Elintarvikekauran sadonmuodostus ja laatuun vaikuttavat tekijät

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031499
Title: Elintarvikekauran sadonmuodostus ja laatuun vaikuttavat tekijät
Alternative title: Yield formation of milling oat and factors impacting milling quality
Author: Lassi, Juho
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031499
http://hdl.handle.net/10138/312848
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvintuotantotieteet
Plant Production Science
Växtproduktionsvetenskap
Abstract: Kaura (Avena sativa L.) on Suomessa toiseksi viljellyin viljakasvi. Kaura on useana vuonna ollut Suomesta eniten viety vilja ja sen käyttö elintarvikkeena on kasvussa lukuisten terveysvaikutusten vuoksi. Kaura soveltuu hyvin pohjoisiin kasvuolosuhteisiin ja sen jalostuksella on Suomessa pitkät perinteet. Satoisuus on ollut tärkeä ominaisuus kauralajikkeiden jalostuksessa mutta uusien käyttötarkoitusten myötä myös sadon laadullisiin ominaisuuksiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Kauran hyvien laatuominaisuuksien myötä kaura sopii monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Kauran keskimääräinen sato vuosina 2002 – 2016 oli 3293 kg/ha. Viimeisten 15 vuoden aikana kaurasadoissa ei ole havaittu tilastojen mukaan suuria muutoksia. Vuonna 2016 Kymenlaaksossa tehdyssä kenttäkokeessa vertailtiin kuuden eri kauralajikkeen eroja, satokomponenttien muodostusta sekä niiden vaikutusta sadonmuodostukseen ja sadon laatuun. Tutkimuksessa oli mukana neljä Suomessa jalostettua kauralajiketta: Iiris, Niklas, Steinar ja Meeri sekä kaksi Keski-Euroopassa jalostettua kauralajiketta: Canyon ja Harmony. Kokeessa selvitettiin lajikkeiden soveltuvuutta elintarvikekäyttöön. Kauralajikkeiden kasvustoista määritettiin fytomassan kertyminen, kasvurytmi, lakoisuus ja kasvuston korkeus. Lisäksi määritettiin siemensato, satoindeksi, jyväntäyttymisnopeus, jyväkoko, tuhannen jyvän paino ja muita laadullisia ominaisuuksia. Kenttäkoe toteutettiin lohkoittain täydellisesti satunnaistettuna kokeena kolmella kerranteella. Kauralajikkeiden kasvuaika korreloi vahvasti jyväsadon kanssa. Kasvuajaltaan myöhäisimmät lajikkeet, Canyon, Harmony ja Iiris, tuottivat runsaimman ja laadukkaimman sadon. Tulosten perusteella satoisimpien kauralajikkeiden satoindeksit eivät kuitenkaan olleet suurimpia. Jyväntäyttymisvaiheen pituudella on suuri vaikutus kauran laadullisiin ominaisuuksiin tarkasteltuna elintarvikekauran laatuvaatimusten osalta, joita ovat suuri jyväkoko sekä korkea hehtolitrapaino. Jyväntäyttymisvaiheen pituus korreloi positiivisesti tuhannen jyvän painon sekä seulonnan kanssa. Hehtolitrapainon yhteyttä kauralajikkeiden jyväkokoon ei havaittu.Oat (Avena Sativa L.) has been second most cultivated crop in Finland. Oat has been Finland’s most exported grain for several years and its use for human consumption has increased because of dietary benefits. Oat is well suited for northern growing conditions and there has been long tradition for oat breeding in Finland. High yield has been important breeding goal but because the new use purposes, also other quality parameters have more attention in breeding. According to statistics, the average oat yield was 3293 kg/ha in years 2002-2016. The average yields have not changed in past 15 years in farm level. Yield and quality formation of four Finnish oat varieties (Iiris, Meeri, Niklas ja Steinar) and two Central-European oat varieties (Canyon and Harmony) was studied during growing season 2016. The field experiment was carried out at Elimäki in southern Finland. Different characteristics were measured and calculated during the growing season. Dry matter accumulation, growing rhythm, lodging and plant height were determined. Also yield, harvest index, grain filling rate, grading, thousand kernel weight and other quality parameters were determined. Suitability for milling use were studied from the oat varieties. Study was conducted in field as a completely randomized plot experiment with three replicants. Number of growing days correlated positively with yield. The last maturated varieties, Canyon, Harmony and Iiris, produced highest yield and best quality. These highest yielding varieties did not thoug have the highest harvest index. Length of grain filling period correlated positively with thousand kernel weight and grading result which all are also important quality features for oat milling industry. A correlation between grain size and hectoliter weight was not observed in this study.
Subject: kaura
Avena Sativa
sadonmuodostus
elintarvikekaura
laadunmuodostus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record