MATTA-rakenteen kognitiivista semantiikkaa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/311823

Citation

Hamunen , M 2018 , ' MATTA-rakenteen kognitiivista semantiikkaa ' , Virittäjä , Vuosikerta. 122 , Nro 3 , Sivut 356-386 . https://doi.org/10.23982/vir.64471

Title: MATTA-rakenteen kognitiivista semantiikkaa
Author: Hamunen, Markus
Contributor organization: Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Date: 2018-10-10
Language: fin
Number of pages: 31
Belongs to series: Virittäjä
ISSN: 0042-6806
DOI: https://doi.org/10.23982/vir.64471
URI: http://hdl.handle.net/10138/311823
Abstract: Tässä artikkelissa käsitellään mA-infinitiivin abessiivin adjunktikäyttöjen eli MATTA-rakenteen (esim. syömättä, juomatta, nukkumatta) merkityksiä lauseen kokoisissa ilmauksissa murreaineistossa. Aineistona käytetään Lauseopin arkiston (LA) ja Digitaalisen muoto-opin arkiston (DMA) kokoelmia sekä Suomen murteiden sanakirjan (SMS) osien 1–8 sana-artikkeleita. Tutkimus pureutuu muun muassa siihen, 1) millainen kiellon tyyppi adjunktina toimiva infinitiivirakenne yleisesti on ja 2) millaisia adverbiaalisia merkityksiä sille on tulkittavissa. Kysymysten selvittelyyn käytetään korpusaineiston (perinteistä) syntaktis-semanttista analyysia ja kehyssemantiikkaa konstruktiokieliopin sovellusalana. Adverbiaalina MATTA-rakenne kiinnittyy hallitsevan rakenteen ilmaisemaan kehykseen ja sen merkitystulkinnat riippuvat infinitiivirakenteen ja finiittiverbin keskinäisistä suhteista. Tulkintaan vaikuttavia tekijöitä ovat leksikaalinen semantiikka (esim. hyponymia), subjektitulkinnat (sama- tai erisubjektisuus), temporaaliset suhteet (sama- tai eriaikaiset asiaintilat) sekä muut tapahtumien väliset kehyssemanttiset suhteet. Käy ilmi, että Te-infinitiivin instruktiivi (TEN-rakenne, esim. syöden), mA-infinitiivin adessiivi (MALLA-rakenne, esim. syömällä) sekä MATTA-rakenne muodostavat suomen infinitiivijärjestelmässä oman semanttisen ryhmänsä, joka ilmaisee erilaisia myötätapahtumisen merkityksiä, kuten tapaa, keinoa ja oheistekoa, finiittiverbillä kuvatun tapahtuman lisäksi. Ne ovat siis niin kutsuttuja lähikonstruktioita, jotka kuvaavat samoja tavan (väljästi) merkityksiä. Lisäksi MATTA-rakenteen abessiivin käsiterakenteen kompleksisuudesta seuraa se, että rakenteen suhde finiittirakenteeseen voi olla myös väljempi kuin TEN- ja MALLA-rakenteilla.
Subject: 6121 Kielitieteet
infiniittirakenteet
negaatio
Konstruktiokielioppi
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
64471_Artikkelin_teksti_104084_1_10_20181012.pdf 571.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record