 12 secondary school textbooks; six mathematics and six native Finnish language textbooks. The studied textbooks were from two separate publishers. The other publishers’ books were fully digital. Mathematics and native Finnish language textbooks were chosen due to these subjects being studied the most based on hours in the secondary school curriculum. These subjects have also previously been noted to be gendered. The study was done as a qualitative content analysis. A decision to examine the material through a theory-based content analysis was made, because the study material´s categorization is based on a previously established framework. A calculation was made on the quantity of both masculine and feminine characters, as well as characters whose gender could not be identified, based either on the images or text provided in the textbooks. The characters found were placed in predetermined groups, feminine, masculine and neutral characters. The results show, that on average, the studied textbooks contained more masculine than feminine characters. The study showed an attempt to place the characters in gender atypical roles. However, this was found to be the case only for feminine characters. Both feminine and masculine characters were still assigned to mostly traditional gender roles and occupations, and the fluidity of gender was not considered. It can be concluded that secondary school textbooks still portray gender very traditionally and present gender as an inborn identity. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Sukupuoli
dc.subject sukupuolistereotypia
dc.subject oppikirjat
dc.title Miten sukupuolta esitetään yläasteen oppikirjoissa fi
dc.title.alternative How gender is presented in secondary school textbooks en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202002121320

Files in this item

Files Size Format View
Perttu_Annina_Pro_gradu_2019.pdf 852.3Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record