Niin luokka vastaa kuin sinne huutaa : oppilaiden ja opettajien käsityksiä työrauhaan vaikuttavista tekijöistä ja tehokkaasta työrauhan turvaamisesta koulussa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten sv
dc.contributor.author Laine, Jenni
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202003031474
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/312818
dc.description.abstract Tavoitteet. Työrauhaan liittyvistä asioista on tehty viime aikoina melko niukasti tutkimusta Suomessa. Kansainvälisen tutkimuksen perusteella tiedetään, että sekä opettajat että oppilaat pitävät työrauhan kannalta tärkeinä erityisesti työrauhan häiriintymistä ennaltaehkäiseviä keinoja, kuten hyvien opettaja–oppilassuhteiden luomista sekä oppilaita motivoivaa opetusta. Oppilaiden ja opettajien näkemyksissä ja tavoissa selittää työrauhaongelmien taustalla olevia syitä on kuitenkin myös eroavaisuuksia. Tämä pro gradu -tutkielma on fenomenografistyyppinen tutkimus, jonka tavoitteena oli tutkia suomalaisessa kontekstissa oppilaiden ja opettajien käsityksiä työrauhaan vaikuttavista tekijöistä ja siitä, miten työrauha luokassa turvataan mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Menetelmät. Tutkielmaa varten haastateltiin Helsingin alueella eri kouluissa opettavia kolmea luokanopettajaa ja yhtä yläkoulun aineenopettajaa sekä yhdestä koulusta viittä kuudesluokkalaista ja toisesta koulusta seitsemää yhdeksäsluokkalaista. Opettajien haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina ja oppilaiden 2–4 hengen ryhmähaastatteluina. Haastattelut olivat puolistrukturoituja. Aineisto analysoitiin etsimällä merkitykseltään keskenään samankaltaisia, usein esiintyviä käsityksiä ja luomalla niistä merkityskategorioita. Tulokset ja johtopäätökset. Opettajan kyky asettaa rajat demokraattisesti mutta jämäkästi, positiivinen ja arvostava suhtautuminen oppilaisiin, hyvä opetus ja kodin antama tuki olivat sekä oppilaiden että opettajien käsitysten mukaan työrauhaa tukevia tekijöitä. Aiemmasta tutkimuksesta poiketen sekä oppilaat että opettajat ymmärsivät oman vastuunsa työrauhasta. Kuitenkin sekä oppilaiden että opettajien käsityksissä korostui opettajan rooli luokan työrauhan rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Tulosten perusteella kouluissa tulisi työrauhan kehittämiseksi edistää kodin ja koulun kasvatuskumppanuutta, työrauhan perustana olevia opettajien vuorovaikutustaitoja ja edellytyksiä kohdata lapset, joilla on erityistarpeita. fi
dc.description.abstract Purpose of the study. During the past few years, there has been quite little research on classroom management in Finland. Based on international research, it is known that preventive practices, such as positive teacher–student relationships and motivational teaching, are found important by students and teachers. However, some differences can be found in students' and teachers' views and in their ways of explaining the underlying factors of disruptive situations. This study is a phenomenographic type of study, the purpose of which is to study students' and teachers' views of factors that influence a peaceful and functional learning environment and successful classroom management in the Finnish school context. Methods. The interviews were conducted in Helsinki with three primary school teachers and one secondary school teacher who teach in different schools and five sixth-graders from one school and seven ninth-graders from the other school. The teachers were interviewed individually, the students in groups of 2–4 students. The data was collected through semi-structured interviews. The data was analyzed by searching for similar and frequent meanings and creating categories of descriptions. Findings and conclusions. According to both students and teachers, successful classroom management is enhanced by the teacher's skills to manage classroom activities democratically but assertively, the teacher's positive and appreciative attitude to students, good teaching and parents' support. In contrast to previous research, both students and teachers acknowledged their own responsibility in creating a peaceful and functional learning environment. However, the teacher's role is highlighted in students' and teachers' views. According to the results of this study, the educational partnership between the teacher and the parents, and the teacher's communication skills in classroom management should be promoted to enhance successful classroom management. The requirements to meet the needs of the students with special education needs should also be fulfilled. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject oppilaiden ja opettajien käsitykset
dc.subject työrauha
dc.subject fenomenografia
dc.title Niin luokka vastaa kuin sinne huutaa : oppilaiden ja opettajien käsityksiä työrauhaan vaikuttavista tekijöistä ja tehokkaasta työrauhan turvaamisesta koulussa fi
dc.title.alternative Pupils' and teachers' views of factors that influence a peaceful and functional learning environment and successful classroom management in the school en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202003031474

Files in this item

Files Size Format View
Laine_Jenni_Pro_gradu_2020.pdf 598.7Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record