Kuidun hienorakenteen vaikutus äänen absorptioon

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031492
Title: Kuidun hienorakenteen vaikutus äänen absorptioon
Author: Mähönen, Sara
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031492
http://hdl.handle.net/10138/312850
Thesis level: master's thesis
Degree program: Metsätieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Forest Sciences
Magisterprogrammet i skogsvetenskaper
Specialisation: Metsien ekologia ja käyttö
Forest Ecology and Management
Skoglig ekologi och resurshushållning
Abstract: Absorptiolevyjä hyödynnetään julkisissa tiloissa parantamaan tilan akustisia ominaisuuksia ja vähentä-mään kaiuntaa. Absorptiolevyinä käytetään yleensä huokoisia materiaaleja kuten lasivillaa, mineraalivillaa tai polyesteripohjaisia levyjä. Ne ovat kuitenkin yleensä ympäristölle haitallisia ja vaikeasti hävitettäviä. Sellua, vettä ja saippuaa vaahdottamalla eli vaahtorainaamalla saadaan muodostettua huokoinen ja ympä-ristöystävällinen kuitumateriaali, jonka äänen absorptiokyky on samaa luokkaa kuin mineraalivillan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia vaikuttavatko kuidun fyysiset ja kemialliset ominaisuudet vaahtorai-natun sellulevyn absorptiokykyyn. Tarkoituksena on löytää ominaisuuksia, jotka lisäävät äänen absorptio-ta. Näiden ominaisuuksien avulla pystytään kehittämään parempia absorptiolevyjä uusiutuvasta puuraaka-aineesta. Tutkimuksen raaka-aineina käytettiin lehti- ja havusulfaattisellua eri valkaisun vaiheista sekä liukosellua. Ominaisuuksiltaan erilaisia selluja oli yhteensä kahdeksan. Havuselluissa puulajina toimi mänty ja lehti-puuselluissa koivu. Selluista tutkittiin kuidun pituus ja leveys, kuidun ominaispinta-ala, kemiallinen koos-tumus sekä huokosten kokojakauma ja keskihalkaisija. Näytteiden valmistuksessa käytettiin vaahtorainaus menetelmää, jossa sellua vaahdotettiin veden ja vaahdotusaineen kanssa. Vaahto asetettiin vettä läpäise-vän metalliverkon päälle muottiin ja kuivattiin. Lopputuloksena oli kevyt ja huokoinen kuiduista muodostu-nut levy. Levyistä leikattiin näytteitä, joista mitattiin äänen absorptiokerroin impendanssiputken avulla. Tutkimuksessa huomattiin, että näytteen tiheys vaikutti eniten absorptiokertoimeen. Näytteitä, joilla oli eri tiheys, oli vaikea vertailla. Keskimääräisesti, mitä suurempi oli näytteen tiheys, sitä korkeampi oli ab-sorptiokerroin. Havu- ja lehtiliukosellun absorptiokertoimet olivat kuitenkin korkeita näytteiden alhaisista tiheyksistä huolimatta. Kuidun ominaisuuksien vaikutusta oli vaikea määritellä, koska ei tiedetty vaikuttiko absorptiokykyyn juuri mitattu ominaisuus vai jokin muu ominaisuus, jota ei otettu tutkimuksessa huomioon. Tutkimuksen tulosten mukaan kuidun pituudella ja leveydellä, kemiallisella koostumuksella ja ominaispinta-alalla ei ole suurta merkitystä sellulevyn kykyyn absorboida ääntä. Liukoselluilla oli korkeimmat absorptio-kertoimet, vaikka niillä oli matalimmat tiheydet. Nostamalla tiheyttä nousee liukosellun absorptiokerroin lasivillan absorptiokerrointa korkeammalle.Absorption panels are utilized in public spaces to improve the acoustic properties of the space and to reduce reverberation. Porous materials such as glass wool, mineral wool or polyester based batts are commonly used as sound absorption panels. However, they are generally harmful for environment and difficult to dispose. By foaming cellulose, water and soap, it is possible to form an environmentally friendly porous fiber material, which has the same sound absorption capacity as mineral wool. The purpose of this study is to investigate how the physical and chemical properties of the fiber affect the absorption capacity of the foam-formed pulp panel. The purpose is to find properties that increase the sound absorption ca-pacity. The raw materials used in the study were hardwood and softwood kraft pulp from different bleaching stag-es and dissolving pulp. There were eight pulps with different properties. The softwood pulps were made of pine and the hardwood pulps were made of birch. The pulp was examined for fiber length and width, spe-cific fiber surface area, chemical composition, pore size distribution and average pore diameter. A foam-forming technique was used to prepare the samples, in which the pulp was foamed with water and a surfac-tant. The foam was placed on a water-permeable metal mesh in a mold and dried. The result was a light and porous fibrous panel. Samples were cut from the panels and the sound absorption coefficient was measured using an impedance tube. The study noticed that the density of the sample had a significant effect on the absorption coefficient. Samples with different densities were difficult to compare. On average, the higher the sample density, the higher the sound absorption coefficient. However, the absorption coefficients dissolving pulps were high despite their low densities. The effects of the measured properties of fibers were difficult to determine be-cause it was not known whether the absorption coefficient was affected by measured property or by anoth-er property that was not considered in this study. There were no significant differences in the absorption coefficients with the samples of the same density. According to the results of this study, fiber length and width, chemical composition and the surface area of fibers do not have significant effect on the ability of the cellulose panels to absorb sound. Dissolving pulp had the highest absorption coefficients and the lowest density. By increasing the density of dissolving pulp it’s the absorption coefficient can be raised above the absorption coefficient of glass wool.
Subject: puukuitu
äänen absorptio
akustiikka
vaahtorainaus
sellu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Mahonen_Sara_Pro_gradu_2020.pdf 1.447Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record