Tekstiilin pinta olisi kuin syli : Lempitekstiileihin liitetyt sosiologiset, semioottiset ja yksilöpsykologiset mielikuvat

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241606
Title: Tekstiilin pinta olisi kuin syli : Lempitekstiileihin liitetyt sosiologiset, semioottiset ja yksilöpsykologiset mielikuvat
Author: Viitala, Kukka-Maaria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241606
http://hdl.handle.net/10138/313553
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoitus on ollut kartoittaa mahdollisimman laajasti niitä eri tekijöitä, joita liitetään käsitteeseen ”tunnetekstiili” ja miten nämä eroavat muista käytössä olevista tekstiileistä. Tutkimuksen taustalla oli J. P. Roosin sukupolviteoria, jonka avulla pyrittiin selvittämään miten eri sukupolvet nimeävät itselleen tärkeitä tekstiileitä ja mistä eri tekijöistä nämä merkityksenantoprosessit muodostuvat. Tutkimuksen tehtävä onkin selvittää, miten erilaiset tekstiilit ovat yksilölle tärkeitä elämän eri vaiheissa ja miten eri henkilöt käyttävät ja nimeävät itselleen tärkeitä tekstiilejä ja mikä merkitys tekstiileillä on yksilön identiteetille. Tutkimus toteutettiin kesällä 2018 nettikyselynä Taito-lehden Onni elää käsityössä- sekä PRO Kädentaitajat ry:n facebook-sivuilla. Vastauksia tuli 257 kappaletta. Kyselylomake sisälsi pääasiassa avoimia kysymyksiä. Aineiston analyysi perustui laadullisiin tutkimusmenetelmiin. Aineiston käsittelytapa perustui grounded-theory-menetelmään, fenomenologiaan sekä yksilöpsykologiseen analyysiin Aineistoanalyysin perusteella tunnetekstiilit jakautuivat seuraaviin luokkiin: turvatekstiilit, muistitekstiilit, tuntotekstiilit, paikkatekstiilit, minätekstiilit, unelmatekstiilit ja epätekstiilit. Erot erityyppisten tunnetekstiilien välillä perustuvat yksilöpsykologisiin tulkintoihin näiden tekstiilien merkityksellisyydestä yksilölle Tutkimustulosten perusteella voi todeta, että erityyppisiset tekstiilit ovat tärkeitä eri ihmisille, mutta eri syistä. Nämä syyt ovat yksilöpsykologisia ja perustuvat kunkin henkilön omaan elämänhistoriaan. Eri tekstiilien merkityksellisyys voi vaihdella yksilön elämän varrella sen hetkisen elämäntilanteen mukaan. Tätä näkemystä tukevat myös J.P. Roosin sukupolviteoria, jonka mukaan kutakin sukupolvea yhdistää yksi yhteinen ”kertomus”, joka taas vaikuttaa sukupolven tapaan hahmottaa maailmaa ja antaa sille merkityksiä. Tekstiilistä voi tulla turva olosuhteissa, joissa minuus on uhattuna tai minuus joutuu uudelleen tulkinnan kohteeksi. Yksilö liittää tunnetekstiileihin merkityksiä, joita ei voi palauttaa suoraan tekstiilin fyysisiin ominaisuuksiin tai joita ei ole tavallisissa käyttötekstiileissä.Purpose of this research has been to find out as widely as possible all those factors which are attached to concept “emotional textile” and how these make difference from ordinary textiles in use. In the background of this research was generation theory of J.-P. Roos and by which tried to find out how different generations diverged between each other and how these generations named significant textiles to theirselves and from what kind of factors these representation processes were made from and what kind of meaning these textiles have to the identity of individual people during the lifetime. This research carried out at the summer 2018 by web query on the pages Onni elää käsityössä of Taito magazine and on the facebook pages of PRO Kädentaitajat ry. I get 257 answers to my query. The query mainly consisted of open questions. The analysis of this research was based on the qualitative analysis, grounded method, phenomenology and personal psychology analysis. According to the analysis, emotional textiles were segmented to following categories: security textiles, memory textiles, sense textiles, place textiles, self textiles, dream textiles and anti textiles. Divergence between different kind of emotional textiles was based on the personal psychological analyse how these textiles were meaningful to individual persons. According to that research it can be said that different textiles are meaningful to people but for different reasons based on the life experience of each individual person. This meaning can change during the lifetime and life experience. The generation theory of J,-P. Roos support the idea of meanings of textiles because each generation has its own “generation story” which affect to the view of life of each generation. Textiles can become as secure in situations where the identity of individual is threated or under re-evaluation. Individual person attach different meanigs to emotional textiles which are not included to ordinary textiles
Subject: tunnetekstiili
sukupolviteoria
minuus
tulkinta
uusintaminen
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Viitala_Kukka-Maaria_Pro Gradu_2020.pdf 992.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record