Die Wortstellung bei Negationen in deutschen Abituraufsätzen schwedisch- und finnischsprachiger Schüler in Finnland

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos 2010-2017 fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages 2010-2017 en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk 2010-2017 sv
dc.contributor.author Nyström, Lena
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202003241620
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/313566
dc.description.abstract I min Pro Gradu -avhandling undersöker jag fel i placering av negationer i satser i svensk- och finskspråkiga abiturienters uppsatser i studentexamensprovet för tyska i Finland. Syftet med undersökningen är att få reda på huruvida felen i placeringen av negationer kan ses som interferenser, det vill säga fel som uppkommer då strukturer från modersmålet överförs till det främmande språket. Studentuppsatser skrivna under 2010-talet och 1990-talet analyseras. Svensk- och finskspråkiga abiturienters fel analyseras och jämförs inom de båda tidsperioderna och tidsperioderna jämförs med varandra. Typen av fel samt mängden fel i placeringen av negationer jämförs och felen analyseras kvalitativt för karteringen av interferenser. Analysen görs med hjälp av avhandlingens teoridel som utgörs av en kontrastiv analys mellan språken tyska och svenska samt tyska och finska. Negationens placering i satsen jämförs mellan språken. I teoridelen framförs även de olika faserna i en felanalys. Denna avhandling koncentrerar sig dock på interferensfel som betingas av modersmålet. Andra möjliga orsaker till fel nämns endast. Materialet utgörs av studentuppsatser i tyska från 2010-talet och 1990-talet. Uppsatser av 30 svenskspråkiga och 30 finskspråkiga abiturienter från båda tidsperioderna analyseras. Resultatet av analysen visar att interferenser beroende på modersmålet är svåra att fastställa. Speciellt hos finskspråkiga abiturienter kunde knappt några interferenser observeras då språken tyska och finska är mycket olika i fråga om negationens placering i satsen. För fastställandet av interferenser borde modersmålet och det främmande språket vara problemfritt jämförbara. Hos de svenskspråkiga abiturienterna kunde interferenser däremot observeras något enklare då språken tyska och svenska liknar varandra i många hänseenden. Likväl är interferenser svåra att fastställa även hos de svenskspråkiga abiturienterna då det inte är bekant huruvida de använder sitt modersmål vid producerandet av text. I genomsnitt presterade de finskspråkiga abiturienterna något bättre än de svenskspråkiga i den riktiga placeringen av negationen i satsen. Då tidsperioderna jämförs med varandra presterade abiturienterna från 1990-talet i genomsnitt bättre än abiturienterna från 2010-talet. Detta kan bero på en möjligtvis bättre presentation av likheter och olikheter mellan modersmålet och det främmande språket i undervisningen tidigare. En kontrastiv främmandespråksinlärning är viktig för minimerandet av interferenser. sv
dc.language.iso ger
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject ordföljd
dc.subject negation
dc.subject tyska
dc.subject svenska
dc.subject finska
dc.subject interferens
dc.subject kontrastiv analys
dc.subject felanalys
dc.subject studentuppsats
dc.title Die Wortstellung bei Negationen in deutschen Abituraufsätzen schwedisch- und finnischsprachiger Schüler in Finnland de
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline germaaninen filologia fi
dc.subject.discipline Germanic Philology en
dc.subject.discipline Germansk filologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202003241620

Files in this item

Files Size Format View
Nystrom_Lena_Pro_gradu_2020.pdf 1.127Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record