Metsäalan yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä metsäbiotaloudesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031482
Title: Metsäalan yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä metsäbiotaloudesta
Author: Sopanen, Juuso
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031482
http://hdl.handle.net/10138/312832
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstract: Monet valtiot ja kansainväliset järjestöt ovat nostaneet biotalouden yhdeksi avaintekijäksi monen globaalin haasteen ratkaisemisessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystämme biotalouden yhteiskunnallisista ja sosiaalisista näkökulmista tutkimalla Helsingin ja Itä-Suomen yliopisto-opiskelijoiden biotalouskäsityksiä. Tutkimuksessa selvitetään opiskelijoiden arvioita siitä, miten metsäbiotalouden edistyminen vaikuttaisi metsäalan eri osapuoliin sekä työllistymismahdollisuuksiin. Tämän lisäksi tarkastellaan opiskelijoiden näkemyksiä biotalouden opetuksesta omissa yliopistoissaan. Tutkimuksen aineisto kerättiin 2019 alkuvuodesta sähköisen kyselylomakkeen avulla. Kyselyyn vastaamisen aloitti 89 opiskelijaa, mutta loppuun asti tehtyjä lomakkeita kertyi 59 kappaletta. Aineiston analyysit suoritettiin kvantitatiivisin menetelmin SPSS-ohjelmalla. Tilastotieteellisinä testeinä tutkimuksessa käytettiin varianssianalyysia, t-testiä ja Fisherin tarkkaa testiä. Tulosten mukaan opiskelijoiden käsitykset metsäbiotalouden edistymisen vaikutuksista ovat myönteisiä tutkittujen aihealueiden kohdalla. Opiskelijat uskovat biotalouden kehityksen selvästi enemmän hyödyttävän kuin haittaavan metsäalan eri osapuolia. Suurimmaksi hyötyjäksi opiskelijat arvioivat teollisuuden ja yritysmaailman. Pidempään opiskelleilla ja ylempiä tutkintoja suorittavilla opiskelijoilla tuntuu olevan vankempi luotto metsäbiotalouden kehityksen tuovan mukana positiivisia muutoksia. Biotalouden kehityksen uskottiin myös parantavan tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia sekä auttavan oman unelmatyön tavoittelussa. Suuri osa vastaajista on käsitellyt biotalouden aiheita omissa yliopistoissa suhteellisen laajasti. Tästä huolimatta tyytymättömyyttä opetuksen riittävyyteen esiintyy ja enemmistö opiskelijoista haluaa lisätä aiheen käsittelyä. Etenkin pidempään opiskelleet tuntuvat olevan opetuksen lisäämisen kannalla. Tulevaisuuden ammattilaisten biotalouskäsityksiä on aiemmin tutkittu vain muutamissa tutkimuksissa. Niissä aihetta on lähestytty eri näkökulmista ja niitä on tehty muissa maissa. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan opiskelijoilla tuntuu olevan positiivisia odotuksia biotalouden edistymisestä. Tulosten tarkastelussa on syytä huomioida vastaajien suhteellisen alhainen lukumäärä.Many countries and international organizations have identified the bioeconomy as one of the key factors in addressing many global challenges. The aim of this study is to increase our understanding of the societal aspects of the bioeconomy by exploring the bioeconomy perceptions of Finnish forestry students. The study examines students' assessments of how the development of the forest-based bioeconomy would affect different forest sector stakeholders and employment opportunities. In addition, students' views on the bioeconomy teaching in their own universities are discussed. The data for the study were collected in early 2019 using an online questionnaire. 89 students started responding to the survey, but 59 completed questionnaires. Data analyzes was performed by quantitative methods using the SPSS software. The statistical methods used in the study were analysis of variance, t-test and Fisher's exact test. According to the results, students' perceptions of the effects of development of the forest-based bioeconomy are positive for the researched topics. Students have a clear view that the development of the bioeconomy will bring more positive changes to the different stakeholders than negative ones. Students believe that the biggest winner of the forest-based bioeconomy’s progression will be industry and the business world. Master level, doctorate level, and students farther along in their studies seem to have a more trust in positive changes. The development of the bioeconomy was also believed to improve future employment opportunities and help in pursuing one's dream job. Most of the respondents have dealt with bioeconomy topics in their own universities relatively often. Nonetheless, dissatisfaction with the sufficiency of teaching is present and many students want to address bioeconomy more. Particularly those who have studied for longer seem to be in favor of more teaching. Previously, only a few studies have reviewed bioeconomy perceptions of future professionals. Those studies have approached the subject from different angles and have been made in other countries. According to the results of this study, students seem to have positive expectations of the development of the forest-based bioeconomy. The relatively low number of respondents should be considered when examining the results.
Subject: Biotalous
metsäbiotalous
metsätieteilijät
käsitykset
biotalouden edistyminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sopanen_Juuso_Pro_gradu_2020.pdf 924.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record