Tekstiilien kestävää kulutusta ja tuotantoa edistävien ohjauskeinojen tulevaisuuskuvia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031460
Title: Tekstiilien kestävää kulutusta ja tuotantoa edistävien ohjauskeinojen tulevaisuuskuvia
Author: Virta, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031460
http://hdl.handle.net/10138/312828
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan uutisoinnin välityksellä hahmottuvia tekstiilien kulutuksen ja tuotannon vuoteen 2050 sijoittuvia tulevaisuuskuvia. Erityisesti etsitään viitteitä siitä, millainen rooli kulutusta ja tuotantoa suuntaavilla ohjauskeinoilla voisi ympäristövaikutuksiltaan raskaan tekstiilialan kestävyyspyrkimyksissä olla. Tutkimusaineisto muodostui 214 uutisartikkelista, jotka kerättiin suomalaismedioista vuodelta 2019. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Analyysia ohjaavana runkona käytettiin ohjauskeinojen osalta jakoa säädös-, talous- ja informaatio-ohjaukseen. Aineistosta poimittiin lisäksi tekstiilien kulutuksen ja tuotannon yleisiin tulevaisuusnäkymiin liittyviä mainintoja kestävän kulutuksen ja tuotannon (sustainable consuption and production, SCP) teemoista. Tulevaisuustaulukon muotoon hahmottui kuva tekstiilien kulutuksen ja tuotannon nykytilasta, toive-, uhka- ja todennäköisestä tulevaisuudesta, sekä näissä tulevaisuuskuvissa vaikuttavista ohjauskeinoista. Tulevaisuuskuvien laadintaan osallistui lisäksi 5 asiantuntijaa, jotka arvioivat uutisaineiston pohjalta muodostettujen tekstiileihin liittyvien väitteiden todennäköisyyttä ja toivottavuutta. Aineistosta voi nähdä, että tekstiileihinkin liittyvä kestävyyskeskustelu on vahvasti ajankohtainen ja linkittyy osaksi laajempaa ilmastohuolen ajamaa kuluttamisen ja tuotannon kriittistä tarkastelua. Mikäli 2020-luvun kynnyksellä käytävä keskustelu ja suunnittelu muuttuu teoiksi, toiveikkaimmissa arvioissa vaikuttaa mahdolliselta, että vuonna 2050 tekstiiliteollisuuskin toimii hiilineutraalisti ja kiertotalouden periaattein. Esimerkiksi ekologisella verouudistuksella, yritysvastuuta korostavalla lainsäädännöllä ja uusilla tekstiilimateriaaleilla voi muutoksessa olla iso rooli. Uhkaavimmat tulevaisuuskuvat voivat puolestaan toteutua, jos rohkeutta ja kunnianhimoa ohjaaviin poliittisiin päätöksiin ei löydy, eivätkä kuluttajien suuren enemmistön arvomaailma ja kulutuskäyttäytyminen muutu riittävän nopeasti kestäviä ratkaisuja suosiviksi. Todennäköisimpinä tekstiilialan seuraavien vuosikymmenten kehitykseen vaikuttavina ilmiöinä tutkimukseen osallistuneet asiantuntijat pitivät kulutusvalintoihin liittyvän poliittisen ohjauksen vahvistumista, tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksiin perustuvaa hintaa sekä tekstiiliteollisuuden siirtymää kiertotalouteen. Uutisaineistossa korostuu yhteiskunnalta vaadittava kokonaisvaltainen muutos kulutuksen ja tuotannon tavoissa. Siinä kestävyys saavutetaan teknologian, arvojen ja asenteiden sekä kestäviä ratkaisuja ohjaavien ja tukevien poliittisten ja taloudellisten rakenteiden avulla.This study examines future scenarios of textile consumption and production portrayed in Finnish news media and extending to year 2050. Emphasis of the study is on the policy instruments that can potentially support sustainable textile consumption and production. 214 news articles from year 2019 formed the study data. The data was analyzed using theory-guided qualitative content analysis. The analysis was guided by three policy instrument groups: regulation, financial and information instruments. Other references regarding future scenarios of textile consumption and production in general were also collected under the frame of sustainable consumption and production (SCP). A futures table was formed, including descriptions of current state, desirable, threatening and probable textile futures, focusing on the different policy instruments in effect in these scenarios. Five specialists also participated in forming these future scenarios by evaluating the probability and desirability of claims formed from the news data. The data shows that textile and fashion sustainability issues are highly current and form a part of a larger climate change driven criticism on consumerism. If the discussions and plans on the verge of 2020 turn into actions, the most positive scenario suggests that the textile industry is carbon neutral and functions as a circular economy in 2050. For example ecological tax reform, legislation requiring stronger corporate responsibility and new and sustainable textile materials may play a big role in the change. The more unsustainable scenarios might unfold if political regulation lacks ambition, and the values and behavior of consumer masses don’t change fast enough or in a big enough scale to favor sustainable choices. In the specialists’ evaluation most defining phenomenon expected to guide the development of the textile sector in the coming decades were stronger political directing methods, environmental taxation of goods and services and a change towards circular economy. The news data emphasized a need for a highly holistic change in the means of consumption and production, where sustainability is achieved through changes in technology, values and attitudes as well as political and financial structures that drive and support sustainable choices.
Subject: tekstiilit
tekstiilituotanto
kuluttaminen
ohjauskeino
tulevaisuudentutkimus
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Virta_Laura_Pro_gradu_2020.pdf 1.567Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record