Arterial stiffness predicts all-cause mortality in type 1 diabetes

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Tynjälä, Anniina
dc.contributor.author Forsblom, Carol
dc.contributor.author Groop, Per-Henrik
dc.contributor.author Gordin, Daniel
dc.contributor.author Harjutsalo, Valma
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202002121350
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/311570
dc.description.abstract Tyypin 1 diabeetikoilla on muuhun väestöön nähden kohonnut riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin sekä kuolla ennenaikaisesti, mikä ei selity yksinomaan perinteisillä riskitekijöillä. Heidän valtimonsa jäykistyvät tunnetusti aikaisemmin, minkä on poikkileikkaustutkimuksissa osoitettu olevan yhteydessä diabeteksen mikro- ja makrovaskulaarisiin komplikaatioihin. Tämän seurantatutkimuksen tavoitteena oli selvittää, ennustaako valtimojäykkyys kokonaiskuolleisuutta tyypin 1 diabeetikoilla. Valtimojäykkyyden mittarina käytettiin pulssiaaltojen takaisinheijastumista kuvaavaa suhdelukua, augmentaatioindeksiä (AIx), jonka kohoaminen kertoo erityisesti pienten resistanssisuonten jäykistymisestä. AIx saadaan selville pulssiaaltoanalyysillä kajoamatonta applanaatiotonometriamentelmää käyttäen. Tutkimusaineisto koostui 906:sta tyypin 1 diabeetikosta, joilta määritettiin lähtötilanteessa vuosina 2001-2015 valtimojäykkyys, sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä sekä diabeteksen komplikaatioita osana FinnDiane-tutkimusta. Tilastokeskuksesta saatujen tietojen mukaan 67 potilasta oli kuollut seuranta-aikana, jonka mediaani oli 8.2 (5.7-9.7) vuotta. Heillä oli eloonjääneisiin verrattuna korkeampi AIx:n lähtöarvo (28 [21-33] vs. 19 [9-27] %, P < 0.001). Tämä yhteys säilyi merkittävänä Coxin regressioanalyysissä (riskitiheyssuhde 1.042 [1.007-1.078]), kun malli korjattiin perinteisillä riskitekijöillä (ikä, sukupuoli, painoindeksi, HbA1c, triglyseridit, munuaisfunktio sekä sairastettu sydän- ja verisuonitautitapahtuma). AIx valtimojäykkyyden mittarina ennusti itsenäisesti kokonaiskuolleisuutta tyypin 1 diabeetikoilla. Tutkimustieto valtimojäykkyyttä alentavien lääkeaineryhmien, kuten reniini-angiotensiinijärjestelmän estäjien ja natriumglukoosikuljettajaproteiini 2:n estäjien, tehosta ja turvallisuudesta tyypin 1 diabeteksessa lisääntyy jatkuvasti. Valtimojäykkyyden varhainen tunnistaminen näillä potilailla muiden sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden ohella voisi auttaa kohdistamaan tehokkaampaa hoitoa suuressa riskissä oleville yksilöille. (197 sanaa) fi
dc.description.abstract The fact that individuals with type 1 diabetes (T1D) are at greater risk for cardiovascular disease and premature death, can only partly be explained by traditional risk factors. Interestingly, T1D is accompanied by arterial stiffening that correlates with microvascular and macrovascular complications. The aim of this study was to find out whether arterial stiffness predicts all-cause mortality in individuals with T1D. Augmentation index (AIx), a measure of arterial pulse wave reflections, is used to estimate stiffness in the resistance arteries and can be determined non-invasively from pulse wave analysis by applanation tonometry. The data consisted of 906 individuals with T1D from the FinnDiane Study that have been examined for arterial stiffness, cardiovascular risk factors and diabetic complications at baseline between 2001 and 2015. After a median follow-up of 8.2 (5.7-9.7) years, 67 individuals had died according to mortality data from Statistics Finland. They had higher baseline AIx (28 [21-33] vs. 19 [9-27] %, P < 0.001) compared to those alive. This association was independent of related risk factors (age, sex, BMI, HbA1c, triglycerides, renal function and past cardiovascular events) in Cox regression analysis (hazard ratio 1.042 [1.007-1.078], P = 0.017). Arterial stiffness estimated by AIx independently predicted all-cause mortality in T1D. Promising pharmacological agents counteracting arterial stiffness include inhibitors of the renin-angiotensin-aldosterone system and sodium-glucose co-transporter 2, and research data on their effect in individuals with T1D is constantly growing. Our finding suggests that detecting early arterial stiffening individuals with T1D could be useful in targeting a more aggressive treatment for high-risk individuals. en
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject diabetes mellitus
dc.subject type 1
dc.subject diabetes complications
dc.subject mortality
dc.subject pulse wave analysis
dc.subject vascular stiffness
dc.subject.mesh tyypin 1 diabetes und
dc.subject.mesh diabeteskomplikaatiot und
dc.subject.mesh ennenaikainen kuolleisuus und
dc.subject.mesh pulssiaaltoanalyysi und
dc.subject.mesh verisuonen jäykkyys und
dc.title Arterial stiffness predicts all-cause mortality in type 1 diabetes en
dc.date.embargoedUntil 2022-02-11
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202002121350

Files in this item

Files Size Format View
Tynjälä_Anniina_Pro_gradu_2020.pdf 317.9Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record