Pukusuunnittelijan ja toteuttajan yhteistyö näyttämöpuvun valmistusprosessissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031462
Title: Pukusuunnittelijan ja toteuttajan yhteistyö näyttämöpuvun valmistusprosessissa
Author: Oksala, Pauliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031462
http://hdl.handle.net/10138/312819
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Näyttämöpukua on pääsääntöisesti tutkittu pukusuunnittelijan työn tai taiteellisen prosessin näkökulmasta. Näyttämöpuvun rakentuminen pukusuunnittelijan ja toteuttajan yhteistyönä on pitkälti jäänyt tutkimusten ulkopuolelle. Tutkimuksen tehtävänä oli kuvata pukusuunnittelijan ja puvun toteuttajan yhteistyön erilaisia ilmenemismuotoja näyttämöpuvun valmistusprosessissa. Tavoitteena oli myös ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat yhteistyön muodostumiseen eri tilanteissa ja eri työparien välillä erilaiseksi, ja miten ne mahdollistavat ja tukevat hedelmällisen yhteistyön muodostumista pukusuunnittelijan ja toteuttajan välille. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin touko–elokuussa 2017 teemahaastattelujen avulla kahdeksalta informantilta, joista neljä oli pukusuunnittelijoita ja neljä näyttämöpukujen toteuttajia. Haastateltavat valittiin eliittiotannalla, ja kaikilla heistä on ammattiaan vastaava koulutus ja pitkä työkokemus alalta. Litteroitu aineisto luokiteltiin atlas.ti-ohjelmalla osin teoria- ja osin aineistolähtöisesti. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin teemoittelemalla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimus toi esiin, että yhteistyön määrä ja laatu valmistuspro-sessissa voivat vaihdella paljon eri tuotannoissa ja eri yhteistyökumppanien kesken. Monet yhteistyökumppaneiden ominaisuuksiin sekä yhteistyön olosuhteisiin liittyvät tekijät vaikuttavat yhteistyön muodostumiseen. Näitä olivat sekä pukusuunnittelijan että toteuttajan osaamiseen, asenteeseen ja itselleen ominaisiin työtapoihin liittyvät tekijät, samoin yhteistyökumppanien tuttuus tai vieraus, heidän välisensä kommunikaatio ja keskinäinen arvostus. Osuutensa oli myös yhteistyökumppanista riippumattomilla tekijöillä, kuten itse tuotannolla, sen aikataululla ja resursseilla sekä ompelimon työnjohdolla, työnjaolla ja ilmapiirillä. Hedelmällisen yhteistyön edellytykset rakentuvat aina useista osatekijöistä, mutta merkittävimmässä roolissa ovat oman ja toisen työn arvostaminen, positiivinen, joustava ja ammattimainen asenne.Objectives. The study on costume has mainly focused on the work and the artistic process of the costume designer. Realizing the design in collaboration with the costume designer and the costume maker has remained mostly unstudied. The aim of the study was to investigate the various forms of collaboration between the costume designer and the costume maker during the costume making process. The study also aimed to understand the factors that influence different forms of collaboration and to examine how they enable and promote productive collaboration. Methods. The data for the study was collected by interviewing four costume designers and four costume makers between May and August 2017. The interviews were carried out as semi-structured interviews, which best correspond to focused interview. Interviewees were chosen for their education and long work experience in the profession. The transcribed interviews were coded in atlas.ti with theory- and material-oriented approach. Qualitative analysis of the coded data was executed with thematic categorizing. Results and conclusions. The study shows a wide range of variation in the collaborative process both in terms of quantity and quality. Many factors influence the collaboration. These include professional expertise, attitudes towards work and the collaborators, the settled and personally preferred work methods, as well as the level of familiarity between the collaborators, communication between them and mutual respect. The production process itself, schedules and resources, management, division of work and atmosphere in the wardrobe also have an effect on the collaboration. Preconditions for productive collaboration consist of several factors, but self-respect and the appreciation for one’s collaborator seem to be the most significant, alongside positive, flexible and professional attitude.
Subject: näyttämöpuvut
pukusuunnittelijat
ompelijat
valmistusprosessi
yhteistyö
costume
costume designer
costume maker
costume making process
collaboration
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Oksala_Pauliina_Pro_gradu_2020.pdf 737.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record