What is it good for? : a social psychological study on the Finnish lay discourse of multiculturalism

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3438-7
Title: What is it good for? : a social psychological study on the Finnish lay discourse of multiculturalism
Author: Nortio, Emma
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Doctoral Programme in Social Sciences
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i socialvetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-03-25
Language: eng
Belongs to series: URN:ISSN:2343-274
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3438-7
http://hdl.handle.net/10138/312777
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Social psychological research on multiculturalism has demonstrated its potential to promote ethnic equality and reduce interethnic conflicts in society. However, it has also shown that ethnocultural majorities tend to support multiculturalism less than minorities. This result has been explained through the majority members’ uneasiness, which is related to minorities’ claims for cultural maintenance. While the dilemmas of multiculturalism—especially in regard to politics, policies and ideology—have been widely discussed in social psychological and social scientific research, there has been a limited interest in studying the accounts of those who live multiculturalism in their everyday lives. In this research, I focus on multiculturalism as a lived ideology. I argue that understanding the ways in which multiculturalism is oriented in the lay discourse could shed more light on its potential to promote harmonious intergroup relations. To foster this understanding, this research examines the lay discourse of multiculturalism in Finland, a country that ranks as one of the world’s most policy-wise multicultural societies, which concurrently is witnessing the mainstreaming of anti-multiculturalism and xenophobic political discourses. More specifically, this research asks, what kinds of discursive tools and resources do ordinary people living in Finland use to account for multiculturalism. In other words, how they construct, negotiate, and manage ethnocultural diversity and intergroup relations in their talk. This study consists of four sub-studies, all of which draw from discursive social psychological approaches stemming from social constructionism. Study I analyses focus groups held among majority Finns; Studies II and III analyse focus group discussions held among minority and majority Finns; and Study IV combines frame analytic and discursive psychological perspectives to examine the accounts of multiculturalism in a popular online forum. This dissertation contributes to social psychological research of multiculturalism in four ways. First, by analysing minority and majority discourses together, it shows how they are intertwined instead of contradictory. Second, it demonstrates the central role that justifying hierarchical relations between the majority and immigrants plays in the lay discourse of multiculturalism. Third, by examining the interplay between political, media, and the lay discourse online, it exemplifies how negotiations of multiculturalism are situated in wider political and cultural discourses. Finally, by employing a discursive approach, this research shows the complexities and dilemmatic aspects of the lay discourse of multiculturalism. More specifically, these complexities relate to three discursive constructions of multiculturalism and their functions. The first construction, threatening multiculturalism, served to represent majority and immigrants as essentially different groups and to justify their inequality. The second construction, valuable multiculturalism, enabled accounts celebrating diversity, and served as a tool to demonstrate a speaker’s open-mindedness. Third, the construction of limiting multiculturalism enabled the criticising of the essentialist and hierarchical categorisations of “us” and “them”, and the claiming of immigrants’ cultural citizenship.Tässä väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan sitä, millaisena ilmiönä Suomessa asuvat ihmiset arvioivat monikulttuurisuutta. Tutkimuksella on kaksi lähtökohtaa. Ensimmäinen lähtökohta on sosiaalipsykologisen asennetutkimuksen havainto siitä, että valtaväestöä edustavat ihmiset kannattavat monikulttuurisuutta maahanmuuttajia vähemmän. Toinen lähtökohta on akateemisessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa monikulttuurisuuden kriisistä. Monikulttuurisuuteen liittyviä ristiriitoja on tutkittu sosiaalitieteissä paljon, mutta nämä analyysit keskittyvät usein poliittiseen retoriikkaan, mediakeskusteluihin tai lakien ja käytäntöjen vertailuun. Tämä tutkimus vastaa tarpeeseen ymmärtää paremmin tavallisten ihmisten monikulttuurisuudelle antamia merkityksiä ja monikulttuurisuuden arviointiin liittyviä neuvotteluja. Tutkimuksessa monikulttuurisuutta tarkastellaan diskursiivisen psykologian näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että virallisten määritelmien sijaan analyysi kohdistuu niihin arkijärkisiin, usein itsestäänselvyyksinä pidettyihin perusteluihin ja puhetapoihin, joita käytetään, kun keskustellaan monikulttuurisuudesta. Tämä lähestymistapa avaa mahdollisuuden tarkastella monikulttuurisuutta monimutkaisena ja ristiriitaisena elettynä ideologiana, jonka avulla voidaan ottaa kantaa ryhmien välisiin suhteisiin, etniseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen sekä maahanmuuttoon liittyviin kysymyksiin. Väitöskirjassa on neljä osatutkimusta. Ensimmäisen osatutkimuksen aineisto koostuu kyselystä ja ryhmäkeskusteluista, jotka kerätiin enemmistösuomalaisten keskuudessa. Toisen ja kolmannen osatutkimuksen aineisto koostuu ryhmäkeskusteluista, jotka pidettiin enemmistösuomalaisiksi tai suurimpien maahanmuuttajaryhmien jäseniksi itsensä lukevien ihmisten parissa. Näissä tutkimuksissa osallistujat arvioivat heille esitettyjä monikulttuurisuutta kuvaavia väittämiä ja keskustelivat niistä. Neljännen osatutkimuksen aineisto koostu Suomi24-sivuston keskusteluista, jotka käsittelivät kansanedustajan sosiaalisessa mediassa julkaisemaa monikulttuurisuuden vastaista julistusta. Tutkimuksen tulokset voidaan tiivistää kolmeen monikulttuurisuuskonstruktioon, eli tapaan merkityksellistää monikulttuurisuus ja arvioida sitä. Ensimmäinen konstruktio on monikulttuurisuus uhkana valtaväestölle ja sen elämäntavalle. Puhe uhkaavasta monikulttuurisuudesta korosti valtaväestön ja maahanmuuttajien erilaisuutta ja mahdollisti maahanmuuttajien yksipuolisen sopeutumisen vaatimukset. Toinen konstruktio on arvokkaan monikulttuurisuuden konstruktio, joka mahdollisti kulttuurisen moninaisuuden arvottamisen yhteiskuntaa rikastuttavana asiana. Kolmannen konstruktion, rajoittavan monikulttuurisuuden avulla puolestaan kritisoitiin jakoa ”meihin” ja ”muihin” ja vaadittiin maahanmuuttajille mahdollisuutta tasa-arvoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Näiden monikulttuurisuuden merkityksellistämistapojen lisäksi tämä tutkimus edistää monikulttuurisuuden sosiaalipsykologista tutkimusta kolmella tavalla. Ensinnäkin, tutkimus kyseenalaistaa aiemmin vallalla olleen käsityksen siitä, että enemmistö ja maahanmuuttajat lähtökohtaisesti eroavat toisistaan monikulttuurisuuden arvioimisen suhteen. Toiseksi, tutkimus osoittaa, että enemmistön ja vähemmistön välisen valtahierarkian oikeuttaminen on suomalaisen monikulttuurisuusdiskurssin kulmakivi. Kolmanneksi, tutkimus tuo esiin, että neuvottelut monikulttuurisuudesta ovat aina sidoksissa sosiaaliseen kontekstiinsa ja että erityisesti verkkkokeskustelut syntyvät vuorovaikutteisesti poliittisten ja mediakeskustelujen kanssa.
Subject: sosiaalipsykologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
whatisit.pdf 843.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record