Tapaus Esperi Care : yksiköiden esimiehet kriisin sydämessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031456
Title: Tapaus Esperi Care : yksiköiden esimiehet kriisin sydämessä
Author: Nykänen, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031456
http://hdl.handle.net/10138/312812
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, mistä Esperi Caren yksikönpäälliköiden organisaatioluottamus koostuu, ja miten luottamus on yhteydessä organisaatiokansalaisuuteen sekä halukkuuteen vaihtaa työpaikkaa koko yritystä koskevan kriisin aikana. Organisaatioluottamuksen on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä sitoutumiseen, työtyytyväisyyteen, vaihtuvuuteen sekä organisaatiokansalaisuuskäyttäytymiseen. Menetelmät. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella Esperi Caren yksiköiden esimiehiltä (N=203). Kyselyyn vastasi 113 esimiestä. Aineisto analysoitiin eksploratiivisella faktorianalyysilla, organisaatioluottamuksen ja -kansalaisuuden välistä yhteyttä mitattiin Pearsonin korrelaatiokertoimella, ja ryhmien välisiä eroja testattiin t-testillä organisaatiokyynisyys erottelevana muuttujana. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkielman tulokset osoittivat, että Esperi Caren yksiköiden organisaatioluottamuksen taustalla ovat teoriasta poiketen johtoryhmän käyttäytyminen, oman esimiehen käyttäytyminen ja vuorovaikutus, sekä yrityksen avoimuus ja kyvykkyys. Organisaatioluottamuksen kaikki osa-alueet olivat yhteydessä organisaatiokansalaisuuden ulottuvuuksista auttamiseen, tunnollisuuteen, positiivisuuteen ja kansalaishyveellisyyteen. Vastaajat, jotka olivat harkinneet työpaikan vaihtoa vastaushetkellä viimeisen kuukauden aikana, kokivat kauttaaltaan vähäisempää luottamusta, kuin ne, jotka eivät olleet aikeissa vaihtaa työpaikkaa. Tulokset osoittavat, kuinka kriittistä luottamuksen rakentaminen on, ja miten luottamus sosiaali- ja terveysalalla ja kriisin aikana henkilöityy voimakkaasti yrityksen johtoryhmään ja omaan esimieheen. Luottamuksen ollessa korkea, vaikuttaa se positiivisesti työntekijöihin ja siihen, miten he käyttäytyvät omassa työyhteisössään.Purpose of this study. The purpose of this study was to find out, which elements do the or-ganizational trust of Esperi Care ’s unit managers consist of, whether organizational trust cor-relates with organizational citizenship behavior and with the intention to change workplace. According to previous organiational trust studies, organizational trust is related to employees’ engagement, work satisfaction, turnover and organizational citizenship behavior. Method. The data for this study was collected with an online survey sent out to Esperi Care’s unit managers (N=203) of which 103 replied to. The data was analysed with an explorative factor analysis, the correlation between organizational trust and organizational citizenship be-haviour was tested with Pearson’s correlation coefficient, and differences between groups were tested with a T-test, sorting variable being the intention to change workplace. Results and conclusion. The results of this study showed that the factors of Esperi Care’s unit managers´ organizational trust differentiated from theory consisting of management group’s action, area managers’ action and communication as well as openness and compe-tence of the organization. All of the trustfactors were related to the following factors of or-ganizatonal citizenship behaviour; altruism, conscientiousness, positivity and civic virtue. Unit managers who had intentions to change workplace had lower levels of organizational trust than the managers, who had no intentions for turnover. The results show how critical it is for the organization to build and maintain the trust of its employees as well as how within health care sector trust consists of the concrete actions of the management group as well as em-ployees’ managers. High levels of organizational trust has positive impact on employees and how they behave within their own workcommunity.
Subject: Luottamus
organisaatioluottamus
kyynisyys
organisaatiokansalaisuuskäyttäytyminen
or-ganisaatiokyynisyys
kriisi
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Johanna_Nykanen_Pro_Gradu_2020.pdf 546.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record