Opettajien käsityksiä kolmiportaisen tuen toteutumisesta peruskoulussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031471
Title: Opettajien käsityksiä kolmiportaisen tuen toteutumisesta peruskoulussa
Author: Tuunainen, Outi-Katariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031471
http://hdl.handle.net/10138/312817
Thesis level: master's thesis
Abstract: Suomen peruskouluissa on vuodesta 2011 lähtien ollut käytössä kolmitasoinen tuen järjestelmä, jonka tarkoituksena on varhainen ja joustava oppilaan tuen tarpeisiin vastaaminen. Peruskoulujärjestelmää on pyritty muuttamaan aiempaa inklusiivisemmaksi, ja tuen toteuttaminen on nyt osa kaikkien opettajien työnkuvaa. Tuen toteutumisesta on saatu ristiriitaisiakin tutkimustuloksia, ja opettajat ovat kokeneet muun muassa resurssit ja koulutuksensa riittämättömiksi tuen toteuttamiseen. On huomattu tarve edelleen kehittää toimivia, inklusiivisia opetusjärjestelyjä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opettajien käsityksiä kolmiportaisen tuen toteutumisesta, ja erityisesti toteutumista edistävistä ja heikentävistä tekijöistä. Lisäksi tutkittiin eri opettajaryhmien mahdollisia eroja tai yhteneväisyyksiä käsityksissä tuen toteutumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tämän laadullisen, fenomenografista tutkimusotetta hyödyntävän tutkimuksen aineistona käytettiin sekundaariaineistoa, joka oli kerätty sähköisellä kyselylomakkeella erään kaupungin peruskoulujen henkilökunnalta. Tässä tutkimuksessa analysoitiin peruskoulun vuosiluokkien 1-9 opettajien (N=847) vastaukset kahteen avoimeen kysymykseen. Aineisto analysoitiin fenomenografisen tutkimuksen analyysivaiheiden mukaisesti luokittelemalla käsityksiä ensin merkityskategorioihin ja myöhemmin ylempiin kategorioihin. Lisäksi aineistoa eriteltiin määrällisin keinoin tutkien käsitysten yleisyyttä koko aineistossa ja opettajaryhmittäin. Tuloksena tuen toteutumista edistävistä ja heikentäneistä tekijöistä koskevista käsityksistä muodostettiin erilaisia käsityksiä ja niiden välisiä suhteita kuvaavat vertikaaliset kuvauskategoriasysteemit. Opettajien käsityksistä kolmiportaisen tuen toteutumista edistävistä tekijöistä muodostui neljä kuvauskategoriaa: Yhteistyö, Opettajan ammattitaito, Koulun opetusjärjestelyt ja Resurssit. Opettajista noin kolmannes koki tuen toteutumisen parantuneen koulussaan viimeisten kahden vuoden sisällä, kun taas noin kolmannes koki sen heikentyneen. Opettajien käsityksistä koskien tuen heikentymisen syitä muodostui neljä kuvauskategoriaa: Riittämättömät resurssit, Oppilaiden tuen tarpeisiin liittyvät syyt, Koulun rakenteiden ja käytänteiden ongelmat sekä Tuen toteutuspaikkaan liittyvät syyt. Opettajaryhmien käsitykset olivat melko yhteneviä, mutta pieniä eroja oli etenkin opettajan ammattitaitoa ja koulun käytänteiden merkitystä korostavien käsitysten painottumisessa.In 2011, Finnish comprehensive schools started using a three tiered support system. The aim of the new system was to answer students’ needs of support in a flexible way, as early as possible. For years the Finnish school system has attempted to move in more inclusive direction. Providing support is now the responsibility of all teachers. The research findings on the implementation of support are contradictory, and teachers, for example, have found resources and training inadequate to implement support. There is a need to further develop effective, inclusive education arrangements. The purpose of this study was to investigate teachers' conceptions of the implementation of three tiered support in their schools, and the factors contributing to and impairing the implementation. In addition, possible differences and similarities between different groups of teachers in the conception of support implementation were examined. The research material of this qualitative, phenomenographic study was part of secondary data collected by an electronic questionnaire from comprehensive school staff in a city. The answers of teachers in grades 1-9 (N = 847) to two open-ended questions was analyzed utilizing the phenomenographic method by categorizing the concepts first into meaning categories and later into higher categories. In addition, the data was quantified by examining the prevalence of conceptions across the answers and by teacher group. As a result of the conceptions of the factors contributing to and impairing the implementation of the support, vertical systems of categories of description were created. Factors contributing to the implementation of the three-tiered support consisted of four categories of descriptions: Collaboration, Teachers’ professional skills, Organization of school practices, and Resources. About one-third of teachers found that support had improved in their school during the last two years, while about one-third found it had weakened. Teachers’ conceptions of the reasons for the decline in support formed four descriptive categories: Lack of resources, Reasons related to students’ needs of support, Problems related to school structures and practices, and Reasons related to placement of students with special educational needs. The views of the teacher groups were mostly consistent, but there were small differences, especially related to importance of the teachers’ skills and school practices.
Subject: kolmiportainen tuki
inkluusio
fenomenografia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tuunainen_Outi-Katariina_Pro_gradu_2020.pdf 758.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record