In between two worlds? : Science-policy interaction in Finnish environmental governance

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5933-5
Title: In between two worlds? : Science-policy interaction in Finnish environmental governance
Author: Saarela, Sanna-Riikka
Other contributor: Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Ympäristöalan tieteidenvälinen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i tvärvetenskaplig miljöforskning
Doctoral Programme in Interdisciplinary Environmental Sciences
Suomen ympäristökeskus
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-06-24
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5933-5
http://hdl.handle.net/10138/313002
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Environmental governance has a close relationship with scientific knowledge. Over decades, volumes of scientific knowledge have contributed to discovering, framing, understanding, monitoring and reconciling environmental problems. Quite recently, concerns about the use of scientific knowledge in decision-making and the ‘science-policy gap’ have emerged; and as a consequence, multi-way science-policy interaction (SPI) has been proposed. This thesis addresses SPI in Finnish public environmental governance by focusing on how SPI is constructed, managed and reflected upon by researchers and public authorities. I bring out challenges and successes that key actors have faced in their attempts to bridge the science-policy gap. I utilise key theoretical considerations from existing research on actors, knowledge-brokering processes, outcomes and context in SPI in analysing qualitatively four SPI cases. The results show that interaction between researchers and policymakers in Finnish environmental policy and planning cases has only recently started to evolve towards a more collaborative form. Although the actors still strongly subscribe to low-level interaction, they have also started to pay increasing attention to the various interaction means as well as to societal and personal benefits, constraints and driving forces associated with SPI. Path-dependency of an institutionalised SPI, competency and reward structures appear to be important in defining the nature of interaction. In addition, my results also demonstrate that strategic actions by researchers and policymakers may significantly affect SPI. The cases presented in this thesis show that careful and sensible co-development of concrete or abstract boundary objects have an important role in connecting people, issues and processes in SPI. Based on the results, it appears that the current structures and procedures do not yet adequately support mainstreaming SPI. For instance, institutionalised SPI may hinder the introduction of new interaction means, and researchers and policymakers appear not to have required competencies for taking on new roles as interactive actors in SPI. For those developing and advancing SPI in a national context, the practical lessons of this study emphasize careful design and preparation of SPI, a need to tailor interaction means according to the context and different phases of the SPI process, utilisation and co-development of a suitable boundary object in SPI. The inclusion of a knowledge broker in a multi-disciplinary SPI process, and ex post evaluation of outcomes of the SPI process. In the future, additional empirical research should be carried out on actualised SPI processes in order to achieve better understanding on what kind of interaction works in which policy and planning contexts.Monimutkaisiin ympäristöongelmiin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Sen vuoksi yhteiskunnassamme on tarpeen lisätä vuorovaikutusta, jolla voidaan edesauttaa yhteisen ymmärryksen ja ratkaisuvaihtoehtojen syntymistä. Tässä väitöstutkimuksessa käsittelen kahden keskeisen ympäristöhallinnan maailman, tieteen (eli tieteellisen tiedon tuottamisen) ja politiikan, vuorovaikutuksen tilaa ja kehittämistä Suomessa. Selvitän väitöskirjassani, miten tutkijat ja ympäristöhallinnon edustajat kokevat vuorovaikutuksen erilaiset muodot, ja millaisia haasteita ja onnistumisia toimijat ovat kokeneet siinä. Hyödynnän neljän tapaustutkimuksen laadullisessa analyysissäni keskeistä toimijoiden rooleihin, vuorovaikutukseen, vaikutukseen ja kontekstisidonnaisuuteen liittyvää kirjallisuutta. Tutkimukseni osoittaa, että tutkijoiden ja politiikkaa valmistelevien virkamiesten välinen suhde suomalaisessa ympäristöhallinnassa on alkanut kehittyä vuorovaikutteisempaan suuntaan vasta viime vuosina. Tutkijat ja ympäristöhallinnon toimijat nojaavat edelleen matalan vuorovaikutuksen yhteistyöhön, mutta ovat alkaneet viime aikoina kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota myös vuorovaikutuksen intensiivisempiin muotoihin, ja siitä koituviin yhteiskunnallisiin ja henkilökohtaisiin hyötyihin sekä sitä estäviin ja edesauttaviin tekijöihin. Näyttää siltä, että muodollisten tiedon tuotanto- ja vuorovaikutusprosessien (kuten politiikkavaikutusten arviointi) polkuriippuvaisuus, toimijoiden kompetenssi ja kannustinjärjestelmä sekä strategisuus vaikuttavat merkittävästi vuorovaikutuksen luonteeseen. Tutkimuksessa analysoidut tapaukset vahvistavat, että abstrakteilla tai konkreettisilla ’rajaesineillä’ (boundary objects) on usein tärkeä rooli ihmisten, asioiden ja prosessien yhdistämisessä. Tulokseni osoittavat, etteivät nykyiset hallinnolliset rakenteet ja prosessit tue riittävästi tutkimuksen ja politiikan vuorovaikutusta ja sen kehittämistä. Tutkimukseni perusteella annan suosituksia tutkimuksen ja politiikan vuorovaikutuksen edistämiseksi. Niissä korostuvat vuorovaikutuksen huolellinen suunnittelu ja valmistelu, tarve räätälöidä vuorovaikutus käsillä olevan politiikkaongelman ja -vaiheen mukaisesti, sopivan rajaesineen yhteiskehittäminen ja hyödyntäminen, tiedon välittäjän ja monitieteisen yhteistyön sisällyttäminen vuorovaikutukseen sekä vuorovaikutuksen vaikutusten jälkikäteinen arviointi. Vuorovaikutuksen lisääntyessä ja kehittyessä on tulevaisuudessa syytä toteuttaa myös toteutuneiden vuorovaikutusprosessien empiirisiä tarkasteluja, jotta voimme paremmin ymmärtää, millainen vuorovaikutus toimii parhaiten missäkin kontekstissa.
Subject: ympäristöpolitiikka
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
INBETWEE.pdf 602.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record