Teknologia kemian opetuksessa Suomessa : kemian opettajien käsityksiä teknologiasta tietokonemittausten näkökulmasta analysoituna

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003111528
Titel: Teknologia kemian opetuksessa Suomessa : kemian opettajien käsityksiä teknologiasta tietokonemittausten näkökulmasta analysoituna
Författare: Laakso, Jannica
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Kemian osasto
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003111528
http://hdl.handle.net/10138/313265
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Kemian opettajan koulutus
Abstrakt: Tutkimuksessa tutkittiin Suomen kemian opettajien käsityksiä kemian teknologiasta sekä tietokonemittauksen näkyvyyttä opetuksessa. Tavoitteena oli selvittää, tietävätkö kemian opettajat, mitä tarkoitetaan kemian teknologialla ja millaiset opettajat käyttävät tietokonemittausta opetuksessa. Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1. Miten Suomen kemian opettajat määrittelevät kemian teknologian? 2. Miten opettajat perustelevat tietokonemittausten käyttämistä? 3. Millaiset kemian opettajat käyttävät tietokonemittausta paljon ja millaiset vähän? Tutkimuksen aineisto hankittiin kyselylomakkeella ja vastausten (n = 193) analysoimisessa yhdistettiin kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä. Avoimia vastauksia analysoitiin laadullisesti ohjelman Microsoft Excel avulla. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen analysoitaessa vastauksista etsittiin yhteisiä piirteitä ja niistä muodostettiin luokkia temaattisella analyysillä. Toisen tutkimuskysymyksen analysoimisessa vastauksia luokiteltiin TPACK-malliin pohjautuen. Kolmanteen tutkimuskysymyksen kohdalla dataa analysoitiin kvantitatiivisesti ohjelmalla SPSS. Tutkimuksen tuloksista havaittiin, ettei kemian teknologian määrittely ole opettajille yksiselitteistä ja että noin kolmasosa vastaajista ei hyödynnä tietokonemittauksia lainkaan kemian opetuksessa. Syy vähäiseen käyttöön saattaa selittyä sillä, että tietokonemittauslaitteet nähdään vain sähköisinä työkaluina, eikä niissä nähdä selkeää pedagogista tai ainesisällöllistä hyötyä. Tutkimuksessa havaittiin tietokonemittauslaitteiden olevan eniten käytössä lukion opettajilla, korkeammin koulutuetuilla opettajilla sekä aktiivisesti täydennyskoulutukseen osallistuvilla opettajilla. Perusteluina tietokonemittauksen käyttämättä jättämiselle olivat lähinnä laitteiden ja oman osaamisen puute sekä laitteiden kokeminen tarpeettomiksi alemmilla luokilla.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Laakso_Jannica_Pro_gradu_2020.pdf 6.672Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post