MATTA-rakenteen kognitiivista semantiikkaa

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/311823

Citation

Hamunen , M 2018 , ' MATTA-rakenteen kognitiivista semantiikkaa ' , Virittäjä , Vuosikerta. 122 , Nro 3 , Sivut 356-386 . https://doi.org/10.23982/vir.64471

Titel: MATTA-rakenteen kognitiivista semantiikkaa
Författare: Hamunen, Markus
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Datum: 2018-10-10
Språk: fin
Sidantal: 31
Tillhör serie: Virittäjä
ISSN: 0042-6806
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/311823
Abstrakt: Tässä artikkelissa käsitellään mA-infinitiivin abessiivin adjunktikäyttöjen eli MATTA-rakenteen (esim. syömättä, juomatta, nukkumatta) merkityksiä lauseen kokoisissa ilmauksissa murreaineistossa. Aineistona käytetään Lauseopin arkiston (LA) ja Digitaalisen muoto-opin arkiston (DMA) kokoelmia sekä Suomen murteiden sanakirjan (SMS) osien 1–8 sana-artikkeleita. Tutkimus pureutuu muun muassa siihen, 1) millainen kiellon tyyppi adjunktina toimiva infinitiivirakenne yleisesti on ja 2) millaisia adverbiaalisia merkityksiä sille on tulkittavissa. Kysymysten selvittelyyn käytetään korpusaineiston (perinteistä) syntaktis-semanttista analyysia ja kehyssemantiikkaa konstruktiokieliopin sovellusalana. Adverbiaalina MATTA-rakenne kiinnittyy hallitsevan rakenteen ilmaisemaan kehykseen ja sen merkitystulkinnat riippuvat infinitiivirakenteen ja finiittiverbin keskinäisistä suhteista. Tulkintaan vaikuttavia tekijöitä ovat leksikaalinen semantiikka (esim. hyponymia), subjektitulkinnat (sama- tai erisubjektisuus), temporaaliset suhteet (sama- tai eriaikaiset asiaintilat) sekä muut tapahtumien väliset kehyssemanttiset suhteet. Käy ilmi, että Te-infinitiivin instruktiivi (TEN-rakenne, esim. syöden), mA-infinitiivin adessiivi (MALLA-rakenne, esim. syömällä) sekä MATTA-rakenne muodostavat suomen infinitiivijärjestelmässä oman semanttisen ryhmänsä, joka ilmaisee erilaisia myötätapahtumisen merkityksiä, kuten tapaa, keinoa ja oheistekoa, finiittiverbillä kuvatun tapahtuman lisäksi. Ne ovat siis niin kutsuttuja lähikonstruktioita, jotka kuvaavat samoja tavan (väljästi) merkityksiä. Lisäksi MATTA-rakenteen abessiivin käsiterakenteen kompleksisuudesta seuraa se, että rakenteen suhde finiittirakenteeseen voi olla myös väljempi kuin TEN- ja MALLA-rakenteilla.
Subject: 6121 Kielitieteet
infiniittirakenteet
negaatio
Konstruktiokielioppi
Licens:


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
64471_Artikkelin_teksti_104084_1_10_20181012.pdf 571.8Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post