Uushenkinen työ : mindfulness jälkimaallistumisen, uusliberalismin ja työn hämärtyvien rajojen risteyksessä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/311628

Citation

Karjalainen , M 2018 , ' Uushenkinen työ : mindfulness jälkimaallistumisen, uusliberalismin ja työn hämärtyvien rajojen risteyksessä ' , Elore , Vuosikerta. 25 , Nro 1 , Sivut 107-129 . https://doi.org/10.30666/elore.72818

Title: Uushenkinen työ : mindfulness jälkimaallistumisen, uusliberalismin ja työn hämärtyvien rajojen risteyksessä
Author: Karjalainen, Mira
Contributor organization: Sukupuolentutkimus
Kulttuurien osasto
Date: 2018-06-19
Language: fin
Number of pages: 23
Belongs to series: Elore
ISSN: 1456-3010
DOI: https://doi.org/10.30666/elore.72818
URI: http://hdl.handle.net/10138/311628
Abstract: Tutkimus tarkastelee monitieteisesti etnografisen aineiston avulla mindfulnessia ja työn hämärtyviä rajoja uusliberalismin ja jälkimaallistumisen viitekehyksessä. Aineisto kerättiin kansainvälisessä intensiivistä tietotyötä tekevässä muille organisaatioille palveluja tarjoavassa asiantuntijayrityksessä. Asiantuntijatyölle on nykyään tyypillistä työn rajojen hämärtyminen sekä jatkuvat neuvottelut ja epävarmuus rajoista. Siksi tämä maaperä on hedelmällinen erilaisille työpaikkojen mindfulness-ohjelmille, jotka ovat nousseet organisaatioiden henkilöstöhallinnon ja johdon välineeksi. Mindfulnessin uskotaan auttavan läsnäolossa, keskittymisessä ja tarkkaavaisuudessa ja lisäävän siten työntekijöiden tuottavuutta ja työssä jaksamista. Kenttätyömuistiinpanoista, haastatteluista, päiväkirjoista ja yritysmateriaaleista koostuvaa aineistoa analysoimalla tarkasteltiin merkityksiä ja pyrkimyksiä, joita mindfulness tuottaa työelämäkontekstissa. Aineiston analyysi nosti esille neljä teemaa, jotka ilmenevät sekä organisaatio- että yksilötasolla: holistinen työntekijä, henkisyyden herättely ja torjunta, henkisyys ratkaisuna työn aiheuttamiin ongelmiin ja henkisyys suorituksena. Aineistoa analysoitaessa kävi ilmeiseksi, ettei tutkimuskirjallisuudesta löytynyt sopivaa teoriaa selittämään ja yhdistämään tutkimuksessa esiin nousseita teemoja. Toimivan teorian puutteessa siirryttiin aineiston analyysissa grounded theorya hyödyntäen teemat yhteen kokoavaan teorianmuodostukseen. Näin analyysista nousi esiin uusi teoria uushenkisestä työstä, jossa yhdistyvät uskontososiologian ja laajemmin uskonnontutkimuksen ajatukset jälkimaallistumisesta ja henkisyyden kasvusta sekä organisaatiotutkimuksen tunnetyön teoriat. Uushenkinen työ tarkoittaa työntekijän henkisyyden valjastamista osaksi työtä. Tavoitteena on organisaation kannalta hyvä lopputulos – esimerkiksi parempi työhyvinvointi, tuloksellisuus, työsuoritus, työteho, resilienssi tai vaihtuvuuden ja työuupumuksen vähentäminen. Tämä ei sulje pois yksilön hyvinvoinnin kasvua, mutta uushenkisen työn fokus on organisaatiossa ja sen päämäärissä.
Subject: 6160 Muut humanistiset tieteet
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
72818_Artikkelin_teksti_96952_1_10_20180619.pdf 304.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record