Lukiolaisten perfektionismiprofiilit ja tavoiteorientaatiot matematiikassa ja englannissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031467
Title: Lukiolaisten perfektionismiprofiilit ja tavoiteorientaatiot matematiikassa ja englannissa
Author: Kuusi-Naumanen, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031467
http://hdl.handle.net/10138/312824
Thesis level: master's thesis
Abstract: Moniulotteista perfektionismia on luonnehdittu kahden yksilöllisen taipumuksen avulla: perfektionistiset pyrkimykset, joilla viitataan pyrkimykseen asettaa äärimmäisen korkeita tavoitteita, sekä perfektionistiset huolet, joilla viitataan omien suoritusten liiallisen ja ylikriittiseen arviointiin. Tavoiteorientaatioilla viitataan yksilön vakiintuneisiin taipumuksiin suosia tietyn tyyppisiä tavoitteita suoritustilanteissa. Näiden kahden lähestymistavan, perfektionismin ja tavoiteorientaatioiden, avulla on pyritty ymmärtämään opiskelijoiden itselleen asettamien tavoitteiden tasoa ja laatua. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia perfektionismin ja tavoiteorientaatioiden yhteyksiä lukioikäisten keskuudessa. Tutkimuksessa hyödynnettiin ryhmittelevää lähestymistapaa ja opiskelijoita luokiteltiin heidän perfektionististen taipumuksiensa, pyrkimysten ja huolten, perusteella. Aikaisemmissa tutkimuksissa perfektionismiryhmät ovat eronneet tavoiteorientaatioiden suhteen. Tämän tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvittää, löytyykö perfektionismiryhmien välillä mielekkäitä eroja myös oppiainekohtaisissa (ts. matematiikka ja englanti) tavoiteorientaatioissa. Tutkimuksen aineisto kerättiin verkkokyselyllä eteläsuomalaisessa lukiossa ja kyselyn täytti 434 lukion opiskelijaa. Opiskelijat ryhmiteltiin TwoStep klusterianalyysin avulla. Ryhmien välisiä eroja tavoiteorientaatioissa kahdessa eri oppiaineessa tutkittiin varianssianalyysin avulla. Tutkimuksessa löydettiin neljä perfektionismiryhmää (perfektionistit 21,3%, kunnianhimoiset 23,8%, huolestuneet 35,6% ja ei-perfektionistit 19,2%). Kunnianhimoisilla korostui suhteessa muihin ryhmiin oppimisorientaatio, saavutusorientaatio, ja suoritus-lähestymisorientaatio, kun taas huolestuneet saivat suhteellisesti korkeampia arvoja suoritus-välttämisorientaatiossa ja välttämisorientaatiossa. Perfektionisteilla oli useita samanaikaisia tavoitteita ja suhteellisesti korkeat arvot kaikissa orientaatioissa, kun taas ei-perfektionisteilla oli muihin verrattuna matalat arvot kaikissa muissa orientaatioissa, paitsi välttämisorientaatiossa. Ryhmien eroavaisuudet oppiainekohtaisissa tavoiteorientaatioissa olivat saman suuntaisia kummassakin oppiaineessa, mutta joitakin pieniä eroja löytyi oppiaineiden välillä. Korkeat huolet näyttivät olevan yhteydessä suoritus- ja välttämisorientaatioihin. Erityisesti perfektionisteilla, mutta myös huolestuneilla, näyttää olevan riskinä oppimisen kannalta epäsuotuisten tavoitteiden asettaminen. Tämä olisi hyvä huomioida opetuksessa sekä opintojen ohjauksessa ja opiskelijahuollossa.Multidimensional perfectionism is characterised by a combination of two individual tendencies: perfectionistic strivings, which refer to striving for excessively high personal standards, and perfectionistic concerns, which refer to evaluating overly critically one’s own accomplishments. Achievement goal orientations refer to individuals generalized tendencies to favour certain types of goals in achievement settings. Together these frameworks address both the level and the quality of goals students set for themselves. The purpose of the present study was to examine the relationships between perfectionism and achievement goal orientations among upper secondary school students. This study ultilized a group-based approach and classified students based on their patterns of perfectionistic strivings and perfectionistic concerns. In previous studies, subgroups of perfectionists have differed in their achievement goal orientations. Here, it was further investigated whether these subgroups show meaningful differences also in their subject-specific (i.e., mathematics and English) achievement goal orien-tations. The participants in the present study were 434 general upper secondary school students from Southern Finland, who completed online questionnaires. Students were classified by using TwoStep cluster analysis, and group differences in achievement goal orientations in two different school subjects were examined through analyses of variance. Four distinct perfectionism profiles (perfectionists 21,3%, ambitious 23,8%, concerned 35,6% and non-perfectionists 19,2%) were identified. The ambitious students highlighted mastery-intrinsic, mastery-extrinsic, and performance-approach orientations, while the concerned highlighted relatively more performance-avoidance and avoidance orientations. The perfectionists displayed high values in all orientations, while the non-perfectionists had relatively low value in all orientations, except for the avoidance orientation. Differences in subject-specific orientations were rather similar in both subjects, yet small differences were found. High concerns seemed to be linked with performance- and avoidance orientations. Especially the perfectionists, but also the concerned, are at the risk of adopting maladaptive goals and it might be useful to consider this in teaching and student counselling.
Subject: perfektionismi
perfektionismiprofiilit
tavoiteorientaatiot
henkilösuuntautunut lähestymistapa
Subject (yso): perfektionismi
tavoiteorientaatio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kuusi-Naumanen_Anna_Pro_gradu_2020.pdf 686.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record