MATTA-rakenteen kognitiivista semantiikkaa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto fi
dc.contributor.author Hamunen, Markus
dc.date.accessioned 2020-02-17T15:49:01Z
dc.date.available 2020-02-17T15:49:01Z
dc.date.issued 2018-10-10
dc.identifier.citation Hamunen , M 2018 , ' MATTA-rakenteen kognitiivista semantiikkaa ' , Virittäjä , Vuosikerta. 122 , Nro 3 , Sivut 356-386 . https://doi.org/10.23982/vir.64471 en
dc.identifier.issn 0042-6806
dc.identifier.other PURE: 116767319
dc.identifier.other PURE UUID: 052efde6-f225-4cc2-8e97-57119cb7a161
dc.identifier.other ORCID: /0000-0003-2786-6392/work/50020341
dc.identifier.other Scopus: 85056375254
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/311823
dc.description.abstract Tässä artikkelissa käsitellään mA-infinitiivin abessiivin adjunktikäyttöjen eli MATTA-rakenteen (esim. syömättä, juomatta, nukkumatta) merkityksiä lauseen kokoisissa ilmauksissa murreaineistossa. Aineistona käytetään Lauseopin arkiston (LA) ja Digitaalisen muoto-opin arkiston (DMA) kokoelmia sekä Suomen murteiden sanakirjan (SMS) osien 1–8 sana-artikkeleita. Tutkimus pureutuu muun muassa siihen, 1) millainen kiellon tyyppi adjunktina toimiva infinitiivirakenne yleisesti on ja 2) millaisia adverbiaalisia merkityksiä sille on tulkittavissa. Kysymysten selvittelyyn käytetään korpusaineiston (perinteistä) syntaktis-semanttista analyysia ja kehyssemantiikkaa konstruktiokieliopin sovellusalana. Adverbiaalina MATTA-rakenne kiinnittyy hallitsevan rakenteen ilmaisemaan kehykseen ja sen merkitystulkinnat riippuvat infinitiivirakenteen ja finiittiverbin keskinäisistä suhteista. Tulkintaan vaikuttavia tekijöitä ovat leksikaalinen semantiikka (esim. hyponymia), subjektitulkinnat (sama- tai erisubjektisuus), temporaaliset suhteet (sama- tai eriaikaiset asiaintilat) sekä muut tapahtumien väliset kehyssemanttiset suhteet. Käy ilmi, että Te-infinitiivin instruktiivi (TEN-rakenne, esim. syöden), mA-infinitiivin adessiivi (MALLA-rakenne, esim. syömällä) sekä MATTA-rakenne muodostavat suomen infinitiivijärjestelmässä oman semanttisen ryhmänsä, joka ilmaisee erilaisia myötätapahtumisen merkityksiä, kuten tapaa, keinoa ja oheistekoa, finiittiverbillä kuvatun tapahtuman lisäksi. Ne ovat siis niin kutsuttuja lähikonstruktioita, jotka kuvaavat samoja tavan (väljästi) merkityksiä. Lisäksi MATTA-rakenteen abessiivin käsiterakenteen kompleksisuudesta seuraa se, että rakenteen suhde finiittirakenteeseen voi olla myös väljempi kuin TEN- ja MALLA-rakenteilla. fi
dc.format.extent 31
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartof Virittäjä
dc.rights en
dc.subject 6121 Kielitieteet en
dc.subject infiniittirakenteet en
dc.subject negaatio en
dc.subject Konstruktiokielioppi en
dc.title MATTA-rakenteen kognitiivista semantiikkaa fi
dc.type Artikkeli
dc.description.version Peer reviewed
dc.identifier.doi https://doi.org/10.23982/vir.64471
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/other
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.contributor.pbl

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
64471_Artikkelin_teksti_104084_1_10_20181012.pdf 571.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record