Autismikirjon lasten vanhempien ohjauksen keinoja puheterapiassa : haasteita ja edistäviä tekijöitä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121340
Title: Autismikirjon lasten vanhempien ohjauksen keinoja puheterapiassa : haasteita ja edistäviä tekijöitä
Author: Lahti, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121340
http://hdl.handle.net/10138/311563
Thesis level: master's thesis
Degree program: Logopedian maisteriohjelma
Master's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Autismikirjon häiriöt ovat laaja-alaisia, lapsen kokonaiskehitykseen vaikuttavia synnynnäisiä kehityshäiriöitä. Keskeiset oireet ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin haasteet sekä käyttäytymisen kaavamaiset ja toistavat maneerit. Autismikirjon häiriöiden kuntoutuksessa vanhempien ohjausta pidetään tärkeänä, jotta lasten uudet taidot yleistyisivät tehokkaasti arkeen. Autismikirjon lasten kuntoutusta on tutkittu jonkin verran Suomessa, mutta juuri vanhempien ohjauksesta puheterapeuttien näkökulmasta ei ole tehty tutkimusta. Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää autismikirjon lapsia kuntouttavien puheterapeuttien mielipiteitä vanhempien ohjauksesta. Puheterapeutteja haastattelemalla selvitettiin, millä keinoilla autismikirjon lasten vanhempia ohjataan puheterapiassa ja millaisia haasteita ja edistäviä tekijöitä ohjauksessa ilmenee. Menetelmät. Tutkimusmenetelmänä oli puolistrukturoitu haastattelu. Tutkimuksessa haastateltiin viittä kuntouttavaa puheterapeuttia, joilla oli kokemusta autismikirjon kuntoutuksesta. Haastattelut äänitettiin ja litteroitiin tekstimuotoisiksi. Aineisto analysoitiin soveltuvin sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Autismikirjon lasten vanhempien ohjauksen keinot jakautuivat pääosin informaation jakamiseen, vuorovaikutukseen ja keskusteluun sekä suoraan ohjaukseen. Haasteina olivat vanhempien kuormittuneisuus, asenteet sekä joissakin tapauksissa monikulttuurisuus. Edistäviä tekijöitä ilmeni niin ohjauskäytännöissä kuin myös kodin olosuhteissa. Sekä ohjauksen keinoihin, haasteisiin että edistäviin tekijöihin vaikutti perheiden yksilöllisyys. Puheterapeutit toivoivat lisää mahdollisuuksia järjestää erillisiä vanhempien ohjauskertoja, jolloin he voisivat syventyä menetelmiin ja keskusteluun ilman lapsen läsnäoloa. Puheterapeutit kokivat vanhempien ohjauksen tärkeäksi autismikirjon lapsia kuntoutettaessa, sillä heidän mielestään parhaimmillaan ohjaus auttoi taitojen yleistymisessä arkeen ja takasi harjoittelun intensiivisyyden. Koska vanhempien kuormittuneisuus havaittiin tässä tutkimuksessa ohjauksen haasteeksi, olisi tärkeää selvittää, kuinka vanhempia voitaisiin vielä tehokkaammin tukea kuntoutuksen puitteissa. Lisäksi voitaisiin tutkia, olisiko erillisiä vanhempien ohjauskäyntejä syytä lisätä vai onko vähäisten ohjauskäyntien määrään sopeuduttu kehittämällä uudenlaisia työkäytänteitä.Objectives. Autism spectrum disorder (ASD) is a neurobiological developmental disorder that involves challenges in social interaction and restricted/repetitive behaviors. Since generalization and maintenance of acquired skills is essential in the rehabilitation of ASD, it is important to integrate interventions into the home environment by parental guidance. There has been some research on the rehabilitation of children with ASD in Finland, but no research has been conducted on the guidance of parents from the perspective of speech therapist. The purpose of this study is to find out the views of parental guidance from speech therapists who rehabilitate children with ASD. Interviews with speech therapists will clarify the ways in which parents of children with ASD are guided through speech therapy and the challenges and contributing factors in parental guidance. Methods.The research method was a semi-structured interview. Five speech pathologists with experience in the rehabilitation of ASD were interviewed. The interviews were recorded and transcribed. The data was analyzed by content analysis. Results and conclusion. Parental guidance of children with ASD was divided into information sharing, interaction & discussion and direct guidance. The challenges were parental strain, parent attitude and in some cases multiculturalism. Contributing factors appeared in training practices and home conditions. Challenges and benefits were influenced by the individuality of families. Speech therapists hoped for more opportunities to arrange separate parental guidance sessions so that they would be able to discuss deeper about the methods and family situation without the child’s presence. Speech therapists considered parental guidance important in the rehabilitation of children with ASD because, with the guidance of parents it helped to increase skills in everyday life and guaranteed training intensity. As parental strain was identified as a challenge in this study, it would be important to explore how they could be more effectively supported during rehabilitation. In addition, it could be explored whether separate parental guidance sessions should be increased or whether the number of parental guidance sessions has been adapted through the development of new working practices.
Subject: autismikirjon häiriö
vanhempien ohjaus
puolistrukturoitu haastattelu
puheterapia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lahti_Anni_Pro_gradu_2020.pdf 1005.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record