Kielellisesti vastuullinen kotitalousneuvonta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031458
Title: Kielellisesti vastuullinen kotitalousneuvonta
Author: Saastamoinen, Roosa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031458
http://hdl.handle.net/10138/312821
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tässä laadullisessa opinnäytetyössä tutkitaan kielellisesti vastuullista kotitalousneuvontaa. Tarkoituksena on kuvailla, selvittää sekä tulkita, millaista kotitalousneuvonnan tulisi olla, jotta se saavuttaa ymmärrettävästi suomen kielen opiskelun aloittaneet maahanmuuttajat. Erityisen kiinnostuksen kohteena on, millä keinoin ja mitä tukitoimia voidaan käyttää, jotta ymmärrettävyys paranee. Formaalin opetuksen ulkopuolista kotitalouspedagogiikkaa ei ole Suomessa juurikaan tutkittu kielellisen vastuullisuuden näkökulmasta. Tutkimusaineisto kerättiin erään hankkeen kahdelta luontoretkiltä äänen tallentamisen sekä kielellisesti responsiivisen havainnoinnin menetelmää (Ahlholm, 2017) soveltaen. Molemmilta retkiltä puhetta tallennettiin kahdelta kotitalousopettajalta, kahdelta osallistujalta sekä minulta itseltäni. Yhteensä äänitallenteita oli 10 ja niiden kesto vaihteli tunnista ja 47 minuutista kahteen tuntiin ja 13 minuuttiin. Molemmilta retkiltä kertyi myös kahden liuskan pituiset kenttäpäiväkirjat havainnoista. Aineisto analysoitiin ja teemoiteltiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. 

 Tulokset ja johtopäätökset. Aineistosta nousi esille useita erilaisia kielitietoisuuteen ja kommunikaatioon sidoksissa olevia tilanteita, joita olivat limittäiskielisyyden käsitteiden hyödyntäminen, kielisolmut, vaikeiden käsitteiden avaaminen, kulttuurin kautta tulkitseminen sekä opettajille haastavat tilanteet. Selkeä ja ymmärrettävä kotitalousneuvonta rakentuu seitsemän eri seikan kautta: selkokielisyys, havainnollistaminen osoittamalla, havainnollistaminen toistamalla, kielikuvien käyttö, apuvälineiden hyödyntäminen, opettajan vuorovaikutuksellinen ote sekä pedagogisesti vastuullisesti suunnitellut neuvontatilanteet. Tämän tutkimuksen valossa kotitalousneuvonnan kehittäminen kielitietoisemmaksi näyttää vaativan ammattitaidon ja tahtotilan lisäksi toimijoiden omaa kiinnostusta kielellistä vuorovaikutusta kohtaan.Goals This qualitative thesis researches the linguistically responsible home economics counseling. The purpose is to describe, define and interpret how the home economics counseling could be developed, so that it reaches the immigrants who have just started learning Finnish. moreover, the thesis focuses on in what kind of means can be used to improve the comprehensibility of communication. Home economics pedagogy outside the formal education has rarely been studied from the perspective of linguistic responsibility in Finland. The data were collected from two nature excursions by voice recordings and applying a method of linguistic responsive observation (Ahlholm, 2017). From both excursions, the communication of two home economics teachers, two participants and myself, were audiorecorded. The data consists of 10 recordings, varying from 1 hour 47 minutes to 2 hours 13 minutes in length. In addition, written field notes of observations were gathered from both excursions. The data were analysed and thematized with a qualitative content analysis. Results and conclusions. Various situations linked to linguistic awareness and communication arose from the material, including translanguaging, solving situations where figures of speech are misunderstood, decoding difficult concepts, interpreting experiences through culture and challenging situations for teachers. Clear and understandable home economics counseling is based on seven different aspects: simplified language, clarifying by demonstrating, clarifying by repetition, the use of metaphors, utilising tools, teacher’s interaction and counseling situations which are pedagogically responsibly designed. In the light of this research, the development of home economics counseling towards a more linguistically aware approach seems to require, in addition to professionalism and will, all actors’ interest in linguistic interaction.
Subject: monikulttuurisuus
monikielisyys
kielitietoisuus
kotitalousneuvonta
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Saastamoinen_Roosa_Pro_gradu_2020.pdf 3.074Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record