Jämsänjokilaakson musiikkiopisto osana Jämsän kaupungin sivistystoimen palveluita : sivistystoimen hallinnon edustajien käsityksiä musiikkiopiston merkityksestä kaupungissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031472
Title: Jämsänjokilaakson musiikkiopisto osana Jämsän kaupungin sivistystoimen palveluita : sivistystoimen hallinnon edustajien käsityksiä musiikkiopiston merkityksestä kaupungissa
Alternative title: Jämsänjokilaakso Music School as a part of the Education and Cultural Services in the City of Jämsä : The meanings of the local Music School in the City of Jämsä given by the administrative representatives of the Education and Cultural Servives
Author: Ahola, Juuso
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031472
http://hdl.handle.net/10138/312822
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata, analysoida ja tulkita, mitä merkityksiä Jämsän kaupungin sivistystoimen hallinnon edustajat antavat musiikkiopistolle osana Jämsän sivistystoimen palveluita. Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jonka aineisto analysoidaan fenomenografisen analyysin mukaisesti. Tutkimuksen taustalla vaikuttavat paitsi tutkijan henkilökohtaiset musiikin ja sen harrastamisen intressit myös kiinnostus päätöksentekoa ja sen valmistelutyötä kohtaan. Tutkimuskysymykset perustuvat valtakunnallisen musiikkioppilaitosjärjestelmän ja paikallisen musiikkiopiston historiaan, kansalais- ja musiikkiopistoista sekä niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä tehtyihin tutkimuksiin, suomalaisten vapaa-ajan musiikkiharrastusten tutkimukseen, musiikkiopiston toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin ja säädöksiin sekä kaupungin ja musiikkiopiston organisaation, strategian ja toiminnan kuvaukseen. Tutkimusta varten haastateltiin kolmea Jämsän kaupungin sivistystoimen hallinnon edustajaa. Teemahaastattelut äänitettiin ja litteroitiin. Aineiston analyysi eteni fenomenografisen analyysin mukaisesti. Tutkimuksen tuloksista selviää, että musiikkiopistolla on opetus- ja kasvatustehtäviensä lisäksi kulttuurielämään, palveluihin ja yhteistyöhön liittyviä tehtäviä. Vahvuuksina pidetään osaavaa, pitkäaikaista ja motivoitunutta henkilöstöä, sisältöjä ja yhteistyötä. Heikkoudet liittyvät taloudellisiin seikkoihin. Elämänlaatupalvelujen elämänkaarinäkökulma toteutuu musiikkiopistossa kattavasti. Sivistystoimen hallinnon edustajien mukaan musiikkiopisto on eriarvoisuutta ja syrjäytymistä ehkäisevä toimija, vaikka maksut ja pääsykokeet rajaavatkin osallistumisen mahdollisuuksia. Yhteisöllisesti tarkasteltuna musiikkiopisto luo jo itsessään yhteisön ja terveydellisesti musiikkiopisto parantaa ennen kaikkea mielenterveyttä. Musiikkiopistolla on monia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa yhteistyö on onnistunutta. Musiikkiopisto vahvistaa haastateltavien mukaan sekä paikallista musiikkikulttuuria että kulttuuritoimintaa. Musiikkiopisto on ollut omalla toiminnallaan osa valtakunnallista musiikkiopistojen historiaa muun muassa kouluttamalla osaajia merkittäviin musiikillisiin tehtäviin. Jämsän kaupungin hallinnossa ja palveluissa on tapahtunut rakenteellisia, toiminnallisia, taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia muutoksia. Musiikkiopisto tukee erityisesti ”Jämsä 2025” -strategian hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden osa-alueita. Tulevaisuuden kannalta mainitaan taloudellisia, kulttuurisia ja toiminnallisia haasteita.The aim of this thesis is to describe, analyze and interpret the meanings that the administrative representatives of the City of Jämsä Education and Culture Department give to the Music Institute as part of the Education and Cultural Services. The study is a qualitative case study and the data is analyzed according to phenomenographic analysis. The research is motivated not only by the researcher's personal interests in music and musical hobbies, but also by the interest in decision-making and its preparation. The research questions are based on the history of the national music school system and the local music institute, research on folk and music school and their social significance, research on Finnish leisure music hobbies, documents and regulations governing the activities of the city and the Music School, their organization and strategy. Three administrative representatives of the Education and Cultural Services in the City of Jämsä were interviewed for the study. The theme interviews were recorded and transcribed. The analysis of the material proceeded according to the phenomenographic analysis. The results of the study show that the Music School has also cultural, service and collaborative responsibilities in addition to its educational duties. The music school’s strengths include competent, long-term and motivated staff, content and collaboration. Weaknesses are related to financial aspects. The life-cycle perspective of the Quality-of-life Services is comprehensively realized in the Music School. According to representatives of the educational administration, the Music School is an actor to prevent inequality and exclusion, although fees and entrance examinations limit the opportunities for participation. From a communal point of view, the Music School creates a community in itself and it has many successful partners. Related to health improving aspect, the Music School first and foremost improves mental health. According to the interviewees, the Music School strengthens both local music culture and cultural activities. Through its activities, the Music School has been a part of the nationwide history of music schools, for example, by training experts in important musical positions. There have been structural, operational, economic, political and cultural changes in the administration and services of the City of Jämsä. In particular, the Music School supports the fields of well-being and vitality of the “Jämsä 2025” strategy. Economic, cultural and operational challenges are mentioned for the future.
Subject: musiikkiopisto
musiikkioppilaitos
musiikkikasvatus
taiteen perusopetus
sivistyshallinto
tapaustutkimus
haastattelu
fenomenografia
Subject (yso): musiikkiopisto
musiikkioppilaitos
musiikkikasvatus
taiteen perusopetus
sivistyshallinto
tapaustutkimus
fenomenografia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ahola_Juuso_Pro_gradu_2020.pdf 602.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record